Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ανακοινώσεις
16/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών -φυσικών προσώπων) για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές (φυσικές και τεχνολογικές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου εργοληπτικών εταιρειών –φυσικών προσώπων, που θα διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, με διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί για ένα έτος από την κατάρτιση του Μητρώου καθώς και τυχόν παράταση ισχύος αυτού,
ΚΑΛΕΙ
Εργολήπτες (εταιρείες -φυσικά πρόσωπα), να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο προς το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Δημοκρατίας 1, Ασβεστοχώρι, τηλ. 2313 302000 αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία τους, έδρα, ταχυδρομική Δ/νση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική δ/νση. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει ο εργολήπτης να δηλώσει για ποια ΔΕ του Δήμου θέλει να καταθέσει την προσφορά του ή αν η προσφορά του αφορά υπηρεσίες με χωρική αρμοδιότητα σε ολόκληρο τον Δήμο. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα υποβολής φακέλων συμμετοχής για περισσότερες από μία Δημοτικές Ενότητες. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση: protokollo@pilea-hortiatis.gr.
Η αίτηση των ενδιαφερομένων συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα)
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί περιγράφονται σε αυτή, για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (θεομηνιών, κατολισθήσεων, πλημμυρών κ.α.) στην περιοχή ευθύνης της Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη έως και για ένα έτος από την κατάρτιση του Μητρώου.
3) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν καθώς και των χειριστών αυτών {(άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ (όπου αυτά απαιτούνται), άδεια χειριστού μηχανήματος έργου, τέλη κυκλοφορίας κ.α.)}.
Ειδικότερα ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της πρώτης κατάθεσης υποβολής φακέλου συμμετοχής η 12η Μαρτίου 2021, ώρα 15:00 και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για ένα έτος, από την δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η αξιολόγηση των φακέλων και η ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2021 (ή την 22η Μαρτίου 2021 κατόπιν τυχούσας αναβολής) η οποία θεωρείται ημερομηνία κατάρτισης του Μητρώου και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε τριμήνου, από την αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί από τον Δήμο.
 
ΟΡΟΙ
Α) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες –φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (στις περιοχές  ευθύνης του Δήμου που δήλωσαν ενδιαφέρον), (εντός 1 ώρας) από την στιγμή ειδοποίησης τους από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για ένα έτος από την κατάρτιση του Μητρώου. Τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργου θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
Β) Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών ή φυσικών προσώπων να παρέχουν τα ανάλογα (βάση των δηλώσεων τους) διότι ο αριθμός των μηχανημάτων που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της.
Γ) Τα οχήματα και μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.),θα αποζημιώνονται με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν στον πίνακα που ακολουθεί, με την υπ’ αριθ. 10 /  16-12-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη με τίτλο «Έγκριση αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες».

 
α/α Τύπος Μηχανήματος Ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος
1 Προωθητής γαιών D8  ή ανάλογου τύπου (Bulldozer) 75,00€/ώρα  
2 Διαμορφωτής γαιών (Grader) 50,00 €/ώρα
3 Φορτωτής από 150ΗP έως 200ΗP 55,00 €/ώρα
4 Εκσκαφέας – Φορτωτής τύπου JCB 28,00 €/ώρα
5 Τσάπα ερπυστριοφόρο 35 ton 60,00 €/ώρα
6 Φορτηγό ανατρεπόμενο τετραξονικό 30,00 €/ώρα
7 Φορτηγό με βυτίο ωφέλιμου φορτίου έως 6 ton 35,00 €/ώρα
8 Φορτηγό με βυτίο ωφέλιμου φορτίου άνω 6 ton 45,00 €/ώρα
9 ΒΟΒ CAT 25,00 €/ώρα
10 Πλατφόρμα μεταφοράς μέσων  5,00 €/χλμ.
11 Αποχιονιστικά μηχανήματα (αλατιέρα επικαθήμενη σε φορτηγό το οποίο διαθέτει μαχαίρι αποχιονισμού 120,00 €/ ώρα
 
 
Δ) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης του οχήματος -μηχανήματος έργου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστού του και του βοηθού χειριστού (όπου αυτό προβλέπεται ή απαιτείται) και η εκτέλεση εργασιών, προς αντιμετώπιση των επαπειλούμενων συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), οι οποίες θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, ή τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία. Ως χρόνος απασχόλησης του οχήματος -μηχανήματος έργου και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις –Ε.Μ.Υ., ενημερώσεις συμβάντων από ΕΛ.ΑΣ./Π.Υ./Γ.Γ.Π.Π., εντολές του προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ., της Δ//νσης Πολιτικής Προστασίας Α.Δ.Μ.Θ. ή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο για θέματα Πολιτικής Προστασίας Αντιδήμαρχο, ή τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας) και περατώνεται ο χρόνος αυτός μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Ε) Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδος περιλαμβάνονται και οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης των οχημάτων -μηχανημάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς τους που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., η οποία θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Οι παραπάνω τιμές μονάδος αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.
Ζ) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες –φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχτούν τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν από την ημερομηνία κατάρτισης του Μητρώου και για ένα έτος.
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η παράταση ισχύος του ανώτερο μητρώου μετά το πέρας του ενός έτους, οι συμμετέχοντες εργολήπτες που επιθυμούν την παράταση της συνεργασίας τους με τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη θα δηλώσουν την αποδοχή με υπεύθυνη δήλωση την οποία θα καταθέσουν  στο Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας μέχρι την ημερομηνία λήξης του Μητρώου Εργοληπτών (ένα έτος από την ημερομηνία ισχύος). 
Η) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες -φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά κατά την αίτησή τους τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους κ.λ.π.) προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων -μηχανημάτων έργου καθώς και των χειριστών αυτών. Επίσης εφόσον τα οχήματα και μηχανήματα έργου δεν είναι ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων θα πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή ότι τα εκμισθωμένα ή παραχωρούμενα μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οιονδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συμμετέχοντα για ένα έτος από την κατάρτιση του Μητρώου. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών -φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
Θ) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες -φυσικά πρόσωπα) είναι υπεύθυνοι: α) ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργου και το προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες, β) να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96, Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 305/96, Ν.1396/83, Π.Δ. 447/75, Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81, Ν. 1430/84, Π.Δ. 395/94, Π.Δ. 396/94,Π.Δ. 397/94, Π.Δ. 399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ. 149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί, γ) κατ’ αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχημα προκαλέσουν κατά την διάρκεια των εργασιών.
Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του αναδόχου εργολήπτη (εταιρείες -φυσικά πρόσωπα) από το καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών -φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις Ε.Μ.Υ., ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών από τα σημεία συμβάντων, κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής, όπως π.χ. ή απόσταση των μηχανημάτων έργου από την περιοχή εργασίας και ο απαιτούμενος χρόνος προσέλευσης τους.
Η οποιαδήποτε εμπειρία και αξιοπιστία η οποία αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί από δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κ.λ.π.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας με την Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τα οποία συνυποβάλλονται στο φάκελο μαζί με την αίτηση).
Ο πίνακας Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών -φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., θα καταρτισθεί από τριμελή επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών από την Δ.Κ.Π. του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, η οποία και θα συσταθεί με απόφαση του Δημάρχου. Η επιτροπή θα παραλαμβάνει τους φακέλους των ενδιαφερομένων εργοληπτών (εταιρείες -φυσικά πρόσωπα), από το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ.Κ.Π.. στην οποία και θα παραδίδει με την λήξη των εργασιών τον επικαιροποιημένο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες διευκρινιστικές ερωτήσεις για την παρούσα, αυτοπροσώπως στο Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Δημοκρατίας 1, Ασβεστοχώρι ή ηλεκτρονικά στο m.konstantinidou@pilea-hortiatis.gr. Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες –φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση Τμήματος Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.
 
-Ο-
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Καθ’ ύλην Αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία του Δήμου)
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
       
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς