Εκτύπωση Εκτύπωση
04/04/2016
Προμήθεια «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Πανόραμα,  1.4.2016
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ                     Αριθ. Πρωτ.:  10868
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Αριθ. Διακήρυξης: 24/2016
 
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.992,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 14η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
Κατατίθενται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις έξι (6) ομάδες (Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ) είτε για μία ή περισσότερες ομάδες. Επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης ομάδας.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι τέσσερις (4) μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα της αριθ. 24/2016 διακήρυξης και της αριθ. 31/2016 Μελέτης είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, αρμόδια υπάλληλος: Αγλαΐα Νίτσου, τηλ.: 2313322011 και 2313301040, fax 2310332361) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.nitsou@pilea-hortiatis.gr. Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, στο τηλ. 2310-326370, αρμόδια υπάλληλος κα Μυρτώ Κωνσταντινίδου.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ