Λεύκωμα του Δήμου
 
Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
08/09/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Πυλαία  : 04/09/2017
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                              Αρ. Πρωτ. : 29457 / 2017 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Πληροφορίες : Μιχ. Σταμπουλής
Τηλέφωνα : 2310.326370
Αριθ. Fax : 2310-326.360,370
email : m.stampoulis@pilea-hortiatis.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθμ. 402/2017 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ω23ΕΩ1Ο-Π2Κ) με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της δράσης της δράσης χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών,  με  την εγκατάσταση κατάλληλου δικτύου ειδικών κάδων ανακύκλωσης, στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
2. Την υπ' αριθμ. 346/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΦ9ΘΩ1Ο-9ΘΩ), με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης
3. Την αρίθμ. 222/6230/28-2-2017 (ΑΔΑ:7Α17Ω1Ο-Χ57) απόφαση Δημάρχου, για την μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης κο Μπαμπαράτσα Γεώργιο

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά, για την εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στην επικράτειά του.
Οι θέσεις και ο αριθμός των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή παράλληλων δράσεων συλλογής ρούχων και υποδημάτων προς επαναχρησιμοποίηση.
Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης εργασιών είναι τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη με τους ακόλουθους τεχνικούς όρους:
Ως αντισταθμιστικό όφελος ορίζεται η προσφορά  προϊόντων που θα διατίθενται στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου. Τα είδη των προϊόντων αυτών θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
Η ελάχιστη προσφορά της δημοπράτησης  είναι προϊόντα αξίας διακοσίων (200,00 €) ευρώ ανά μήνα, αρχής γενομένης τρεις (3) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής.

Ο ανάδοχος συνεργάτης υποχρεούται:
1) Να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων και να διαθέτει άδεια σε ισχύ για τη διαχείριση (συλλογή - μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, συγκεκριμένα για τη συλλογή μεταφορά και διαχείριση ειδών ιματισμού, ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
2) Να εγκαταστήσει τους ειδικούς κάδους σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος.
3) Να εγκαταστήσει επιπλέον κάδους εφόσον ο Δήμος κρίνει με σχετική απόφασή του, ότι είναι εφικτό και σκόπιμο να επεκταθεί το δίκτυο.
4) Να συλλέγει το περιεχόμενο των κάδων, μόλις αυτοί γεμίζουν.
5) Να διασφαλίζει, δίχως επιβάρυνση του Δήμου, την άψογη εξωτερική κατάσταση των κάδων και την εντός 24 ωρών επισκευή και/ ή αποκατάσταση των κατεστραμμένων κάδων, σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης τους.


6) Να παρέχει στο Δήμο κάθε στοιχείο σχετικά με την αποκομιδή των κάδων, π.χ. αντίγραφα σχετικών ζυγολογίων και δελτίων αποστολής.
7) Να διασφαλίσει την, δίχως επιβάρυνση του Δήμου, πυρασφάλεια των κάδων και να είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση οποιουδήποτε δημότη υποστεί ζημία από φωτιά του κάδου.
8) Να διασφαλίσει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου προσωρινή μετακίνηση και φύλαξη των κάδων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
9) Να παρέχει στον Δήμο τη δυνατότητα ελέγχου και καταγραφής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
10) Να παρέχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση αποβλήτων ρούχων, υποδημάτων και λοιπών υφασμάτινων υλικών , με χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου π.χ. με διανομή φυλλαδίων, καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και σχετική εκπαίδευση στα σχολεία του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
11) Να εγκαταστήσει κάδους μεταλλικούς, γαλβανισμένους, σταθερά τοποθετημένους στο έδαφος που θα διαθέτουν αντικλεπτική προστασία. Θα πρέπει να είναι βαμμένοι σε χρώμα που δεν θα παραπέμπει σε κάδο συλλογής άλλου ρεύματος αποβλήτων και να φέρουν σαφή και ευδιάκριτη σήμανση που θα δηλώνει τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται
12) Να παραδίδει στο Δήμο όσα ρούχα, υποδήματα και λοιπά υφασμάτινα υλικά είναι κατάλληλα προς επαναχρησιμοποίηση, με σκοπό να διανέμονται δωρεάν στους Δημότες από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων συλλογικών οργάνων.
Στην περίπτωση που, κατά την διάρκεια της σύμβασης, δημιουργηθεί στη Ελλάδα Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για απόβλητα ένδυσης και υπόδησης, η σύμβαση θα τροποποιηθεί, προς εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία, και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με το σύστημα. 
Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Δ.Ε. Πυλαίας, υπόψη της  Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης (Απόλλωνος 45-47,Πυλαία) από 11-09-2017 έως 18-09-2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση τους, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
Κατόπιν η επιτροπή, με πρακτικό της, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία και θα αποφανθεί επί του τελικού αποτελέσματος.
Η παρούσα Πρόσκληση να τοιχοκολληθεί στο Δημαρχείο του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr., για πέντε (5) ημέρες από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Ο.Ε. στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
     -Ο-
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςSmart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
             
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                     
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκηςΓραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς