Εκτύπωση Εκτύπωση
27/07/2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριάντα δυο (32) ατόμων καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (8) μηνών και εννέα μηνών (09)
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π)
Απ. Σαμανίδη 21
Πανόραμα ΤΚ 55236
Τηλ: 2313301099 fax: 3210346760
Αριθ. Πρωτ. 1431/27.07.2015
 
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
ύστερα από τη υπ’ αριθ. 147/2015 απόφαση του Δ.Σ. , την  αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./58/16284/30-6-2015 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 , της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, τις παρ 2 του αρθ.26 του ν. 4325/2015 και το π.δ. 524/80
ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία του Ωδείου και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2015-2016 , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα δυο (32) ατόμων καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (8) μηνών και εννέα μηνών (09) για τις αναγνωρισμένες σχολές για τις εξής κατά αριθμό ατόμων , ειδικότητες , με τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής  ΠΕ
Νυκτών οργάνων
( κιθάρα)
 
 
 
 
1 9 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Πανεπιστημίου με ειδικότητα κιθάρα. Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.  
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη από αναγνωρισμένα από το κράτος  μουσικά ιδρύματα ( Ωδεία ή Μουσικές Σχολές).
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
Οι Βεβαιώσεις να είναι  πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
Καλλιτεχνική- εκπαιδευτική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
Η εκπαιδευτική  αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων ή μουσικών σχολών.
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση.
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ
Νυκτών οργάνων
( κιθάρα)
 
 
2 9 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή Δίπλωμα κιθάρας αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού .
Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.  
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη από αναγνωρισμένα από το κράτος  μουσικά ιδρύματα ( Ωδεία ή Μουσικές Σχολές).
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
Οι Βεβαιώσεις να είναι  πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
Καλλιτεχνική-εκπαιδευτική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
Η εκπαιδευτική αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων ή μουσικών σχολών.
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής  ΤΕ
 
Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο )
 
 
 
 
1 9  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Ανώτερου Τεχνολογικού Ιδρύματος με ειδικότητα Πιάνου εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη από αναγνωρισμένα από το κράτος  μουσικά ιδρύματα ( Ωδεία ή Μουσικές Σχολές).
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
Οι Βεβαιώσεις να είναι  πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
Καλλιτεχνική – εκπαιδευτική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
Η εκπαιδευτική αποδεικνύεται  από βεβαιώσεις των ωδείων ή μουσικών σχολών
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ
 
Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο )
 
 
1 9 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή Δίπλωμα πιάνου  αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού .
Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.  
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη από αναγνωρισμένα από το κράτος  μουσικά ιδρύματα ( Ωδεία ή Μουσικές Σχολές).
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
Οι Βεβαιώσεις να είναι  πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
Καλλιτεχνική-εκπαιδευτική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
Η εκπαιδευτική αποδεικνύεται  από βεβαιώσεις των ωδείων ή μουσικών σχολών.
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ
 
Πνευστών οργάνων
(φλάουτο, φλογέρα)
 
 
1 9  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή Δίπλωμα φλάουτου  αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.     
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη από αναγνωρισμένα από το κράτος  μουσικά ιδρύματα ( Ωδεία ή Μουσικές Σχολές).
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
Οι Βεβαιώσεις να είναι  πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
Καλλιτεχνική- εκπαιδευτική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από:
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
Η εκπαιδευτική αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων ή μουσικών σχολών.
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ  
 
Έγχορδα ( βιολί)
 
 
1 9  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή Δίπλωμα βιολιού  αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.  
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη από αναγνωρισμένα από το κράτος  μουσικά ιδρύματα ( Ωδεία ή Μουσικές Σχολές).
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
Οι Βεβαιώσεις να είναι  πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
Καλλιτεχνική-εκπαιδευτική  δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά  από:
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
Η εκπαιδευτική να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων ή μουσικών σχολών.
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ
 
Φιλαρμονικής
 
 
 
3 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Ενοργάνωσης και Πτυχίο ή  Δίπλωμα πνευστού οργάνου ή δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού.
Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.  
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη μόνο ως μαέστροι φιλαρμονικής. Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα. Στη βεβαίωση να φαίνονται καθαρά τα έτη προϋπηρεσίας.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα  να με παραστατικά αποδεικνύεται:
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
  Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
 
Συνοδοί  Πιάνου
(συνοδεία χορωδιών)
 
 
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα  πιάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.  
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη σε  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές, στο αντικείμενο ειδικότητας .
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ
 
Τμήμα Μονωδίας /Μελοδραματικής
 
 
 
 
1 9 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή Δίπλωμα Μονωδίας και Μελοδραματικής, αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.  
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη από αναγνωρισμένα από το κράτος  μουσικά ιδρύματα ( Ωδεία ή Μουσικές Σχολές).
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
Οι Βεβαιώσεις να είναι  πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
Καλλιτεχνική-εκπαιδευτική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά  από:
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
  Η εκπαιδευτική να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων ή μουσικών σχολών.
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
 
Σύγχρονου Τμήματος
(1 ηλεκτρική κιθάρα, 1 ακουστική κιθάρα, 1 ντραμς )
 
 
3 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Βεβαιώσεις σπουδών και μουσικοί τίτλοι αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού , στο αντικείμενο της ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις ή μουσικοί τίτλοι οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίζουν συστατικές επιστολές που να αποδεικνύουν τη σχέση τους με το όργανο. 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη σε  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
Καλλιτεχνική – εκπαιδευτική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από:
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
Η εκπαιδευτική να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων ή μουσικών σχολών.
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
 
Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής
(Λαούτο ή ούτι , μπουζούκι κτλ.)
 
 
2 8  μήνες Τίτλοι σπουδών :
Βεβαιώσεις σπουδών  και μουσικοί τίτλοι αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις ή μουσικοί τίτλοι οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίζουν συστατικές επιστολές που να αποδεικνύουν τη σχέση τους με το όργανο.
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη σε  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
Καλλιτεχνική- εκπαιδευτική  δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
Η εκπαιδευτική να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων ή μουσικών σχολών.
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ
 
Θεωρητικά  –Σύνθεση
 
 
1 9  μήνες Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.  
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη 5 έτη  για κάθε αντικείμενο ειδικότητας Αρμονία-Αντίστιξη και Φούγκας σε  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές του.
Βεβαιώσεις πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
Καλλιτεχνική-εκπαιδευτική  δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
Η εκπαιδευτική να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων ή μουσικών σχολών.
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
 
Υποχρεωτικά Θεωρητικά
 
1 9  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχία Ανώτερων θεωρητικών ( Αρμονίας, αντίστιξης και  φυγής), απαραίτητο να υπάρχουν και τα τρία πτυχία ,  αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού. Ακριβή αντίγραφα. 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη σε  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
Καλλιτεχνική -εκπαιδευτικήδραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
Η εκπαιδευτική να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των ωδείων ή μουσικών σχολών.
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες
Ζωγραφικής   ΠΕ ή  ΤΕ ή ΔΕ
Εικαστικά
(Ζωγραφική)
 
 
 
2 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ΑΕΙ ή  ΤΕΙ ή άλλη πιστοποιημένη σχολή κρατική ή ιδιωτική αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας εσωτερικού ή εξωτερικού ή βεβαιώσεις εργαστηρίων .  Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.  
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας. Εάν η προϋπηρεσία είναι σε ώρες εργασίας να υπολογιστεί σε μήνες.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Προσωπική: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
Μαθητών: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
 αποδεδειγμένη με παραστατικά
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες
Αγιογραφίας  ΔΕ
 
 
1 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : βεβαίωση από εργαστήρια Αγιογραφίας με φοίτηση από δυο χρόνια και πάνω.  Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα. 
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Προσωπική: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
Μαθητών: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
 αποδεδειγμένη με παραστατικά
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Eιδικά προσόντα : Συνέντευξη ,μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες κεραμικής    ΔΕ
 
 
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή εργαστήρια
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
  Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Προσωπική: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
Μαθητών: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
 αποδεδειγμένη με παραστατικά
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες Διακόσμησης
 ΤΕ, ΔΕ
 
 
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών :  Πτυχίο Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ειδικότητας ή Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή εργαστήρια
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
  Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Προσωπική: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
Μαθητών: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
 αποδεδειγμένη με παραστατικά
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές /Διδάσκοντες  Λαϊκής Τέχνης ΔΕ
 
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σε εργαστήρια. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις  εργαστηρίων οι  υποψήφιοι μπορούν να προσκομίζουν συστατικές επιστολές που να αποδεικνύουν τη σχέση τους με το αντικείμενο.
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
  Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Προσωπική: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
Μαθητών: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
 αποδεδειγμένη με παραστατικά
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές /Διδάσκοντες μπαλέτου ΤΕ
 
 
2 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο  Ανώτερης κρατικής  σχολής χορού ή άλλης πιστοποιημένης κρατικής ή ιδιωτικής σχολής  αντίστοιχης εσωτερικού ή εξωτερικού .
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
 Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Προσωπική: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
Μαθητών: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
 αποδεδειγμένη με παραστατικά
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Παραδοσιακών χορών
 ΠΕ
 
 
 
2 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ΑΕΙ ή  ΤΕΙ ή άλλη πιστοποιημένη σχολή κρατική ή ιδιωτική αντίστοιχης ειδικότητας εσωτερικού ή εξωτερικού. Επίσης γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων παραδοσιακών χορών σε φορείς όπως το πανεπιστήμιο, λύκειο Ελληνίδων.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ιδιόκτητα
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Προσωπική: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
Μαθητών: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
 αποδεδειγμένη με παραστατικά
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Παραδοσιακών χορών
 ΔΕ
 
 
 
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων παραδοσιακών χορών σε φορείς όπως το πανεπιστήμιο, λύκειο Ελληνίδων κτλ.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα. 
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Προσωπική: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
Μαθητών: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
 αποδεδειγμένη με παραστατικά
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες θεάτρου  ΠΕ
 
 
 
 
1 8 μήνες Τίτλοι σπουδών :Πτυχίο ΑΕΙ ή  Πτυχίο κρατικής δραματικής σχολής ή ιδιωτικής εσωτερικού ή εξωτερικού .
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ιδιόκτητα
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
 Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Προσωπική: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
Μαθητών: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
 αποδεδειγμένη με παραστατικά
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες θεάτρου  ΤΕ
 
 
 
 
1 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο κρατικής δραματικής σχολής ή ιδιωτικής εσωτερικού ή εξωτερικού ή
βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο ή παρεμφερή τομέα σε εργαστήρια.
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
  Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Προσωπική: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
Μαθητών: συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις κτλ
 αποδεδειγμένη με παραστατικά
Πρακτική-δοκιμασία : μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγισηΗ αξιολόγηση του προσωπικού  θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα.

Σπουδές Βασικές σπουδές ειδικότητας
Επιμόρφωση
30%
Εμπειρία Διδακτική προϋπηρεσία
Προϋπηρεσία στο φορέα
25%
   5%
Καλλιτεχνικό έργο Προσωπική καλλιτεχνική δραστηριότητα
Καλλιτεχνική δραστηριότητα των μαθητών
25%
Πρακτική –Δοκιμασία  Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας.
 
10 %
Κοινωνικά , οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια Οικογενειακή κατάσταση( πολύτεκνος , μονογονέας,  γονέας, ΑΜΕΑ)
Χρόνος ανεργίας. Μοριοδότηση  από 6 μήνες και επάνω
5%

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και τα παρακάτω  δικαιολογητικά :
1. Ακριβές  φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής  ταυτότητας τους
2. Ακριβές φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας
Ως διδακτική εμπειρία  για τους μουσικούς νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα και με απόφαση ΥΠΠΟ.
Για τις υπόλοιπες ειδικότητες  νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα της ειδικότητας.
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μόνο εάν είναι άνεργος πάνω από 6 μήνες)
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Ότι ο επιμορφωτής αφού επιλεγεί θα διδάξει σε όποιο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου υπάρξει ανάγκη (Ενότητες Πανοράματος, Πυλαίας, Χορτιάτη, Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου)
8. Για την καλλιτεχνική παρουσία και το πορτφόλιο πλήρη φάκελο με βιογραφικό και  παραστατικά για τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις με έργα προσωπικά και έργα μαθητών .
Παρατηρήσεις
·  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους δια ζώσης. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία και αποστέλλονται ταχυδρομικά δεν γίνονται δεκτές.
·  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μια μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.
ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ. αριθ. 155/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την επομένη της  ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313.301013), κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από την από την Τετάρτη 29.07.2015 και για δέκα (10) ημέρες έως και την Παρασκευή 07.08.2015. Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Ο  Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ
 
Σωκράτης Δωρής