Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
11/04/2018
Προκήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την εργασία «Στατική Φύλαξη Δημαρχείου-Πολιτιστικού, Νέου Αμαξοστασίου Πυλαίας-Πανοράματος και παρακολούθηση των κτιρίων του Δήμου μέσω καμερών»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πανόραμα, 05.04.2018
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ.:  10199
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την εργασία
«Στατική Φύλαξη Δημαρχείου-Πολιτιστικού, Νέου Αμαξοστασίου Πυλαίας-Πανοράματος και παρακολούθηση των κτιρίων του Δήμου μέσω καμερών»

Αριθ. Διακήρυξης: 14/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 56548 (ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 56550 (ομάδα Β)

1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301043, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522

2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 12.04.2018, 08:00 π.μ.

3. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης: η παροχή υπηρεσιών για τη «Στατική Φύλαξη Δημαρχείου-Πολιτιστικού, Νέου Αμαξοστασίου Πυλαίας-Πανοράματος και παρακολούθηση των κτιρίων του Δήμου μέσω καμερών», για τη χρονική περίοδο ενός έτους, σύμφωνα με την αριθ.23/2018 μελέτη της  Δ/νσης διοικητικών υπηρεσιών.
Το αντικείμενο της σύμβασης εργασίας αφορά δύο ομάδες:
Ομάδα Α: Στατική Φύλαξη Δημαρχείου-Πολιτιστικού, και παρακολούθηση των κτιρίων του Δήμου μέσω καμερών που διαθέτει ο δήμος στο Κεντρικό Δημαρχείο-Πολιτιστικό κτίριο που βρίσκεται στο Πανόραμα,
Ομάδα Β: Στατική φύλαξη του νέου αμαξοστασίου Πυλαίας-Πανοράματος που βρίσκεται στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου,
σύμφωνα με την αριθ.23/2018 μελέτη της Δ/νσης διοικητικών υπηρεσιών.
Υποβάλλονται προσφορές είτε και για τις δύο ομάδες είτε μόνο για την ομάδα Α είτε μόνο για την ομάδα Β. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

4. Κωδικός CPV:  79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης» (Κανονισμός αριθ. 2195/2002 ΕΚ).

5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία 92.646,87 € πλέον 22.235,25 € Φ.Π.Α 24% και συνολικού ποσού 114.882,12 €.
Ομάδα Α:  50.369,08 € πλέον 12.088,58 € Φ.Π.Α 24% και συνολικού ποσού 62.457,66 €.
Ομάδα Β:  42.277,79 € πλέον 10.146,67 € Φ.Π.Α 24% και συνολικού ποσού 52.424,46 €.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που παραδίδεται τμηματικά.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

7. Λόγοι αποκλεισμού:
Που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με πράξεις επιβολής προστίμων παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας, που προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 14/2018 διακήρυξης της, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α και 20 της αριθ. 14/2018 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

8. Κριτήρια επιλογής:
Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά:
8.1 την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι:
Α) να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
Β) να κατέχουν άδεια λειτουργίας της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν.2518/97 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.3707/2008, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου της άδειας λειτουργίας.

8.2 την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, είναι:
Α) Κατά τις τρεις τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, διαχειριστικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 έως 31-12 για τα έτη 2014, 2015 και 2016), ο κύκλος εργασιών τους πρέπει να υπερβαίνει το 150% του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α για την ομάδα για την  οποία συμμετέχει (Α ή Β). Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2014, 2015, 2016 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
Β)Επίσης πρέπει να καλύπτει το δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 συνολικά κατά τις τρεις τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, διαχειριστικές χρήσεις (δηλαδή για το σύνολο της τριετίας από 1-1 έως 31-12 των χρήσεων 2014, 2015 και 2016), το οποίο αποδεικνύεται με τα αντίγραφα των ισολογισμών που αναφέρονται παραπάνω. Ειδικότερα για τους συμμετέχοντες που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου και του λογιστή με την οποία θα δηλώνονται τα μεγέθη του κυκλοφορούν ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας.
Γ) Ασφαλιστήριο γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους τουλάχιστον 2.000.000,00 €.

8.3 την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, είναι:
Α) να διαθέτουν την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι έγγραφα:
Κατάλογο παρόμοιων εργασιών (μία ή περισσότερες) που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του τίτλου της παροχής υπηρεσίας, του φορέα, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και του συνολικού ποσού. Το συνολικό ποσό των εργασιών να αφορά το διπλάσιο του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α της μελέτης για την ομάδα για την  οποία συμμετέχει (Α ή Β). Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν  ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
Β) να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα συστήματα. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν:
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο ισοδύναμο για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας με πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών φύλαξης.
• Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο ισοδύναμο για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας με πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών φύλαξης.
• Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή αντίστοιχο ισοδύναμο για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών φύλαξης.

9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.852,00 € (χίλια οκτακόσια πενήντα δύο ευρώ) αν η προσφορά αφορά και τις δύο ομάδες ή ποσού 1.007,00 € (χίλια επτά ευρώ) για την ομάδα Α ή ποσού     845,00 € (οκτακόσια σαράντα πέντε ευρώ) για την ομάδα Β.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής ανά ομάδα.

11. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12.04.2018 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04.05.2018 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 10.05.2018 και από ώρα 09:30π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12. Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 14/2018 διακήρυξης και σύμφωνα με τα
άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής
απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς