Εκτύπωση Εκτύπωση
23/10/2015
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Πανόραμα: 14/10/2015
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                    Αρ.πρωτ.: 38264
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                          
Τμήμα  Προμηθειών -Αποθήκης                                                                             
Ταχ. Δ/νση: Πανόραμα, TK 55236
Πληροφορίες: A.Δάλλα
Τηλέφωνο: 2313301043
Fax: 2310332361
e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr

Αρ. Διακήρυξης :58/2015
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία, Διευθύνσεις και σημεία επαφής
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Διεύθυνση: Απ. Σαμανίδη 21 Πανόραμα Τ.Κ.: 55236
Πληροφορίες:  Α.Δάλλα, Α. Κεφαλίδου
Τηλ.: 2313301043-2313301040
Fax: 2310332361
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: a.dalla@pilea-hortiatis.gr
Hλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου: Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή της υπηρεσίας για την  αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων όλων των δημοτικών διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη και γενικού καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη και τη διάθεσή των στο ΧΥΤΑ Μαυρορράχης για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
Η εργασία περιλαμβάνει:
Α. Αποκομιδή στερεών οικιακών μη επικινδύνων αποβλήτων
Β. Πλύση κάδων απορριμμάτων
Γ.  Αποκομιδή Θνησιμαίων ζώων και πτηνών   
Δ. Καθαρισμός και σάρωση οδών με τη χρήση μηχανικών μέσων
Ε.  Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων
Η μέση απόσταση των τοπικών Διαμερισμάτων από τον ΧΥΤΑ Μαυρορράχης είναι 55 Km περίπου.

Κωδικός CPV 90511200-4 (Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων)
Κωδικός CPV 90610000-6 (Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών)

Προϋπολογισμός της εργασίας:
O συνολικός 2.066.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α 23%) προϋπολογισμός της υπηρεσίας του έργου, αναλύεται σε:
- Δαπάνη                                          :  1.680.000,00€
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας    :      386.400,00€
Η εργασία δεν  υποδιαιρείται  σε  τμήματα.

Διάρκεια της σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες και ισχύει από την ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου που θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ  ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1.Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού (χωρίς το Φ.Π.Α) ήτοι ποσού 33.600,00 ευρώ (τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής και ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)  επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:
Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από ίδιους πόρους.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά,  ανά μήνα, μετά από τη προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής  του άρθρου 9 της αριθ.58/2015 διακήρυξης.
Δεν θα δοθούν προκαταβολές στον ανάδοχο.

3. Προϋποθέσεις συµµετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν οι προσφέροντες αναφέρονται στο άρθρο 26 της αριθ.58/2015 διακήρυξης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 27 της αριθ.58/2015 διακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α: Είδος διαδικασίας -  Κριτήριο ανάθεσης:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς σε ευρώ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί για το σύνολο της  εργασίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο διαγωνισμός φέρει τον αριθ.17429 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Γ. Όροι για την υποβολή των προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς  και ο τρόπος υποβολής τους ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27  της αριθ.58/2015 διακήρυξης.
Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Η Προθεσμία υποβολής προσφορών αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
23 -10- 2015    
25  - 11 - 2015
          8:00 π.μ 
01-12-2015
               16:00 μ.μ.


Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι εννέα (9) μήνες μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Π.Δ..28/1980 (ΦΕΚ Α 11)«Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» και του Π.Δ.60/2007«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Αποφασίζον όργανο επί των ενστάσεων-προσφυγών είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3886/2010, περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη συμβάσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 14/10/2015 με αριθμ. ID: 2015-137122.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί ακόμη στο ΦΕΚ/Τεύχος Δ.Δ.Σ. και στον Εθνικό τύπο.

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
       ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ


      ΙΓΝΑΤΙΟΣ  ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ