Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
11/04/2018
Περισυλλογή-φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πανόραμα 10.4.2018
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                             Αριθ.Πρωτ.10259
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ  
ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ
                                                                             
                                   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Περισυλλογή-φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας                                                                    
                                       Αριθ. Διακήρυξης: 12/2018
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301046, 2313-301040 
ΦΑΞ: 2310-332361
e-mail: k.triantafillidou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: GR122
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:00π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: k.triantafillidou@pilea-hortiatis.gr.
3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
«Περισυλλογή- Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας», σύμφωνα με αριθ.90/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης Τμήμα Περιβάλλοντος-Πρασίνου, με τίτλο «Περισυλλογή- Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.350,40€,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Το αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε δύο τμήματα:
Τμήμα 1: Εργασίες Περισυλλογής αδέσποτων ζώων
Τμήμα 2: Εργασίες Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων
Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται είτε για το σύνολο της υπηρεσίας, δηλαδή και για τα δύο τμήματα, είτε μόνο για το ΤΜΗΜΑ 1 ή μόνο για το ΤΜΗΜΑ 2. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο των εργασιών του κάθε προσφερόμενου τμήματος. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος τμήματος  δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη μέρους των εργασιών των τμημάτων  επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το  συγκεκριμένο τμήμα.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
4. Κωδικός CPV:
CPV: [98390000-3]-Λοιπές Υπηρεσίες
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Για ΤΜΗΜΑ 1: Καθαρή αξία 19.000,00€ συν ΦΠΑ 24%  4.560,00€, ήτοι συνολική αξία: 23.560,00 €
Για ΤΜΗΜΑ 2: Καθαρή αξία 40.960,00 € συν ΦΠΑ 24% 9.830,00€, ήτοι συνολική αξία:  50.760,40 €
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της παρεχόμενης υπηρεσίας, που παραδίδεται τμηματικά  μετά την οριστική παραλαβή της και κατόπιν έκδοσης λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών.
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιποί λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 της αριθ. 12/2018 διακήρυξης που διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α και 20 της αριθ.  12/2018 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
Κριτήρια επιλογής:
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:
Να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:  
1.  να έχει εκτελέσει δύο τουλάχιστον παρόμοιου είδους εργασίες εντός των τριών τελευταίων ετών ύψους τουλάχιστον ίσου με το 50% του προϋπολογισμού της αρ.90/2017 μελέτης. Τα προηγούμενα θα αποδεικνύονται με προσκόμιση συμβάσεων και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης όσον αφορά δημόσιους φορείς  ή τιμολογίων και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης όσον αφορά ιδιωτικούς φορείς.
2. 
να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τον απαραίτητο εξοπλισμό ο οποίος κρίνεται απαραίτητος από την υπηρεσία προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που αναφέρονται στις μελέτες. Ειδικά όσο αφορά στα ειδικά οχήματα μεταφοράς ζώων θα είναι τουλάχιστον ένα (1) ιδιόκτητο κατάλληλο ειδικό όχημα μεταφοράς ζώων συντροφιάς διαθέσιμο σε καλή λειτουργία ανά πάσα στιγμή, το οποίο θα αποδεικνύεται με βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος για μεταφορά ζώντων ζώων και άδεια μεταφοράς σπονδυλωτών ζώων για ταξίδια διάρκειας μέχρι 8 ωρών (τύπου 1).
7. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν απαιτείται.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
8. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
9. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 26 μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς