Εκτύπωση Εκτύπωση
07/10/2014
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ.836 /9.9.2014 για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2014-2015
 
Αριθ. Πρωτ 1036/ 25.09.2014
 
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ.836 /9.9.2014
για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
κατά τη διδακτική περίοδο 2014-2015
 
Σήμερα Παρασκευή 26/9/2014 και ώρα 09.00 πμ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με την 100/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων της ΚΕΠΑΠ, για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των σαράντα τεσσάρων θέσεων που προκηρύχθηκαν με την ως άνω προκήρυξη. Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων την Νίκη Ζώτου,  μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ, που μαζί με τον Σωκράτη Δωρή και την Ευαγγελία Κατέλη θα διενεργήσουν τα της αξιολόγησης και μοριοδότησης των υποψηφίων, ενώ το τρίτο μέλος της επιτροπής, η υπάλληλος Αικατερίνη Βασιλείου, θα ασκήσει καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 836/9.9.2014, που εγκρίθηκε με την με αριθμ98/2014 απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύθηκε στις10 /9/2014 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε  τη Δευτέρα 22/9/2014, ώστε να τηρηθεί το όριο των 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Λόγω του μεγάλου αριθμού θέσεων και υποψηφίων, η αξιολόγηση και μοριοδότηση έγινε κατά ειδικότητα και έτσι θα παρουσιασθεί στο παρόν πρακτικό αξιολόγησης.
Η μοριοδότηση έγινε βάσει της με αριθμό 98/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ. Στο Παράρτημα 1 της παρούσης περιλαμβάνονται όλοι οι όροι επιλογής, μοριοδότησης και συντελεστών βαρύτητας, με τους οποίους έγινε η αξιολόγηση και η σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων.
Οι ειδικότητες, αριθμός ατόμων και χρόνος απασχόλησης, σύμφωνα με την προκήρυξη ήταν:
1.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ νυκτών οργάνων (κιθάρα), τρείς  (3) θέσεις, οκτώ  (8) μήνες
2.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή  ΤΕ ή ΔΕ πληκτροφόρων οργάνων (πιάνο), δυο (2) θέσεις, οκτώ  (8) μήνες
3.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή TE ή ΔΕ πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα), μία (1) θέση, οκτώ  (8) μήνες
4.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή TE ή ΔΕ έγχορδων οργάνων (βιολί), μία (1) θέση, οκτώ  (8) μήνες
5.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή TE ή ΔΕ φιλαρμονικής, τρεις (3) θέσεις, οκτώ  (8) μήνες
6.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή TE ή ΔΕ Συνοδοί Πιάνου (συνοδεία χορωδιών), μία (1) θέση, οκτώ  (8) μήνες
7.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σύγχρονου Τμήματος (ηλεκτρική, ακουστική κιθάρα, ντραμς, αρμόνιο), τέσσερις (4) θέσεις, οκτώ  (8) μήνες
8.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής (ακορντεόν, μπουζούκι κτλ.), δυο (2) θέσεις, οκτώ  (8) μήνες
9.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή TE ή ΔΕ Μονωδίας/ Μελοδραματικής, μία (1) θέση, οκτώ  (8) μήνες
10.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή TE ή ΔΕ Θεωρητικά –Σύνθεση , μία (1) θέση, οκτώ  (8) μήνες
11.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ,  δυο (2) θέσεις, οκτώ  (8) μήνες
12.Επιμορφωτές /Διδάσκοντες Αγιογραφίας ΔΕ, μια (1) θέση, οκτώ  (8) μήνες
13.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Κεραμικής, ΔΕ,  μία (1) θέση, οκτώ  (8) μήνες
14.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Κοσμήματος, ΤΕ ή ΔΕ,  μία (1) θέση, οκτώ  (8) μήνες
15.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης ΔΕ, δύο (2) θέσεις, οκτώ  (8) μήνες
16.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Μπαλέτου, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ,  δυο  (2) θέσεις οκτώ  (8) μήνες
17.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Διακόσμησης ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  , δυο (2) θέση, οκτώ  (8) μήνες
18.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ,  τρεις (3) θέσεις, οκτώ  (8) μήνες
19.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Θεάτρου, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ,  τρεις  (3) θέσεις, οκτώ  (8) μήνες
20.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Υποχρεωτικά θεωρητικά ΔΕ,  μια (1) θέση, οκτώ  (8) μήνες
21.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ιστορία-Μορφολογια ΠΕ,  μια (1) θέση, οκτώ  (8) μήνες
  
Για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, οι αναλυτικοί πίνακες μοριοδότησης και προσωρινής κατάταξης παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2. Συγκεντρωτικά, η αξιολόγηση και η προσωρινή κατάταξη έχουν ως εξής:
 
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
1.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ νυκτών οργάνων (κιθάρα), τρείς  (3) θέσεις
 
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 891
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ 905
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΚΟΣ                 955
4 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΑΣ                 990
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι τρεις  (3) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ 68
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΚΟΣ 60
3 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΑΣ 59
4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 55

1.       Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ‘ή ΤΕ ή ΔΕ πληκτροφόρων οργάνων (πιάνο), δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΜΕΝΗ 877
2 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ 946
3 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 951
4 ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΕΡΟΥ                 969
5 ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΟΣ                 973
6 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΑΠΟΣ                 975
7 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ                  976
8 ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΩΠΗ                  978
9 ΛΙΖΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ              979
10 ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ              980
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ               989
12 ΞΕΝΙΑ ΚΩΝΣΑΤΝΤΙΝΙΔΟΥ 994
13 ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ 997
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
α/α Ονοματεπώνυμο Απαραίτητο δικαιολογητικό
που δεν υπέβαλλε
1 ΛΙΖΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ Δεν κατέθεσαν αντίγραφο ταυτότητας
       
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 70
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΜΕΝΗ 61
3 ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ 47
4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ 41
5 ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ 37
6 ΞΕΝΙΑ ΚΩΝΣΑΤΝΤΙΝΙΔΟΥ 36
7 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΑΠΟΣ 30
8 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 29
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 28
10 ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΕΡΟΥ 27
11 ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΩΠΗ 27
12 ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΟΣ 22

2.      Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα), μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΝΙΚΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ 857
2 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 913
3 ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ 941
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
2 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δεν έχει υπηρετήσει ούτε έχει νόμιμη απαλλαγή
       
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΝΙΚΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ 61
2 ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ 23
 
3.      Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ εγχόρδων οργάνων (βιολί), μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 925
2 ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΔΟΥΔΗΣ 938
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 945
4 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΥΔΗΣ 1011
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται  ο  πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 65
2 ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΔΟΥΔΗΣ 31
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 27
4 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΥΔΗΣ 22
  
4.       Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ φιλαρμονικής, τρεις (3) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΜΙΧΑΗΛ ΚΖΟΥΝΙΑΣ 919
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΝΙΔΗΣ 935
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΙΜΠΑΣ 977
4 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΛΑΧΟΣ 1015
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση: ουδείς
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι τρεις (3) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΙΜΠΑΣ 69
2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΙΝΙΔΗΣ 69
3 ΜΙΧΑΗΛ ΚΖΟΥΝΙΑΣ 68
4 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΛΑΧΟΣ 40
 
5.      Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή  ΤΕ ή ΔΕ Συνοδοί Πιάνου (συνοδεία χορωδιών), μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ 854
2 ΓΑΡΥΦΟΥΛΑ ΤΣΟΜΑΚΟΥ 981
3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ 1012
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ 74
2 ΓΑΡΥΦΟΥΛΑ ΤΣΟΜΑΚΟΥ 35
3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ 27
 
6.      Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σύγχρονου Τμήματος τέσσερεις   (4) θέσεις(1 ηλεκτρική, 1 ακουστική κιθάρα, 1 ντραμς, 1 αρμόνιο),
1.      Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για ηλεκτρική κιθάρα  οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΑΚΙΔΗΣ 875
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 895
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 911
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΡΑΣ 947
5 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 954
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 48
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 36
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 32
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΑΚΙΔΗΣ 22
5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΡΑΣ 22
 
2.      Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για ακουστική κιθάρα  οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 963
       
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ)Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
 
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 37
       
 
3.Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για ντραμς οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΘΩΜΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 871
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΙΡΜΗΣ 903
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΡΛΙΑΝΟΣ 908
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΡΟΧΙΔΟΥ 992
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ)Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
 
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΘΩΜΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 38
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΡΟΧΙΔΟΥ 28
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ 28
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΡΛΙΑΝΟΣ 9
 
4.      Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για αρμόνιο οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΤΣΑ 876
2 ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΟΥ 878
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΜΗΣ 898
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
 
Γ)Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
 
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΟΥ                   45
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΜΗΣ 30
3 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΤΣΑ 19
 
7.      Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής (ακορντεόν, μπουζούκι κτλ.), δυο(2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΟΥΡΑΣ 853
2 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 866
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 873
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΥΕΡΑΚΟΣ 897
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 912
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΖΑΡΟΥΛΑΣ 929
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ 948
8 ΑΡΓΥΡΩ ΚΕΡΑΜΥΔΑ 965
9 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 968
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται οι δυο(2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΟΥΡΑΣ 54
2 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 33
3 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 32
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 30
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 27
6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΥΕΡΑΚΟΣ 26
7 ΑΡΓΥΡΩ ΚΕΡΑΜΥΔΑ 22
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΖΑΡΟΥΛΑΣ 6
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ 6
 
8.      Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Μονωδία, μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 863
       
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση: Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 61
       
 
9.      Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Θεωρητικά-Σύνθεση, μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 872
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΟΥΧΟΣ 944
  ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΑΝΗΣ 991
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
α/α Ονοματεπώνυμο  
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΟΥΧΟΣ Δεν είχε τις απαιτούμενες προϋπηρεσίες
2 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΑΝΗΣ Δεν είχε τις απαιτούμενες προϋπηρεσίες
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 78
       
 
10.   Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ,  δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ 862
2 ΟΦΗΛΙΑ ΨΩΜΑΔΑΚΗ 896
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ 917
4 ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ 923
5 ΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 940
6 ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ 961
7 ΗΛΑΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 962
8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 964
9 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΤΟΥΡΑΣ 967
10 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΛΗ 974
11 ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 999
12 ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ 1001
13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 1007
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΔΑΒΕΛΑ 1019
15 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΑΛΚΙΝ 1020
16 ΣΩΤΗΡΙΑ ΖΟΡΜΠΑ 1022
17 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1023
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Δεν είχε αντίγραφα σπουδών
       
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο(2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 60
2 ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ 59
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ 58
4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 57
5 ΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 55
6 ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ 53
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΔΑΒΕΛΑ 44
8 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΤΟΥΡΑΣ 42
9 ΟΦΗΛΙΑ ΨΩΜΑΔΑΚΗ 40
10 ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 38
11 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                  36
12 ΣΩΤΗΡΙΑ ΖΟΡΜΠΑ 32
13 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΛΗ 32
14 ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ 25
15 ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 20
16 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΑΛΚΙΝ 17
 
11.  Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Κεραμικής, ΔΕ,  μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΜΑΡΙΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ 924
       
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΑΡΙΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ 69
       
 
12.  Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Κοσμήματος, ΤΕ ή ΔΕ,  μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΝΙΤΖΕ 906
2 ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ 1009
3 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΝΕΝΟΥ 1010
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΝΙΤΖΕ 43
2 ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ 15
3 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΝΕΝΟΥ 14
 
13.  Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης ΔΕ,  δύο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ 907
2 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ                   995
3 ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 1004
4 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ 1053
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται οι δύο (2) πρώτοι :
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ 26
2 ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ                   20
3 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ 19
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ 18
 
14.  Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Αγιογραφίας ΔΕ,  μια (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 861
2 ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΕΙΔΟΓΛΟΥ 926
3 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΣΕΡΕΤΗ 1014
4 ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΝΟΣ 1024
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 50
2 ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΕΙΔΟΓΛΟΥ 27
3 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΣΕΡΕΤΗ 25
4 ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΝΟΣ 22
 
15.  Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Μπαλέτου, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ,  δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΖΕΝΙΝΑ 858
2 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ 868
3 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ 993
4 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1000
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
α/α Ονοματεπώνυμο  
1 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Δεν είχε βεβαιώσεις σπουδών
       
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δύο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ 60
2 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΖΕΝΙΝΑ 45
3 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 40
 
16.  Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Διακόσμησης, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ,  δυο  (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΤΕΡΕ 893
2 ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ 894
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 901
4 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 918
5 ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ 939
6 ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗ 942
7 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 988
8 ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΜΗΓΚΟΥΔΗ 998
9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ 1016
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται οι δυο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ 60
2 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΤΕΡΕ 48
3 ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗ 39
4 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 37
5 ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΜΗΓΚΟΥΔΗ 34
6 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 27
7 ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ 23
8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ 14
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 9
 
17.  Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών, ΠΕ ή  ΤΕ ή ΔΕ,  τρεις  (3) θέσεις
 
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΑΚΑΣ 860
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ 867
3 ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΝΗ 920
4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΓΑΝΟΣ 921
5 ΟΛΓΑ ΜΗΤΑΤΟΥ 937
6 ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΛΟΥΠΤΣΗ 1130
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
α/α Ονοματεπώνυμο  
1 ΟΛΓΑ ΜΗΤΑΤΟΥ Δεν έχει τίτλους σπουδών
       
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι τρεις (3) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΑΚΑΣ 67
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ 58
3 ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΛΟΥΠΤΣΗ 56
4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΓΑΝΟΣ 33
5 ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΝΗ 33
 
 
18.  Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Θεάτρου, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ,  τρεις (3) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ 870
2 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΓΚΛΗ 874
3 ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 910
4 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ 922
5 ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΟΛΑΔΟΥ 927
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 931
7 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 943
8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 952
9 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 953
10 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ 970
11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ 972
12 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ 983
13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΡΙΔΗΣ 984
14 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 1003
15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 1005
16 ΑΚΥΛΙΝΑ ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΥ 1008
17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 1013
18 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1017
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
α/α Ονοματεπώνυμο  
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Δεν έχει τίτλους σπουδών
2 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Δεν έχει τίτλους σπουδών
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ 64
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΡΙΔΗΣ 60
3 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΓΚΛΗ 59
4 ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ 56
5 ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 47
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 47
7 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 40
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 34
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 34
10 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 27
11 ΑΚΥΛΙΝΑ ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΥ 26
12 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 26
13 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ 23
14 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ 20
15 ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΟΛΑΔΟΥ 11
16 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ 9
 
 
19.  Επιμορφωτές/Διδάσκοντες υποχρεωτικά θεωρητικά ΔΕ,  μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΔΟΥ 855
2 ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΝΕΓΟΥ 856
3 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΑΣΙΟΥ 869
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ 892
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΛΕΚΑΣ 928
6 ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑ 949
7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ 966
8 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ 971
9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ 1018
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ 1021
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
α/α Ονοματεπώνυμο  
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ δεν είχε πτυχίο φυγής
2 ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑ δεν είχε πτυχίο φυγής
3 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΑΣΙΟΥ δεν είχε πτυχίο φυγής
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ δεν είχε πτυχίο φυγής
5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ δεν είχε πτυχίο φυγής
 
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΝΕΓΟΥ 37
2 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΔΟΥ 31
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ 27
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΛΕΚΑΣ 26
5 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ 23
20.  Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ιστορια Μορφολογία, ΠΕ ,  μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΝΝΑ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ 926
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ 950
3 ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΑΚΙΔΟΥ 982
 
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ 39
2 ΑΝΝΑ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ 32
3 ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΑΚΙΔΟΥ 29
 
Το παρόν πρακτικό, κατατίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης
 
  Νίκη Ζώτου                            Σωκράτης Δωρής                 Αικατερίνη Βασιλείου
(Προεδρεύων )                                                                  (Γραμματειακή Υποστήριξη)