Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σύγχρονος Ηλεκτρονικός Δήμος - Ενημερωθείτε με SMS & E-mail!

Ευρωπαϊκά Διακρατικά ΠρογράμματαΠλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-ΧορτιάτηWi-Fi Δήμου Πυλαίας-ΧορτιάτηGIS Δήμου Πυλαίας-ΧορτιάτηΔημοτικό Κέντρο Πληροφορικής & Ελεύθερου ΛογισμικούΗ Υγεία στο Δήμο μαςΕργασίαΠαιδικοί ΣταθμοίΔημοτική Βιβλιοθήκη ΠανοράματοςΔημοτικά Κέντρα Ενισχυτικής ΔιδασκαλίαςΔημοτικό ΚολυμβητήριοΠάρκο Κυκλοφοριακής αγωγήςCine Πανόραμα, Cine ΠυλαίαΔημοτικό ΩδείοΟικιακή ΚομποστοποίησηΠροστασία ΑδέσποτωνΑνώδυνος Τοκετός - Δωρεάν μαθήματα στο Δήμο μαςΕθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-ΧορτιάτηΚΕΠ του Δήμου μαςΧάρτες Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης


Ο Προσωπικός Ιατρικός μου Φάκελος

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 24/10/2014
Αρ. Πρωτ. 1258
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :
1.      Nίκη Ζώτου,  Αντιπρόεδρο
2.      Ηλία Λυρούδη, 
3.      Νικόλαο Μπουλομύτη
4.      Ευστράτιο Πλωμαρίτη
5.      Οδυσσέα  Τζαμάλ Μάαϊτα
6.      Αναστασία Κοσμίδου
7.      Ιωάννα Χρυσοχοϊδου
8.      Κυριάκο Χαμουζά
9.      Ιωάννη Τζιοβάννι Μπλόσκα
10.  Μαρία Κοκκίνου
 
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας & Παιδείας κ. Ιφιγένεια Τσιρά
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πανόραμα (στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Αθλητισμού, 1ος όροφος) την 29 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο:«Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, οικονομικού έτους 2015 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη».
Θέμα 2ο:«Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη για το έτος 2015».
Θέμα 3ο:«Έγκριση πίνακα περί  Στοχοθεσίας  Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2014».
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  

                               ΑΔΑ:6Ε8ΟΟΚΡΝ-Ρ94
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            Αρ. Πρωτ.    1187               
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                          

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                 
Αριθμ. Αποφ. 79/2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14ης τακτικής Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
17/10/2014
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ 4οΤριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2014».
Στο Πανόραμα σήμερα την 17 Οκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που ορίσθηκε με την 592/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη μετά την υπ’ αριθ. 1143/10-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε κανονικά, στα γραφεία του που βρίσκονται επί της οδού Σαμανίδη 21 στο Πανόραμα του Νομού Θεσσαλονίκης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, με παρόντα 7 μέλη (7), ήτοι
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ           .
1.      Ηρακλής Τιτόπουλος                          1.Ευστράτιος Πλωμαρίτης
2.      Νίκη Ζώτου                                      2.Οδυσσέας Τζαμάλ Μάαϊτα
3.      Ηλίας Λυρούδης                                3. Αναστασία Κοσμίδου
4.      Νικόλαος Μπουλομύτης                      4. Κυριάκος Χαμουζάς
5.      Ιωάννα Χρυσοχοϊδου
6.      Ιωάννης –  Τζιοβάννι  Μπλόσκας
7.      Μαρία Κοκκίνου
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος Φεβρωνία Παπαδοπούλου.

Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
 
Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου 
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.
 Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 126/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη,  καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2014 ο οποίος εγκρίθηκε με την απόφαση αρ. 882/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου και στάλθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και εγκρίθηκε με το αρ. 95638+95637+92990+76896/18-12-2013 έγγραφό της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη της
-         την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
-         την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
-         η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
-         την αριθ. 126/2013 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014,
-         την απόφαση 882/2013 του Δημοτικού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014.
-         το αρ. 95638+95637+92990+76896/18-12-2013 έγγραφό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄  τριμήνου του έτους 2014, όπως εμφανίζονται παρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους 2014 όπως εμφανίζονται παρακάτω:ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Γ.Τριμηνιαία έκθεση Στοιχεία Ισολογισμού Γ΄τριμήνου του έτους 2014: ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄.
Καλείται να αποφασίσει την έγκριση των παρακάτω πινάκων των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Γ΄τριμήνου του έτους 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
 
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α          
1.      αποφάσισε την έγκριση των πινάκων των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Γ΄τριμήνου του έτους 2014, όπως αυτοί εμφανίζονται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης.
2.      δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2014.
 
H απόφαση αυτή πήρε α/α  79/2014.   
Για τα παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                              ΤΑ ΜΕΛΗ
1.      Νίκη Ζώτου
2.      Ηλίας Λυρούδης
3.      Νικόλαος Μπουλομύτης
4.      Ιωάννα Χρυσοχοϊδου
5.      Ιωάννης –  Τζιοβάννι  Μπλόσκας
6.      Μαρία Κοκκίνου              
      Ηρακλής Τιτόπουλος  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ.    895                
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                          

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                 
Αριθμ. Αποφ. 52/2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης τακτικής  Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
30/07/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ 1ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2014.
 
Στο Πανόραμα σήμερα την 30 Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που ορίσθηκε με την 49/2011  και την 246/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη μετά την υπ’ αριθ. 818/25-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε κανονικά, στα γραφεία του που βρίσκονται επί της οδού Σαμανίδη 21 στο Πανόραμα του Νομού Θεσσαλονίκης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, με παρόντα έξι μέλη (6), ήτοι
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ           .
1.Ηρακλής Τιτόπουλος                                     1.Αικατερίνη Ναλμπάντη        
2.Ειρήνη Καρανικόλα                                        2. Βασιλική Αλεξίου
3.Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου       3. Ανατολή Κωνσταντινίδου                        
4 Ηλίας Τσουρμπάρκας                                   4.Γιώργος Κιλιπίρης
5.Ηλίας Λυρούδης                                             5. Βέργος Βεργίδης                     
6.Αλεξάνδρα Μιχαηλίδου                                 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος Φεβρωνία Παπαδοπούλου.
 
Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
 
Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 126/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη,  καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2014 ο οποίος εγκρίθηκε με την απόφαση αρ. 882/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου και στάλθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και εγκρίθηκε με το αρ. 95638+95637+92990+76896/18-12-2013 έγγραφό της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη της
-         την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
-         την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
-         η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
-         την αριθ. 126/2013 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013,
-         την απόφαση 882/2013 του Δημοτικού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014.
-         το αρ. 95638+95637+92990+76896/18-12-2013 έγγραφό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄  τριμήνου του έτους 2014, όπως εμφανίζονται παρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 2014 όπως εμφανίζονται παρακάτω:ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Γ. Τριμηνιαία έκθεση Στοιχεία Ισολογισμού Β΄τριμήνου του έτους 2014.
 
Όπως προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες έως  το Β΄ τρίμηνο του έτους 2014 εισπράχθηκε το 48,14% των προϋπολογιζόμενων εσόδων και προτείνεται να ελεγχθεί και το Γ΄ τρίμηνο και τότε να τροποποιηθεί ο Προϋπολογισμός αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τους παραπάνω πίνακες.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α          
Α. Την έγκριση των παρακάτω πινάκων όπως εμφανίζονται στην εισήγηση:
1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄  τριμήνου του έτους 2014, όπως εμφανίζονται παρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ Α
2. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 2014 όπως εμφανίζονται παρακάτω:ΠΙΝΑΚΑΣ Β
3. Τριμηνιαία έκθεση Στοιχεία Ισολογισμού Β΄τριμήνου του έτους 2014.
Β. τον έλεγχο του Γ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού και την τροποποίηση του Προϋπολογισμού αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 
H απόφαση αυτή πήρε α/α   52/2014.  
Για τα παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.                          ΤΑ ΜΕΛΗ
1.      Ειρήνη Καρανικόλα                              
2.      Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
3.      Ηλίας Τσουρμπάρκας
4.      Ηλίας Λυρούδης
5.      Αλεξάνδρα Μιχαηλίδου
         Ηρακλής Τιτόπουλος
 (ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)
                                                                                 ΑΔΑ: 7ΛΓΤΟΚΡΝ-ΡΙΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                           Αρ. Πρωτ.    610
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                 
Αριθμ. Αποφ. 39/2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης τακτικής  Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
17/04/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 
ΘΕΜΑ 2ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2014.
 
Στο Πανόραμα σήμερα την 17η Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:30, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που ορίσθηκε με την 49/2011  και την 246/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη μετά την υπ’ αριθ. 419/11-04-2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε κανονικά, στα γραφεία του που βρίσκονται επί της οδού Σαμανίδη 21 στο Πανόραμα του Νομού Θεσσαλονίκης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, με παρόντα έξι μέλη (6), ήτοι
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ           .
1.Ηρακλής Τιτόπουλος                 1.Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου      
2.Ηλίας Λυρούδης                         2. Βασιλική Αλεξίου
3.Ηλίας Τσουρμπάρκας                3. Αλεξάνδρα Μιχαηλίδου                     
4.Ειρήνη Καρανικόλα                    4. Βέργος Βεργίδης
5.Αικατερίνη Ναλμπάντη               5. Ανατολή Κωνσταντινίδου                     
6.Γιώργος Κιλιπίρης            
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος Φεβρωνία Παπαδοπούλου.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό αναφέρει τα παρακάτω:
 
Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
 
Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 126/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη,  καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2014 ο οποίος εγκρίθηκε με την απόφαση αρ. 882/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου και στάλθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και εγκρίθηκε με το αρ. 95638+95637+92990+76896/18-12-2013 έγγραφό της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη της
-         την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
-         την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
-         η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
-         την αριθ. 126/2013 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013,
-         την απόφαση 882/2013 του Δημοτικού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014.
-         το αρ. 95638+95637+92990+76896/18-12-2013 έγγραφό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄  τριμήνου του έτους 2014, όπως εμφανίζονται παρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2014 όπως εμφανίζονται παρακάτω:ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Γ. Τριμηνιαία έκθεση Στοιχεία Ισολογισμού Α΄τριμήνου του έτους 2014.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τους παρακάτω πίνακες.

            Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
 
                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α          
 
Να εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού α΄ τριμήνου έτους 2014 και συγκεκριμένα του Πίνακες:
Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄  τριμήνου του έτους 2014, όπως εμφανίζονται παρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2014 όπως εμφανίζονται παρακάτω:ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Γ. Τριμηνιαία έκθεση Στοιχεία Ισολογισμού Α΄τριμήνου του έτους 2014.
 
όπως  εμφανίζονται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσας εισήγησης. 
 
H απόφαση αυτή   πήρε   α/α   39/2014.  
 
Για τα παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.                          ΤΑ ΜΕΛΗ
1.      Ηλίας Λυρούδης                                 
2.      Ηλίας Τσουρμπάρκας
3.      Ειρήνη Καρανικόλα
4.      Αιικατερίνη Ναλμπάντη               
5.      Γιώργος Κιλιπίρης
 
    Ηρακλής Τιτόπουλος 
(ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 10/10/2014
Αρ. Πρωτ. 1143
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :
1.      Nίκη Ζώτου,  Αντιπρόεδρο
2.      Ηλία Λυρούδη, 
3.      Νικόλαο Μπουλομύτη
4.      Ευστράτιο Πλωμαρίτη
5.      Οδυσσέα  Τζαμάλ Μάαϊτα
6.      Αναστασία Κοσμίδου
7.      Ιωάννα Χρυσοχοϊδου
8.      Κυριάκο Χαμουζά
9.      Ιωάννη Τζιοβάννι Μπλόσκα
10.    Μαρία Κοκκίνου
 
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πανόραμα (στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Αθλητισμού, 1ος όροφος ) την 15 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης.  
Θέμα 1ο:«Έγκριση απολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, οικονομικού έτους 2013».  
Θέμα 2ο:«Πρόσληψη προσωπικού με 2μηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών».
Θέμα 3ο:«Έγκριση δαπάνης για συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και ψήφιση της σχετικής πίστωσης».
Θέμα 4ο:«Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2014».
Θέμα 5ο:«Έγκριση συνεργασίας με Παιδιάτρους για τους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και ψήφιση της σχετικής πίστωσης».
Θέμα 6ο:«Επιστροφή τροφείων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
  
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 16/10/2014
Αρ. Πρωτ. 1180
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :
1.      Nίκη Ζώτου,  Αντιπρόεδρο
2.      Ηλία Λυρούδη, 
3.      Νικόλαο Μπουλομύτη
4.      Ευστράτιο Πλωμαρίτη
5.      Οδυσσέα  Τζαμάλ Μάαϊτα
6.      Αναστασία Κοσμίδου
7.      Ιωάννα Χρυσοχοϊδου
8.      Κυριάκο Χαμουζά
9.      Ιωάννη Τζιοβάννι Μπλόσκα
10.  Μαρία Κοκκίνου
 
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Σας ενημερώνουμε ότι η 14η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2014 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πανόραμα (στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Αθλητισμού, 1ος όροφος) με την ίδια ημερήσια διάταξη.
Σας καλούμε να συμμετάσχετε.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 25/09/2014
Αρ. Πρωτ. 1037
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :
1.      Nίκη Ζώτου,  Αντιπρόεδρο
2.      Ηλία Λυρούδη, 
3.      Νικόλαο Μπουλομύτη
4.      Ευστράτιο Πλωμαρίτη
5.      Οδυσσέα  Τζαμάλ Μάαϊτα
6.      Αναστασία Κοσμίδου
7.      Ιωάννα Χρυσοχοϊδου
8.      Κυριάκο Χαμουζά
9.      Ιωάννη Μπλόσκα
 
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πανόραμα (στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Αθλητισμού, 1ος όροφος ) την 29 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:45 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης.  
Θέμα 1ο:  Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Θέμα 2ο:  Ορισμός διαχειριστή και αρμοδίου για είσπραξη χρημάτων από Δημόσιο, Τρίτους κλπ, του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Θέμα 3ο:  Αντικατάσταση διοικητικών συμβούλων - μελών επιτροπών.
Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβής μεσεγγυούχου.
Θέμα 5ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2014. 
Θέμα 6ο:  Καταβολή μισθώματος ως αποζημίωση χρήσης έως την υπογραφή συμφωνητικού παράτασης της μίσθωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
  
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 8/09/2014
Αρ. Πρωτ. 985
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :

 1. Ηλία Λυρούδη
 2. Γιώργο Κιλιπίρη
 3. Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
 4. Βέργο Βεργίδη
 5. Αικατερίνη Ναλμπάντη
 6. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
 7. Βίκυ Αλεξίου
 8. Ηλία Τσουρμπάρκα  
 9. Ειρήνη Καρανικόλα
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 12η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Αθλητισμού) την 9 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
 
Θέμα 1:  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής, για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Πανοράματος - 3ου Παιδικού Σταθμού Πυλαίας ως μία ενιαία Δομή, και αίθουσας εκδηλώσεων Παιδικών Σταθμών με τους υποστηρικτικούς της χώρους. 
Το θέμα είναι έκτακτο και η λήψη απόφασης είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 1/09/2014
Αρ. Πρωτ. 958
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :

 1. Ηλία Λυρούδη
 2. Γιώργο Κιλιπίρη
 3. Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
 4. Βέργο Βεργίδη
 5. Αικατερίνη Ναλμπάντη
 6. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
 7. Βίκυ Αλεξίου
 8. Ηλία Τσουρμπάρκα  
 9. Ειρήνη Καρανικόλα
 10. Ανατολή Κωνσταντινίδου
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Αθλητισμού) την 5 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1:  Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, έτους 2015.
Θέμα2:  Απόφαση σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίου υπάλληλου ΙΔΑΧ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 25/07/2014
Αρ. Πρωτ. 818
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :

 1. Ηλία Λυρούδη
 2. Γιώργο Κιλιπίρη
 3. Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
 4. Βέργο Βεργίδη
 5. Αικατερίνη Ναλμπάντη
 6. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
 7. Βίκυ Αλεξίου
 8. Ηλία Τσουρμπάρκα  
 9. Ειρήνη Καρανικόλα
 10. Ανατολή Κωνσταντινίδου
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Αθλητισμού) την 30 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1:  Ακρόαση υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. μετά από διενέργεια ελέγχου νομιμότητας πτυχίων.
Θέμα2:Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2014
Θέμα 3: Τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων οικονομικού έτους 2014.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 9/07/2014
Αρ. Πρωτ. 744
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :

 1. Ηλία Λυρούδη
 2. Γιώργο Κιλιπίρη
 3. Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
 4. Βέργο Βεργίδη
 5. Αικατερίνη Ναλμπάντη
 6. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
 7. Βίκυ Αλεξίου
 8. Ηλία Τσουρμπάρκα  
 9. Ειρήνη Καρανικόλα
 10. Ανατολή Κωνσταντινίδου
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 8η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Αθλητισμού) την 10 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1: Καθορισμός όρων διεξαγωγής μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Πανοράματος - 3ου Παιδικού Σταθμού Πυλαίας ως μία ενιαία Δομή, και αίθουσας εκδηλώσεων Παιδικών Σταθμών με τους υποστηρικτικούς της χώρους. 
Θέμα 2: Συζήτηση – λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης συμμετοχής – δήλωσης – προσφοράς και πλήρους φακέλου για τη συμμετοχή του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2014-2015, με τις δύο δομές «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας» και «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη» και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υποβολή και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου της αίτησης-φακέλου και της σύμβασης
Θέμα 3: Συζήτηση – λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την υποβολή αίτησης  – προσφοράς και πλήρους φακέλου για τη συμμετοχή του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» με τις δύο δομές «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας» και «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη» και εξουσιοδότηση του Προέδρου για να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την έκδοση της.
Η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα είναι επείγουσα και απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 4/04/2014
Αρ. Πρωτ. 374
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :

 1. Ηλία Λυρούδη
 2. Γιώργο Κιλιπίρη
 3. Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
 4. Βέργο Βεργίδη
 5. Αικατερίνη Ναλμπάντη
 6. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
 7. Βίκυ Αλεξίου
 8. Ηλία Τσουρμπάρκα  
 9. Ειρήνη Καρανικόλα
 10. Ανατολή Κωνσταντινίδου
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Αθλητισμού) την 9 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1: Έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και ανανέωσης άδειας βελτιωμένων εκδόσεων και εφαρμογών του Ν.Π.Δ.Δ. και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
Θέμα 2: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για το ΚΕΚΠΑΠ για ένα έτος, και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Θέμα 3: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων γραφείου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Θέμα 4: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και ψήφιση πίστωσης.
Θέμα 5: Έγκριση ανάθεση υπηρεσιών πλυσίματος μοκετών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Θέμα 6: Έγκριση ανάθεσης ασφάλισης του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3464.
Θέμα 7: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει τον Παιδικό Σταθμό Ασβεστοχωρίου.
Θέμα 8: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Θέμα 9:   Καταβολή  αποζημίωσης λόγω μηνιαίας οικογενειακής παροχής σε υπάλληλο του ΚΕΚΠΑΠ και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Θέμα 10:  Έγκριση εξόφλησης εξόδων δικαστικού επιμελητή ποσού 35,35€ και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Θέμα 11:   Έγκριση υλοποίησης Πασχαλινής Γιορτής στα ΚΑΠΗ του Δήμου.
Θέμα 12: Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων στην 3η  διακρατική συνάντηση του προγράμματος Grundtvig στο Τορίνο της Ιταλίας.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 7/03/2014
Αρ. Πρωτ. 291
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :

 1. Ηλία Λυρούδη
 2. Γιώργο Κιλιπίρη
 3. Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
 4. Βέργο Βεργίδη
 5. Αικατερίνη Ναλμπάντη
 6. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
 7. Βίκυ Αλεξίου
 8. Ηλία Τσουρμπάρκα  
 9. Ειρήνη Καρανικόλα
 10. Ανατολή Κωνσταντινίδου
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ) την 12 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1: Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2014.
Θέμα 2: Τηλεφωνική γραμμή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας.
Θέμα 3: Συνεργασία με Ψυχολόγους για τους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας, έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης
Θέμα 4: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και ψήφιση πίστωσης ποσού 20.295,00
Θέμα 5: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καρεκλών για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Φιλύρου, και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.140,20€»..
Θέμα 6: Διοργάνωση Φεστιβάλ Χορωδίας των ΚΑΠΗ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και ψήφιση πίστωσης ποσού 630,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10-6473 του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2014.
Θέμα 7: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Θέμα 8: Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης και εποπτικού υλικού για τις ανάγκες των δομών του ΚΕΚΠΑΠ και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 28/02/2014
Αρ. Πρωτ. 274
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :

 1. Ηλία Λυρούδη
 2. Γιώργο Κιλιπίρη
 3. Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
 4. Βέργο Βεργίδη
 5. Αικατερίνη Ναλμπάντη
 6. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
 7. Βίκυ Αλεξίου
 8. Ηλία Τσουρμπάρκα  
 9. Ειρήνη Καρανικόλα
 10. Ανατολή Κωνσταντινίδου
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ) την 5 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1: Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2014.
Θέμα 2: Τηλεφωνική γραμμή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας.
Θέμα 3: Συνεργασία με Ψυχολόγους για τους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας, έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης
Θέμα 4: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και ψήφιση πίστωσης ποσού 20.295,00
Θέμα 5: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καρεκλών για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Φιλύρου, και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.140,20€»..
Θέμα 6: Διοργάνωση Φεστιβάλ Χορωδίας των ΚΑΠΗ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και ψήφιση πίστωσης ποσού 630,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10-6473 του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2014.
Θέμα 7: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Θέμα 8: Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης και εποπτικού υλικού για τις ανάγκες των δομών του ΚΕΚΠΑΠ και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 4/02/2014
Αρ. Πρωτ. 134
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :

 1. Ηλία Λυρούδη
 2. Γιώργο Κιλιπίρη
 3. Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
 4. Βέργο Βεργίδη
 5. Αικατερίνη Ναλμπάντη
 6. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
 7. Βίκυ Αλεξίου
 8. Ηλία Τσουρμπάρκα  
 9. Ειρήνη Καρανικόλα
 10. Ανατολή Κωνσταντινίδου
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 2η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ) την 5 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1: Προγραμματισμός ανανεώσεων συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2014 για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής
Θέμα 2: Προγραμματισμός νέων προσλήψεων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2014 για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007 -2013 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.
Θέμα 3: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού – Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2014.
Θέμα 4: Ορισμός δικηγόρου για λογαριασμό του ΝΠΔΔ  με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας» για την εκπροσώπηση του στην Έφεση των Βασιλείου Τυμπανίδη και Δερέ Βηθλεέμ για την εξαφάνιση της με αρ. 15.590/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών) με δικάσιμο στις 10/02/2014.
Τα παραπάνω θέματα κρίνεται ότι πρέπει να συζητηθούν σε έκτακτη συνεδρίαση ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του ΚΕΚΠΑΠ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 22/11/2013
Αρ. Πρωτ. 1307
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :

 1. Ηλία Λυρούδη
 2. Γιώργο Κιλιπίρη
 3. Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
 4. Βέργο Βεργίδη
 5. Αικατερίνη Ναλμπάντη
 6. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
 7. Βίκυ Αλεξίου
 8. Ηλία Τσουρμπάρκα  
 9. Ειρήνη Καρανικόλα
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη  στο Πανόραμα) την 27 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης. 
Θέμα 1: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση μεταφορικού μέσου (αυτοκινήτου) στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη για ένα έτος.
Θέμα 2: Ματαίωση πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την ανάθεση φιλοξενίας (διαμονής, διατροφής, μεταφοράς) μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο του Νομού Χαλκιδικής ή του Νομού Πιερίας
Θέμα 3: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση-Ανακαίνιση χώρου για Φυσιοθεραπευτήριο» αριθμ. μελέτης 12/2008, αριθμ. έργου 01/2009
Θέμα 4: Έγκριση  έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για  έλεγχο οχήματος σε Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος (ΚΤΕΟ) του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3464
Θέμα 5: Έγκριση διενέργεια προμήθειας τριπλοτύπων είσπραξης για τις ανάγκες των ταμειακών υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων Πανοράματος, Πυλαίας, Χορτιάτη και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού  1.495,68 σε βάρος του  Κ.Α.  10/6613.001 με τίτλο  - Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης -  του προϋπολογισμού  εξόδων του τρέχοντος έτους του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτh
Θέμα 6: Έγκριση ανάθεσης εργασίας πλυσίματος μοκετών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.405,28€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες» του προϋπολογισμού έτους 2013.
Θέμα 7: Έγκριση διενέργεια προμήθειας ενδεικτικών πινακίδων για κτίριο του ΚΕΚΠΑΠ που στεγάζει τις υπηρεσίες υγείας και  ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού  364,08€ σε βάρος του  Κ.Α.  10/6699 με τίτλο  - Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών -  του προϋπολογισμού  εξόδων του τρέχοντος έτους του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
Θέμα 8:  Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του ΚΕΚΠΑΠ.
Θέμα 9: Διαγραφή παιδιού από τον Παιδικό Σταθμό Χορτιάτη
Θέμα 10: Εισήγηση για τη 2η Διακρατική Συνάντηση του Προγράμματος GRUNDTVIG 2
Θέμα 11: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης παιδικών σταθμών, έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 4.800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6434 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Θέμα 12: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Η Αντιπρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανατολή Κωνσταντινίδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 25/10/2013
Αρ. Πρωτ. 1215
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :
1.      Ηλία Λυρούδη
2.      Ανατολή Κωνσταντινίδου
3.      Γιώργο Κιλιπίρη
4.      Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
5.      Βέργο Βεργίδη
6.      Αικατερίνη Ναλμπάντη
7.      Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
8.      Βίκυ Αλεξίου
9.      Ηλία Τσουρμπάρκα  
10.  Ειρήνη Καρανικόλα
 
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη  στο Πανόραμα) την 30 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1:   «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014».
Θέμα 2: «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη για το έτος 2014».
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 
Ηρακλής Τιτόπουλος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 18/10/2013
Αρ. Πρωτ. 1175
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :
1.      Ηλία Λυρούδη
2.      Ανατολή Κωνσταντινίδου
3.      Γιώργο Κιλιπίρη
4.      Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
5.      Βέργο Βεργίδη
6.      Αικατερίνη Ναλμπάντη
7.      Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
8.      Βίκυ Αλεξίου
9.      Ηλία Τσουρμπάρκα  
10.  Ειρήνη Καρανικόλα
 
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Αθλητισμού, στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη  στο Πανόραμα) την 23 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης.  
Θέμα 1:   «Παράταση ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου προσωπικού στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι».
Θέμα 2:   «Αποδοχή της απόφασης με αρ. πρωτ. 39737/4-10-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για  επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού».
Θέμα 3:   «Τροποποίηση της 91/2012 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον προσδιορισμό μηνιαίας οικονομικής εισφοράς των οικογενειών των φιλοξενουμένων παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη».
Θέμα 4:   «Έγκριση απολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, οικονομικού έτους 2012».
Θέμα 5:   «Έγκριση έναρξης διαδικασίας μίσθωσης κτιρίου στην περιοχή της Πυλαίας τη στέγαση δράσεων προσχολικής αγωγής».
Θέμα 6:   : «Διοργάνωση εκδήλωσης για την έναρξη της περιόδου 2013-2014 στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Πυλαίας-Χορτιάτη».
Θέμα 7:   «Έγκριση πρακτικού επιλογής παιδιών που θα φοιτήσουν στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη κατά την περίοδο 2013 -2014».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
  
Ηρακλής Τιτόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 20/09/2013
Αρ. Πρωτ. 1013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :
1. Ηλία Λυρούδη
2. Ανατολή Κωνσταντινίδου
3. Γιώργο Κιλιπίρη
4. Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
5. Βέργο Βεργίδη
6. Αικατερίνη Ναλμπάντη
7. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
8. Βίκυ Αλεξίου
9.  Ηλία Τσουρμπάρκα  
10.Ειρήνη Καρανικόλα
 
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη  στο Πανόραμα) την 25 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
 
Θέμα 1: Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2014.  
Θέμα 2ο  «Έγκριση συνεργασίας με Παιδίατρο για τους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού.» 
Θέμα 3ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για την παράθεση δείπνου στους ηλικιωμένους μέλη των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη»
Θέμα 4ο: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013».
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 
Ηρακλής Τιτόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Πανόραμα : 27/8/2013     
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ. : 918
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥ  ΤΑΠΗΤΑ- ΓΚΑΖΟΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ  ΦΡΑΧΤΗ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ  ΦΙΛΥΡΟΥ »
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  750,00 €
 
Ο  Πρόεδρος  του  Κέντρου  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη  ανακοινώνει ότι το ΚΕΚΠΑΠ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας αδιάβροχου τάπητα – γκαζόν εξωτερικού χώρου  και πλαστικού προστατευτικού φράχτη  για τον Παιδικό Σταθμό Φιλύρου, προϋπολογιαμού 750,00 € ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) . Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει :
 
Π Ε Ρ Ι  Γ Ρ Α Φ Η     Ε Ι Δ Ο Υ Σ Δ Α Π Α Ν Η
 
Αδιάβροχος τάπητας γκαζόν εξωτερικού χώρου  45m2
 
517,50 €
 
Πλαστικός προστατευτικός φράχτης  35 μέτρα μήκος Χ 0,80 -1 μέτρο ύψος 92,26 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 609,76 €
Φ.Π.Α. 23% 140,24 €
Τ Ε Λ Ι Κ Η   Α Ξ Ι Α 750,00 €
 
 Κατόπιν τούτου , καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την 6η  Σεπτεμβρίου 2013 , ημέρα Παρασκευή . Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην υπηρεσία του ΚΕΚΠΑΠ ,( Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη , Απ. Σαμανίδη 21 Πανόραμα , 1ος  όροφος ) και θα πρωτοκολλούνται .

Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών παρέχονται από τη γραμματεία του ΚΕΚΠΑΠ στα τηλέφωνα 2313301097, 2313322017 , fax: 2310346760. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑΠ
 
 
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Πανόραμα: 19.08.2013
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                         Αρ. Πρωτ.: 894
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ& ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
« ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ.»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 666,66€
 
Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το ΚΕΚΠΑΠ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών εξοπλισμού επίπλων χώρου αναμονής για το γραφείο υπηρεσιών υγείας  της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος, προϋπολογισμού 666,66€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει :
 
 
Α/Α
 
Είδος-Χαρακτηριστικά προμήθειας Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή/μονάδα ΣΕ Σύνολο σε €
(άνευ Φ.Π.Α.)
1 3θέσιος καναπές με τραπεζάκι. Κέλυφος πολυπροπυλενίου. Μεταλλικός σκελετός με χρωμιομένα πόδια   Διαστάσεις :
200 Χ 83,5 Χ 60
 
Τεμάχιο 1 221,00 221,00
2. 3θέσιος καναπές. Κέλυφος πολυπροπυλενίου. Μεταλλικός σκελετός με χρωμιομένα πόδια   Διαστάσεις :
160 Χ 83,5 Χ 60 ή
Τεμάχιο 1 204,00 204,00
3. Κάθισμα αναμονής. Σκελετό χρωμίου και κέλυφος πολυπροπυλενλίου. Μαύρο χρώμα
Διαστάσεις : 48,5 Χ51 Χ 80 
Τεμάχιο 4 32,00 128,00
  ΣΥΝΟΛΟ   6   542,00
  ΦΠΑ 23%       124,66   
  ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ       666,66
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές  τους μέχρι την 30η Αυγούστου, ημέρα  Παρασκευή. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην υπηρεσία του ΚΕΚΠΑΠ, (Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21 Πανόραμα, 1ος όροφος) και θα πρωτοκολλούνται.
 
Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών παρέχονται από τη γραμματεία του ΚΕΚΠΑΠ στα τηλέφωνα 2313301097, 2313322017, fax : 231346760
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΚΕΚΠΑΠ
 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21

Πανόραμα 14.08.2013
Αρ. Πρωτ. 884


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ »
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  295,20 €
 
       Ο  Πρόεδρος  του  Κέντρου  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη  ανακοινώνει ότι το ΚΕΚΠΑΠ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας πυροσβεστήρων για το ΚΑΠΗ Χορτιάτη και για το γραφείο υπηρεσιών υγείας , προϋπολογιαμού 295,20 € ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) . Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει :
 
Ε ί δ ο ς Ποσότητα Τιμή
Μονάδας
Σύνολο
Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως φορητοί  6 κιλών 10    24,00 €  240,00 €
   
        
 ΦΠΑ 23%    55,20 €
     ΣΥΝΟΛΟ  295,20 €
 
 
 
 Κατόπιν τούτου , καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την 23η  Αυγούστου 2013 , ημέρα Παρασκευή . Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην υπηρεσία του ΚΕΚΠΑΠ ,( Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη , Απ. Σαμανίδη 21 Πανόραμα , 1ος  όροφος ) και θα πρωτοκολλούνται .
 
Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών παρέχονται από τη γραμματεία του ΚΕΚΠΑΠ στα τηλέφωνα 2313301097, 2313322017 , fax: 2310346760 .
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑΠ
 
 
ΗΡΑΚΛΗΣ   ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                          
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21

Πανόραμα 14.08.2013 
Αρ. Πρωτ. 883


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ »
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  996,30 €
 
       Ο  Πρόεδρος  του  Κέντρου  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη  ανακοινώνει ότι το ΚΕΚΠΑΠ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας καρεκλών γραφείου για τις διοικητικές υπηρεσίες του  και για το κτίριο υπηρεσιών υγείας, προϋπολογιαμού 996,30 € ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) . Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει :
 
Ε ί δ ο ς Ποσότητα Τιμή
Μονάδας
Σύνολο
Καρέκλες τροχήλατες με μεσαία πλάτη και μηχανισμό ανάρτησης με ύφασμα 6 135,00 €  810,00 €
 
 
  ΦΠΑ 23%  186,30 €
    ΣΥΝΟΛΟ  996,30 €
 
 
 Κατόπιν τούτου , καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την 23η  Αυγούστου 2013 , ημέρα Παρασκευή . Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην υπηρεσία του ΚΕΚΠΑΠ ,( Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη , Απ. Σαμανίδη 21 Πανόραμα , 1ος  όροφος ) και θα πρωτοκολλούνται .
 
Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών παρέχονται από τη γραμματεία του ΚΕΚΠΑΠ στα τηλέφωνα 2313301097, 2313322017 , fax: 2310346760 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑΠ
 
 
ΗΡΑΚΛΗΣ   ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                          
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21

Πανόραμα 14.08.2013 
Αρ. Πρωτ. 885


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥ  ΤΑΠΗΤΑ- ΓΚΑΖΟΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ  ΦΡΑΧΤΗ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ  ΦΙΛΥΡΟΥ »
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  750,00 €
 
       Ο  Πρόεδρος  του  Κέντρου  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη  ανακοινώνει ότι το ΚΕΚΠΑΠ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας αδιάβροχου τάπητα – γκαζόν εξωτερικού χώρου  και πλαστικού προστατευτικού φράχτη  για τον Παιδικό Σταθμό Φιλύρου, προϋπολογιαμού 750,00 € ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) . Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει :
 
Π Ε Ρ Ι  Γ Ρ Α Φ Η     Ε Ι Δ Ο Υ Σ Δ Α Π Α Ν Η
 
Αδιάβροχος τάπητας γκαζόν εξωτερικού χώρου ( 45μ Χ 11,50μ.)
 
517,50 €
 
Πλαστικός προστατευτικός φράχτης ( 35μ Χ 2μ) 92,26 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 609,76 €
Φ.Π.Α. 23% 140,24 €
Τ Ε Λ Ι Κ Η   Α Ξ Ι Α 750,00 €
 Κατόπιν τούτου , καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την 23η  Αυγούστου 2013 , ημέρα Παρασκευή . Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην υπηρεσία του ΚΕΚΠΑΠ ,( Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη , Απ. Σαμανίδη 21 Πανόραμα , 1ος  όροφος ) και θα πρωτοκολλούνται .
 
Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών παρέχονται από τη γραμματεία του ΚΕΚΠΑΠ στα τηλέφωνα 2313301097, 2313322017 , fax: 2310346760 .
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑΠ
 
 
 ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                         
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                      
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21

Πανόραμα 14.08.2013 
Αρ. Πρωτ. 882


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΟΜΗ 1 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ »
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  811,80 €
 
       Ο  Πρόεδρος  του  Κέντρου  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη  ανακοινώνει ότι το ΚΕΚΠΑΠ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας κλιματιστικής μονάδας για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι Δομή 1 της Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας , προϋπολογιαμού 811,80 € ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) . Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει :
 
Ε ί δ ο ς Ποσότητα Τιμή ΦΠΑ 23% Σύνολο
Κλιματιστική μονάδα 12.000 Βtu, ενεργειακής κλάσης Α++/Α+ Inverter,
Προγραμματισμός 24 ωρών , Λειτουργία αφύγρανσης, εγγύηση 10 ετών
 
1
550,00 € 126,50 €  676,50 €
Απεγκατάσταση παλαιάς κλιματιστικής μονάδας και εγκατάστασης της νέας 1
        
110,00 €   25,30 €  135,30 €
         811,80 €
 
 
    Κατόπιν τούτου , καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την 23η  Αυγούστου 2013 , ημέρα Παρασκευή . Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην υπηρεσία του ΚΕΚΠΑΠ ,( Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη , Απ. Σαμανίδη 21 Πανόραμα , 1ος  όροφος ) και θα πρωτοκολλούνται .

Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών παρέχονται από τη γραμματεία του ΚΕΚΠΑΠ στα τηλέφωνα 2313301097, 2313322017 , fax: 2310346760 .
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑΠ
 
 
ΗΡΑΚΛΗΣ   ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 8/08/2013
Αρ. Πρωτ.862
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Προς :
1.      Ηλία Λυρούδη
2.      Ανατολή Κωνσταντινίδου
3.      Γιώργο Κιλιπίρη
4.      Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
5.      Βέργο Βεργίδη
6.      Αικατερίνη Ναλμπάντη
7.      Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
8.      Βίκυ Αλεξίου
9.      Ηλία Τσουρμπάρκα  
10.    Ειρήνη Καρανικόλα
 
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη  στο Πανόραμα) την 12 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
 
Θέμα 1ο:Συμψηφισμός και πληρωμή καθυστερούμενων οφειλών υπέρ ΙΚΑ για λογαριασμό του πρώην Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πυλαίας.  
 
Θέμα 2ο  Έγκριση διενέργεια προμήθειας επίπλων χώρου αναμονής, για το κτίριο που στεγάζει τις υπηρεσίες υγείας και ψήφιση σχετικής πίστωσης .
 
Θέμα 3ο: :  Τροποποίηση του άρθρου 2β της υπ’ αριθμ 857/18-10-2012 υπογραφείσας σύμβασης με την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, με διακριτικό τίτλο VIDAVO Α.Ε. και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.660,50 € στον Κ.Α. 10-7134.003 με τίτλο «Λογισμικά» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
 
Θέμα 4ο: : Έγκριση για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την ανάθεση φιλοξενίας (διαμονή, διατροφή, μεταφορά) μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, έγκριση της Μελέτης – Τεχνικής Έκθεσης της υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 860/7-8-2013, ψήφιση πίστωσης ποσού 19.800,00€ σε βάρος του ΚΑ 10-6474, με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων», συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και καθορισμός των όρων της διακήρυξης.
 
Θέμα 5ο :  Αποδοχή εγκριτικής απόφασης για την ένταξη του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Grundtvig 2
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 
 
Ηρακλής Τιτόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πανόραμα 25/07/2013
Αρ. Πρωτ.805
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Προς :
1.      Ηλία Λυρούδη
2.      Ανατολή Κωνσταντινίδου
3.      Γιώργο Κιλιπίρη
4.      Ευαγγελία Σακαλή Παρασκευοπούλου
5.      Βέργο Βεργίδη
6.      Αικατερίνη Ναλμπάντη
7.      Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα
8.      Βίκυ Αλεξίου
9.      Ηλία Τσουρμπάρκα  
10.  Ειρήνη Καρανικόλα
 
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτης κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
 
Αντιδήμαρχο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας  Υγείας & Παιδείας κ. Ελένη Γιαννούδη
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού στο Δημαρχείο στο Πανόραμα) την 29 Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο: Πρόσληψη προσωπικού με 2μηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Θέμα 2ο  Δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ.
Θέμα 3ο: : Απόσπαση δύο (2) υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου από το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ » για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Θέμα 4ο: : Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ενός (1) έτους υπαλλήλου του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. 
Θέμα 5ο: :Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του ΚΕΚΠΑΠ σε σεμινάριο.
Θέμα 6ο: Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του ΚΕΚΠΑΠ.
Θέμα 7ο: Έγκριση προμήθειας πυροσβεστήρων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
Θέμα 8ο: Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
Θέμα 9ο: Έγκριση προμήθειας κλιματιστικής μονάδας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Θέμα 10ο: Έγκριση ανάθεσης εργασίας ετήσιας συντήρησης 2 κλιματιστικών μονάδων, απεγκατάσταση και επανεγκατάστασης 3 κλιματιστικών μονάδων και ψήφιση πίστωσης
Θέμα 11ο:  Έγκριση ανάθεσης εργασίας καθαριότητας του κτιρίου που στεγάζει τις υπηρεσίες υγείας του ΚΕΚΠΑΠ και  ψήφιση πίστωσης
Θέμα 12ο: Έγκριση διαγραφής τιμολογίων παραστατικών από την εφαρμογή οικονομική – λογιστήριο του ΚΕΚΠΑΠ.
Θέμα 13ο: Έγκριση πίνακα περί Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2013.
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 
 
Ηρακλής Τιτόπουλος


Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.
 
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. συστάθηκε στις 10/5/2011 με  δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό ΦΕΚ 808.
 
 
Σκοπός του νέου Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
 • Η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, όπου περιλαμβάνει κυρίως τα εξής :
  • Την εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.
  • Στην εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας .
  • Στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης  με τη δημιουργία τοπικών δικτύων εθελοντικών οργανώσεων.
  • Στην πληροφόρηση των δημοτών για θέματα των τομέων που άπτονται  των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
  • Στην εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών μακροχρόνια ανέργων.
 
 • Η Παιδεία όπου περιλαμβάνει κυρίως τα εξής :
 • Την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών και πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής .
 • Την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης .
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις εθνικές ή συγχρηματοδοτούμενες από την ευρωπαϊκή ένωση που εντάσσονται στα πλαίσια της παιδείας .
 • Τη λειτουργία τμημάτων - εργαστηρίων  διαχείρισης ελεύθερου χρόνου των ενηλίκων και των μαθητών .
 • Στην προώθηση και ενίσχυση της υπηρεσίας επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
 •          Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π  του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη είναι εντεκαμελές (11 ) και ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.
Απαρτίζεται δε από τα παρακάτω μέλη
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΡΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΑΚΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ
ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΒΕΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ
ΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ
ΤΣΟΥΡΜΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ
 
Δ/ΝΣΗ : Απ. Σαμανίδη 21
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2313301097, 2313301058, 2313322017.
E- MAIL : kekpap@pilea-hortiatis.gr, n.papadopoulou@pilea-hortiatis.gr 
 
 
ΤΟ ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΟΜΕΣ 
 
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Π.Β.Σ.
 
Οι Π.Β.Σ. είναι  χώρος αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν :
 • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα , σωματικά , νοητικά , συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτισμικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
 • Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε  θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 46 2310342333
1ος ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ& ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 2310-300575
2ος ΠΥΛΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΑΣ 2-4 2310-302855
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 20 2310359535
ΦΙΛΥΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΑΔΡΥΑΣ 2310678788
ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2310348155
                                                                                   
 
 
2. ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  (Κ.Α.Π.Η.)
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ  Κ.Α.Π.Η.
 
 • Η παροχή υπηρεσιών πρόληψης των βιολογικών, ψυχολογικών, και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομοι, ισότιμοι και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων καθώς και η συνεργασία με αυτούς.
 • Η έρευνα θεμάτων που αφορούν τους ηλικιωμένους.
 • Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του κέντρου.
 • Η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
 • Η παροχή φροντίδας βοήθειας και υποστήριξης κατ’ οίκον στους ηλικιωμένους
 • Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.  
 
 
Στα μέλη των ΚΑΠΗ παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες
1.      Κοινωνική Εργασία. με Άτομο, Ομάδα & Κοινότητα
2.      Πρωτοβάθμια Ιατρική Φροντίδα.
3.      Νοσηλευτική Φροντίδα.
4.      Φυσικοθεραπεία.
5.      Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί κυλικείο.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ.  
 
ΚΑΠΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX,
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 2310344300&FAX
Α΄ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11 2313302751
2310302698 FAX
Β΄ ΚΑΠΗ ΠΥΛΑΙΑΣ (ΜΑΛΑΚΟΠΗ) ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1 2310-904747
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 26 2310-358358
2310-358552 FAX
ΦΙΛΥΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΥΡΟΥ 2310678546&FAX
ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 96 2310349508
2310348208 FAX
 
 
 
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΚΠΑΠ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
                                                                       
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  
 • Η Παροχή κοινωνικής υποστήριξης και προστασίας σε ανήμπορα άτομα.
 • Η αποδέσμευση και η ενίσχυση της επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων φροντιστών που μέχρι πρότινος δεν ήταν σε θέση να εργαστούν καθώς έπρεπε να φροντίζουν το ανήμπορο μέλος της οικογένειάς τους.
 • Η εξασφάλιση αυτόνομης και αξιοπρεπείς διαβίωσης, μέσω της παραμονής τους στο οικείο οικογενειακό περιβάλλον των εξυπηρετούμενων.
 • Η αποφυγή φαινομένων ιδρυματοποίησης των ανήμπορων ατόμων.
 • Η ανάπτυξη και αξιοποίηση δεξιοτήτων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων.
 • Η δωρεάν παροχή των υπηρεσιών.


Στους εξυπηρετούμενους του ΒΣΣ παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες :
 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων που χρήζουν βοήθεια και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος,
 • Ιατροφαρμακευτική φροντίδα και Νοσηλευτική μέριμνα
 • Πρόληψη αγωγής υγείας,
 • Φροντίδα του νοικοκυριού,
 • Πληρωμές λογαριασμών, μικροαγορές, οικογενειακή φροντίδα στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες.

Οι υπηρεσίες παρέχονται μετά από επίσκεψη της κοινωνικής λειτουργού στο σπίτι των εξυπηρετούμενων με συχνότητα η οποία εκτιμάται ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες τους.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
ΒΣΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  FAX
Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 2310344300
Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 2310321546
Δ.Ε. ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1 2310949620
Δ.Ε ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
2310358922
                       
 
 
2. ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΚΑ)
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.  
 
 • Η λειτουργία σε επίπεδο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενός ζωντανού οργανισμού με ρόλο συντονιστή και εμψυχωτή των ενεργειών για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και κατά συνέπεια των δεικτών οδικής ασφάλειας.
 • Η λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής απευθύνεται σε οργανωμένες ομάδες παιδιών και σχολεία, που συνοδεύονται από ενήλικες (γονείς, δάσκαλοι, κ.λ.π.) Οι επισκέψεις στο Πάρκο πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με τη Δημοτική Αστυνομία.
 • Η εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές αντιληπτικές δυνατότητες των ηλικιών στις οποίες απευθύνεται το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, μεταβάλλοντας ανάλογα το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης που πρέπει να παρουσιάζεται σε κάθε επιμέρους ηλικιακή ομάδα.
 
Οι επιμέρους ηλικιακές ομάδες προσδιορίζονται ως ακολούθως:
1.         Προσχολική ηλικία (έως 6 ετών)
2.         Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού Σχολείου (7 έως 9 ετών)
3.         Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου (10 έως 12 ετών)
 
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση βασίζεται στις αντιληπτικές ικανότητες των επιμέρους ηλικιακών ομάδων, οι οποίες καθορίζουν το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα Π.Κ.Α.
 
 
Δ/ΝΣΗ: ΛΕΒΑΝΤΗ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  Ν.751. ( Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2313301097.


έχουμε
νέα!
Κυκλοφόρησε το
νέο
τεύχος
Καλωσόρισμα του Δημότη
 

Συμβαίνει τώρα...Θέλω να...
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μαςΠες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Ανακύκλωση των Δήμων Aνατολικής Θεσσαλονίκης