Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι

Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού
Χάρτες Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
GIS Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι
Ανώδυνος Τοκετός - Δωρεάν μαθήματα στο Δήμο μας

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Πύλη Διαμεσολάβησης

Κοινωνική Προστασία
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου ανοίγει η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για τους δυνητικά δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).
Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης  είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Θα εφαρμοστεί Πανελλαδικά.  (Κ.Υ.Α. Γ.Δ.5 οικ. 2961-10/24-01-2017)
 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας αναφέρουμε τα παρακάτω:  
Δικαιούχοι
Νοικοκυριά δηλ. όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Το νοικοκυριό μπορεί να είναι μονοπρόσωπο δηλαδή ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία ή πολυπρόσωπο δηλαδή σύνολο ατόμων που ζουν κάτω από την ίδια στέγη (μπορεί να περιλαμβάνει οικογένεια, φιλοξενούμενα μέλη κ.λ.π.). Προϋπόθεση είναι η φιλοξενία να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Κριτήρια ένταξης 
Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά είναι:
Α.        Εισοδηματικά κριτήρια
Β.        Περιουσιακά κριτήρια
Γ.         Κριτήρια διαμονής

Εισοδηματικά κριτήρια:

Υπολογίζεται το εισόδημα του νοικοκυριού κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την  υποβολή της αίτησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.
Το εισόδημα δεν περιλαμβάνει τα παρακάτω:
ü    Το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο, καθώς και του ποσού από πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.
ü    Το επίδομα αναδοχής και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος.
Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως: 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 50 ευρώ επιπλέον για κάθε ανήλικο μέλος. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το μεγαλύτερο ανήλικο τέκνο λογίζεται  ως ενήλικος όπως επίσης και το απροστάτευτο τέκνο.
Το εξαμηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Στους δικαιούχους καταβάλλεται το ποσό της διαφοράς ανάμεσα στο εισόδημα και στο εγγυημένο ποσό.

Περιουσιακά κριτήρια

Ακίνητη περιουσία
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 150.000 ευρώ.
Κινητή περιουσία 
·         Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.
·         Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο.

 Κριτήρια διαμονής

Ο/Η αιτών/ούσα καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.
 
Ποιος υποβάλλει την αίτηση
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
 
Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, δηλαδή, συμπληρώνεται ένα έντυπο αίτησης από όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη.
 
Απαραίτητα στοιχεία/δικαιολογητικά που πρέπει να έχει μαζί του/της ο/η ενδιαφερόμενος/η:
1. ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι).
2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ.
3. Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος).
4. Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
5. Οικονομικά στοιχεία (πχ Ε1, εκκαθαριστικό, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ κά)
6. Εάν υπάρχει, κάρτα ανεργίας θεωρημένη.
7. Αντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ όλων των μελών του νοικοκυριού (για πολίτες τρίτων χωρών).
8.Λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π. ώστε να συμπληρωθεί ο Αριθμός παροχής Ηλεκτρικής ενέργειας.
9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keaprogram.gr.
 
Οι κάτοικοι του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση: 
 
Α)απευθείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης  που χρησιμοποιούν για υποβολή φορολογικής δήλωσης (TAXIS NET) συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά  στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr
 
Β)Στις παρακάτω κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου:
 
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Πανόραμα ΚΕΠ Υγείας, Σχολείων 2Α, τηλ. 2310343662, (κατόπιν ραντεβού) ΚΕΠ Υγείας, Σχολείων 2Α, τηλ. 2310343662, (κατόπιν ραντεβού) ΚΕΠ Υγείας, Σχολείων 2Α, τηλ. 2310343662, (κατόπιν ραντεβού) ΚΕΠ Υγείας, Σχολείων 2Α, τηλ. 2310343662, (κατόπιν ραντεβού) ΚΕΠ Υγείας, Σχολείων 2Α, τηλ. 2310343662, (κατόπιν ραντεβού)
Πυλαία  
 
9:00 – 13:00
ΚΑΠΗ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ
Αγίου Χριστοφόρου 1, τηλ.
2310 904747, 2310 949620
 
 
9:00 – 13:00
ΚΑΠΗ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ
Αγίου Χριστοφόρου 1, τηλ.
2310 904747, 2310 949620
 
 
9:00 – 13:00
Δημαρχείο Πυλαίας, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, τηλ. 2313302677
(κατόπιν   ραντεβού)
9:00 – 13:00
ΚΑΠΗ ΠΥΛΑΙΑΣ, Πολυτεχνείου 11Α΄, 1ος όροφος, τηλ. 2310321546
&
Δημαρχείο Πυλαίας, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, τηλ. 2313302677
 
9:00 – 13:00
ΚΑΠΗ ΠΥΛΑΙΑΣ, Πολυτεχνείου 11Α΄, 1ος όροφος, τηλ. 2310321546
&
Δημαρχείο Πυλαίας, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, τηλ. 2313302677
Ασβεστοχώρι  
9:00 – 13:00
Δημαρχείο
ΑσβεστοχωρίουΔημοκρατίας 1, τηλ. 2313302034
& 2313302035
 
9:00 – 13:00
Δημαρχείο Ασβεστοχωρίου, Δημοκρατίας 1, τηλ. 2313302034 & 2313302035
 
9:00 – 13:00
Δημαρχείο Ασβεστοχωρίου, Δημοκρατίας 1, τηλ. 2313302034 & 2313302035
 
9:00 – 13:00
Δημαρχείο Ασβεστοχωρίου, Δημοκρατίας 1, τηλ. 2313302034 & 2313302035
 
9:00 – 13:00
Δημαρχείο Ασβεστοχωρίου, Δημοκρατίας 1, τηλ. 2313302034 & 2313302035
Φίλυρο Κοινότητα Φιλύρου, Πλατεία
Ελευθερίας, τηλ.
2310 678546, 2310 677000 (κατόπιν ραντεβού)
Κοινότητα Φιλύρου, Πλατεία Ελευθερίας,
τηλ.
2310 678546, 2310 677000 (κατόπιν ραντεβού)
Κοινότητα Φιλύρου, Πλατεία Ελευθερίας,
τηλ.
2310 678546, 2310 677000 (κατόπιν ραντεβού)
Κοινότητα Φιλύρου, Πλατεία Ελευθερίας,
τηλ.
2310 678546, 2310 677000 (κατόπιν ραντεβού)
Κοινότητα Φιλύρου, Πλατεία Ελευθερίας,
τηλ.
2310 678546, 2310 677000 (κατόπιν ραντεβού)
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 • Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.
 • Σημειώνεται ότι εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά και από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη και στα αντίστοιχα πεδία του συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 
Γ) Στα ΚΕΠ  (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) του Δήμου 

ΚΕΠ Πυλαίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 47, τηλ. 2313308000

ΚΕΠ Πανοράματος, Πλατεία Δημαρχείου, τηλ. 2313306800

ΚΕΠ Ασβεστοχωρίου, Δημοκρατίας 12, 2313338000
 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων στα ΚΕΠ θα ακολουθηθεί το παρακάτω πρόγραμμα προσέλευσης με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου για την υποβολή της αίτησης:
 • 1-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
 • 2-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
 • 3-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
 • Σάββατο 4-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3
 • 6-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
 • 7-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
 • 8-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
 • 9-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
 • 10-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
 • Σάββατο 11-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 4,5,6
 • 13-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
 • 14-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
 • 15-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
 • 16-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
 • 17-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
 • Σάββατο 18-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7,8,9 και 0
 • 20-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
 • 21-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
 • 22-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
 • 23-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
 • 24-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
 • Σάββατο 25-2-2017, Δευτέρα 27-2-2017 και Τρίτη 28-2-2017 εξυπηρετούνται όλα τα ΑΦΜ.
Τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν αιτήσεις κατοίκων του οικείου Δήμου.

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
Η εισοδηματική ενίσχυση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συμμετέχει στο πρόγραμμα, εντός των πέντε (5) τελευταίων ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα. Για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν και θα εγκριθούν το Φεβρουάριο η εισοδηματική ενίσχυση θα καταβληθεί τον Μάρτιο. Επισημαίνεται ότι το ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης για τους δικαιούχους του ΚΕΑ, που θα καταβληθεί το Μάρτιο, θα είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής αίτησης από την 1η -2-2017 έως την 28η -2-2017.
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 
ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ 

 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΕΒΑ/FEAD
 
Σε διανομή προϊόντων θα προχωρήσει ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», με αποδέκτες τους πολίτες των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν εγκριθεί.
Η 4η διανομή θα περιλαμβάνει είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού και φέτα. Παράλληλα, στους παραπάνω ωφελούμενους θα διανεμηθούν πορτοκάλια, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 921/2016 για συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών και σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. 3630/87095 (ΦΕΚ 2413, τ. β΄ 4/8/2016)  του Αναπληρωτή υπουργού αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.
 
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 ώρες 8:30 έως 11:30 και στα παρακάτω σημεία:
 
·               Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας  –Δημαρχείο  
·               Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος – Σχολείων 2α (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία)
·               Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου  – Ευζώνων 1
·               Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη – Κοινοτικό Κατάστημα
·               Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου – Κοινοτικό Κατάστημα
 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει προσκομίσουν το δελτίο ταυτότητάς τους ή διαβατήριο, την αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ και τον ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβουν τα είδη αυτοπροσώπως χρειάζεται εξουσιοδότηση.
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας και Παιδείας
 
ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ  


Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΕΒΑ/FEAD
 
Στη 3η διανομή προϊόντων θα προχωρήσει ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», με αποδέκτες τους πολίτες των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν εγκριθεί.
Η 3η διανομή θα περιλαμβάνει είδη παντοπωλείου, ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά, είδη καθαριότητας, φέτα και κοτόπουλα.  
 
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 ώρες 8:30π.μ. έως 12:30μ.μ. στην οδό Ευζώνων 1, στο Ασβεστοχώρι (πίσω από το ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου).
 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει προσκομίσουν το δελτίο ταυτότητάς τους ή διαβατήριο και την αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ. Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβουν τα είδη αυτοπροσώπως χρειάζεται εξουσιοδότηση.
 
Επισημαίνεται ότι στην 3η διανομή θα παραλάβουν συνολικά τα προϊόντα των τριών διανομών, όσοι αιτούντες έκαναν ένσταση και δικαιώθηκαν.
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας και Παιδείας
 ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ  


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΕΒΑ/FEAD
 
Στη 2η διανομή προϊόντων θα προχωρήσει ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», με αποδέκτες τους πολίτες των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν εγκριθεί.
Η 2η διανομή θα περιλαμβάνει είδη παντοπωλείου, ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά, είδη καθαριότητας, βρεφικά είδη καθώς και κοτόπουλα.
 
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 ώρες 8:30π.μ. έως 12:30π.μ. στην οδό Ευζώνων 1, στο Ασβεστοχώρι (πίσω από το ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου).
 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει προσκομίσουν το δελτίο ταυτότητάς τους ή διαβατήριο και την αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ. Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβουν τα είδη αυτοπροσώπως χρειάζεται εξουσιοδότηση.
Επισημαίνεται ότι από τη συγκεκριμένη δράση δεν είναι δυνατόν να ωφεληθούν οι  αιτούντες που έχουν υποβάλλει ενστάσεις, για το λόγο ότι εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων και  η οριστικοποίηση των πινάκων των ωφελουμένων.
 
Ο Αντιδήμαρχος Απασχόλησης
Κοινωνικής Προστασίας Υγείας και Παιδείας
Ηρακλής Τιτόπουλος
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
  Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη πρόκειται να ξεκινήσει την προσφορά ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που το έχουν ανάγκη με τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια του Δήμου να σταθεί αλληλέγγυος στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση και ιδιαίτερα τους μαθητές που προσπαθούν να χτίσουν το μέλλον τους σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η λειτουργία του προγράμματος θα στηριχθεί αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών.
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο με το εκπαιδευτικό δυναμικό που διαθέτει θα λειτουργήσει πιλοτικά στη Δ.Ε. Πανοράματος, στη Δ.Ε. Πυλαίας και στη Δ.Κ. Χορτιάτη. Τα μαθήματα θα γίνονται απογευματινές ώρες σε σχολεία του Δήμου. Απευθύνεται σε μαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ Λυκείου. Τα μαθήματα που θα διδάσκονται στην πρώτη πιλοτική λειτουργία του προγράμματος θα είναι η Φυσική, η Χημεία, τα Μαθηματικά και τα Φιλολογικά.
Όσοι μαθητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα τμήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου μπορούν να το δηλώσουν στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας, στο τηλέφωνο 2313 302 677 κ. Χατζούδα, στο email n.papadopoulou@pilea-hortiatis.gr  ή στο φαξ 2310332404.
 
Ο Αντιδήμαρχος Απασχόλησης
Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας & Παιδείας
Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
Δρ. Ηρακλής Τιτόπουλος
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)
 
Ενημερώνουμε τους πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για το  πρόγραμμα  “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), ότι τα αποτελέσματα με τους ωφελούμενους  και τους απορριφθέντες έχουν εκδοθεί.
Πίνακας ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί σε όλα τα σημεία κατάθεσης των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων,  στα Δημοτικά και Κοινοτικά καταστήματα Πανοράματος, Πυλαίας, Ασβεστοχωρίου, Φιλύρου και Χορτιάτη, στο ΚΕΠ Πανοράματος, Πυλαίας και Ασβεστοχωρίου και στα γραφεία του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας, Αγίου Γεωργίου 4 Πανόραμα.
Παρατίθεται πίνακας ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων όπως εστάλη από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης με την ένδειξη ''εγκεκριμένη – απορριφθείσα''.
Για τις απορριφθείσες αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσής τους, (συγκεκριμένα από 21/10 έως 27/10) στα παρακάτω σημεία:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1  τηλ. 2313302035, 2313302034
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,  ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2Α -  ΠΑΝΟΡΑΜΑ  τηλ. 2310331093, 2310343662
ΚΑΠΗ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ,  ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1- ΠΥΛΑΙΑ  τηλ. 2310 904747, 2310 949620
ΚΑΠΗ ΠΥΛΑΙΑΣ ,  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11,  τηλ. 2310321546
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από τις ανωτέρω υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες 11.00-13.30.
 
Κατά την κατάθεση ενστάσεων, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει τα δικαιολογητικά-έγγραφα (απλές φωτοτυπίες), τα οποία στοιχειοθετούν τους λόγους ένστασης, έχοντας μαζί του τον αριθμό αίτησης που κατάθεσε ή το ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ..

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 
            Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για ένταξη στο Δίκτυο Φροντίδας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Το ΔΙΚΦΑ απευθύνεται σε διαπιστωμένα άπορες οικογένειες, σε οικογένειες ανέργων και σε μοναχικά άτομα άπορα ή με πολύ χαμηλό εισόδημα.. Το ΔΙΚΦΑ  διανέμει στα μέλη τρόφιμα και είδη ατομικής υγιεινής και παράλληλα  παρέχει κοινωνική στήριξη στις ευπαθείς ομάδες.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 12 έως 23 Οκτωβρίου 2015 στις αρμόδιες υπηρεσίες ανά περιοχή (Κ.Α.Π.Η., Βοήθεια στο Σπίτι).
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν όσοι είναι ήδη μέλη του Δικτύου καθώς και όσοι επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά.
Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δικτύου, οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν σε αντίγραφα τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής όπου απαιτείται.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)
 4. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητής Τηλεφωνίας κ.λ.π.)
 5. Εκκαθαριστικό Εφορίας και Βεβαίωση ΕΝ.Φ.ΙΑ
 6. Βιβλιάριο απορίας (εφόσον υπάρχει)
 7. Κάρτα ανεργίας (εφόσον υπάρχει)
 8. Πιστοποιητικό αναπηρίας (εφόσον υπάρχει)
Πληροφορίες – Κατάθεση δικαιολογητικών
Δημοτική Ενότητα Πυλαίας:  τηλ.  2310-321546,  2310-904747, 2310-949620
Δημοτική Ενότητα Πανοράματος: τηλ. 2310-343662
Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου:   τηλ. 2310-678546
Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου-Τοπική Κοινότητα Εξοχής: τηλ. 2313-302034, 2313-302035
Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη:  τηλ. 2313-302035
 
Ο Αντιδήμαρχος Απασχόλησης 
Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας & Παιδείας 
Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη 
Δρ. Ηρακλής ΤιτόπουλοςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
      
          Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας προτίθεται να προσφέρει ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές που το έχουν ανάγκη,  μέσα από τη δημιουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια του Δήμου μας να σταθεί αλληλέγγυος στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση στη χώρα μας και ιδιαίτερα στους μαθητές που προσπαθούν να χτίσουν το μέλλον τους σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Η δράση αυτή απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου, έχουν μαθησιακά κενά και οι οικογένειες τους δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος συμμετοχής της ιδιωτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης.   
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα στηριχθεί αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν διδασκαλία στα τμήματα  του.
Για το σκοπό αυτό όποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί να διδάξει στα τμήματα του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου μας, μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας που στεγάζεται στην οδό Αγ.Γεωργίου 4  στο Πανόραμα. Πληροφορίες: τηλ. 2310332403 -2310331304. Εναλλακτικά μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση που υπάρχει στη σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr  και να τη στείλει στο email n.papadopoulou@pilea-hortiatis.gr  ή στο φαξ 2310332404.
 
Ο Αντιδήμαρχος Απασχόλησης
Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας & Παιδείας
Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
Δρ. Ηρακλής Τιτόπουλος 

 
 • Δίκτυο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
 • Στήριξη ευπαθών ομάδων
 • Διασύνδεση με άλλες κοινωνικές δομές
 • Προγράμματα κατασκηνώσεων
 
 • Νομική Βοήθεια για Νέους
έχουμε νέα - τεύχος 21
 
e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

γραμμή επικοινωνίας της γυναίκας

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αναζήτηση Προσωπικού

Καλωσόρισμα του Δημότη

Καλωσόρισμα του Δημότη
 

Συμβαίνει τώρα...Θέλω να...
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT