Λεύκωμα του Δήμου
 
Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
21/04/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την Στατική Φύλαξη Δημαρχείου-Πολιτιστικού, Νέου Αμαξοστασίου Πυλαίας -Πανοράματος και παρακολούθηση των κτιρίων του Δήμου μέσω καμερών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πανόραμα, 18.04.2017
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ.: 12015
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την εργασία
«Στατική Φύλαξη  Δημαρχείου-Πολιτιστικού, Νέου Αμαξοστασίου Πυλαίας -Πανοράματος και παρακολούθηση των κτιρίων του Δήμου μέσω καμερών»

Αριθ. Διακήρυξης: 10/2017
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 40588 (Τμήμα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 40614 ( Τμήμα Β)

1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301043, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: GR122
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 21-04-2017, 16:00 μ.μ.
3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης: υποδιαιρείται σε τμήματα:
Τμήμα Α: στατική φύλαξη Δημαρχείου-Πολιτιστικού κτιρίου και παρακολούθηση των χώρων μέσω καμερών του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που διαθέτει ο δήμος στο Κεντρικό Δημαρχείο-Πολιτιστικό κτίριο στο Πανόραμα (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 40588 ),
Τμήμα Β: Στατική φύλαξη του νέου αμαξοστασίου Πυλαίας-Πανοράματος (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 40614), σύμφωνα με την αριθ. 93/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Υποβάλλονται προσφορές είτε και για τα δύο τμήματα (Α και Β) είτε μόνο για το τμήμα Α είτε μόνο για το τμήμα Β.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
4. Κωδικός CPV:
CPV:79713000-5 «Υπηρεσίες Φύλαξης»
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Εκτιμώμενη αξία  τμήματος Α: 61.187,41€ με το ΦΠΑ 24%
Εκτιμώμενη αξία  τμήματος Α: 52.459,44 € με το ΦΠΑ 24%
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
7. Λόγοι αποκλεισμού:
Που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λόγοι που επιφέρουν αποκλεισμό όπως το σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα της περ. γ της παρ.2 του αρ.68 του ν.3863/2010, που προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 10/2017 διακήρυξης της, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α και 20 της αριθ.10/2017 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
8. Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:
8.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:
Α)να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους.
Β)Να κατέχουν άδεια λειτουργίας της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν.2518/97 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.3707/2008.
8.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Α) Κατά τις τρεις τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, διαχειριστικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 έως 31-12 για τα έτη 2014, 2015 και 2016), ο κύκλος εργασιών τους πρέπει να υπερβαίνει το 150% του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α για την ομάδα για την  οποία συμμετέχει (Α ή Β).
Β)Επίσης πρέπει να καλύπτει το δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 συνολικά κατά τις τρεις τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, διαχειριστικές χρήσεις (δηλαδή για το σύνολο της τριετίας από 1-1 έως 31-12 των χρήσεων 2014, 2015 και 2016),
Γ) Ασφαλιστήριο γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους τουλάχιστον 2.000.000,00 €
8.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Α) να προσκομίσουν κατάλογο παρόμοιων εργασιών (μία ή περισσότερες) που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του τίτλου της παροχής υπηρεσίας, του φορέα, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και του συνολικού ποσού. Το συνολικό ποσό των εργασιών να αφορά το διπλάσιο του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α της μελέτης για την ομάδα για την  οποία συμμετέχει (Α ή Β) και
Β) να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας:
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο ισοδύναμο για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας με πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών φύλαξης.
• Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο ισοδύναμο για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας με πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών φύλαξης.
• Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή αντίστοιχο ισοδύναμο για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών φύλαξης.
9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.832,00 € (χίλια οκτακόσια τριάντα δύο ευρώ) αν η προσφορά αφορά και τα δύο τμήματα ή ποσού  986,00 € (εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ) για το Τμήμα Α ή ποσού  846,00 € (οκτακόσια σαράντα έξι ευρώ) για το Τμήμα Β.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής ανά τμήμα.
11. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09-05-2017 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15-05-2017 και ώρα 16:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 19-05-2017 και από ώρα 09:30-11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
12. Έννομη προστασία:
Η ένσταση/προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαΐου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςSmart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
             
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκηςΓραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς