Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
16/08/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press-containers) για το 2018-2020»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πανόραμα, 08.08.2018
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: 22133
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την υπηρεσία «Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press-containers) για το 2018-2020»
 
Αριθ. Διακήρυξης: 29/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 61139 (ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 61140 (ομάδα Β)
 
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Α. Νίτσου
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 17.8.2018.
 
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  
«Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press-containers) για το 2018-2020»
ΙΙ.2) Κωδικός CPV: CPV: 90513000-6 «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων» και 90512000-9 «Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων»
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ο διαγωνισμός αφορά τη «Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press-containers) για το 2018-2020», σύμφωνα με την αριθ. 35/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
ΙΙ.4) Η υπηρεσία υποδιαιρείται σε δύο ομάδες:
Ομάδα Α: Υπηρεσίες μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ και
Ομάδα Β: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press-containers),
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της υπηρεσίας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες Α και Β είτε μόνο για την Α ή μόνο για την Β ομάδα.
ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία της κάθε Ομάδας.
ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή συνολική αξία 401.400,00€ συν ΦΠΑ 24% 96.336,00€, δηλαδή συνολική αξία: 497.736,00 €.
Η καθαρή αξία κάθε ομάδας έχει ως εξής: Ομάδα Α: 331.800,00€, Ομάδα Β: 69.600,00€.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
Η σύμβαση έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της, οπότε και αρχίζει η ισχύς της, και έως την εξάντληση των πιστώσεων (συμβατικό ποσό), αλλά όχι πέραν της 31-12-2020.Τόπος εκτέλεσης ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 29/2018 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 29/2018 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.  
ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια τόσο για την ομάδα Α όσο και για την ομάδα Β είναι:
1) Κατά τις οικονομικές χρήσεις των ετών 2014, 2015, 2016 (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2014, 2015 και 2016), να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. Αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2014, 2015, 2016 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
2)  Να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 για τις παραπάνω οικονομικές χρήσεις. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, θα πρέπει όλα τα μέλη να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας. Ειδικότερα για τους συμμετέχοντες που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου και του λογιστή με την οποία θα δηλώνονται τα μεγέθη του κυκλοφορούν ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας.
3) Να έχουν αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 80% του συνολικού προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. Αποδεικνύεται με βεβαιώσεις από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα τόσο για την ομάδα Α όσο και για την ομάδα Β είναι:
1) Να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες εργασίες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι ίσο με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της ομάδας χωρίς τον Φ.Π.Α της αριθ. 35/2018 Μελέτης, παρόμοιου αντικειμένου, δηλαδή εργασίες διαχείρισης (συλλογή και μεταφορά) ογκωδών απορριμμάτων ή ΑΕΕΚ για την ομάδα Α και εργασίες μεταφοράς απορριμμάτων για την ομάδα Β. Αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 11.4.1 της αριθ. 29/2018 διακήρυξης.
2) Να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ήτοι:
Για την Ομάδα Α:
2.1 Τρία (3) τουλάχιστον τριαξονικά αυτ/τα – φορτηγά μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων ανοικτού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθ. 35/2018 Μελέτης. Αποδεικνύεται με φωτοαντίγραφα των Αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, φωτοαντίγραφα των Ασφαλίστρων των οχημάτων, Απόδειξη καταβολής – εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων, Βεβαιώσεις του κατασκευαστή του κάθε οχήματος ότι είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να αναγράφεται ποια οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων πληροί, Αποδείξεις κατοχής των οχημάτων εφόσον αυτό δεν προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας.
2.2 Δέκα (10) απορριμματοκιβώτια (κοντέινερ) ανοικτού τύπου χωρητικότητας 30m3.
2.3 Δεκαπέντε (15) απορριμματοκιβώτια (κοντέινερ) ανοικτού τύπου χωρητικότητας 5÷10m3.
2.4 Ένα (1) κινητό τεμαχιστή μεγάλων ογκωδών απορριμμάτων με ιπποδύναμη τουλάχιστον 200ΗΡ, με κατάλληλη χοάνη τροφοδοσίας υλικού και με πλάτος του ρότορα του τεμαχιστή τουλάχιστον 2,2 μέτρα.
2.5 Ένα (1) κλαδοτεμαχιστή συρόμενο με αυτόνομο κινητήρα για κλαδιά με διάμετρο τουλάχιστον 10 cm.
Τα 2.2 έως και 2.5 αποδεικνύονται με τα ακόλουθα: Αποδείξεις κατοχής (τιμολόγια αγοράς – δελτία αποστολής): α) των δέκα (10) απορριμματοκιβωτίων (κοντέινερ) ανοικτού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3, β) των δεκαπέντε (15) απορριμματοκιβωτίων (κοντέινερ) ανοικτού τύπου χωρητικότητας 5÷10m3, γ) του κινητού τεμαχιστή ογκωδών με ιπποδύναμη μεγαλύτερη τουλάχιστον 200ΗΡ και δ) του ενός (1) συρόμενου κλαδοτεμαχιστή με αυτόνομο κινητήρα.
Για την ομάδα Β:
2.6 Δύο (2) κλειστού τύπου μεγάλους υποδοχείς προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press containers) να είναι χωρητικότητας 22m3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθ. 35/2018 Μελέτης.
2.7 Πέντε (5) κλειστού τύπου μεγάλους υποδοχείς προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press containers) χωρητικότητας 20m3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθ. 35/2018 Μελέτης.
Τα 2.6 έως και 2.7 αποδεικνύονται με τα ακόλουθα: Αποδείξεις κατοχής (τιμολόγια αγοράς – δελτία αποστολής): α) των δύο (2) κλειστού τύπου μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press containers) χωρητικότητας τουλάχιστον 22m3, β) των πέντε (5) κλειστού τύπου μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press containers) χωρητικότητας τουλάχιστον 20m3.
2.8 Δύο (2) τουλάχιστον τριαξονικά αυτ/τα – φορτηγά μεταφοράς απορριματοκιβωτίων κλειστού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 22m3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθ. 35/2018 Μελέτης. Τα συγκεκριμένα φορτηγά μπορεί να είναι τα ίδια με αυτά που θα χρησιμοποιηθούν και στην εργασία επεξεργασία και μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Αποδεικνύεται με: φωτοαντίγραφα των Αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, φωτοαντίγραφα των Ασφαλίστρων των οχημάτων, Απόδειξη καταβολής – εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων, Βεβαιώσεις του κατασκευαστή του κάθε οχήματος ότι είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και  να αναγράφεται ποια  οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων πληροί και Αποδείξεις κατοχής των οχημάτων εφόσον αυτό δεν προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας.
ΙΙΙ.3.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Να διαθέτουν:
Για την ομάδα Α:
Α.α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο για εργασίες διαχείρισης (συλλογή και μεταφορά) μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ογκωδών απορριμμάτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του.
Α.β) Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο για εργασίες διαχείρισης (συλλογή και μεταφορά) μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ογκωδών απορριμμάτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του.
Α.γ) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο για εργασίες διαχείρισης (συλλογή και μεταφορά) μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ογκωδών απορριμμάτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του.
Α.δ) Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2008 ή ισοδύναμο κοινωνικής υπευθυνότητας για εργασίες διαχείρισης (συλλογή και μεταφορά) μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ογκωδών απορριμμάτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του.
Για την ομάδα Β:
Β.α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο για εργασίες μεταφοράς απορριμμάτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του.
Β.β) Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο για εργασίες μεταφοράς απορριμμάτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του.
Β.γ) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο για εργασίες μεταφοράς απορριμμάτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του.
Β.δ) Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2008 ή ισοδύναμο κοινωνικής υπευθυνότητας για εργασίες μεταφοράς απορριμμάτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του.
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: δημοτικοί πόροι
2.Πληρωμή αναδόχου: Τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που παραδίδεται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή της και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή και κατόπιν έκδοσης τιμολογίου που θα περιλαμβάνει την παρεχόμενη υπηρεσία που παραδόθηκε, λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
3. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό: ποσού 8.028,00 € (οκτώ χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ) αν η προσφορά αφορά το σύνολο της υπηρεσίας (δηλαδή και τις δύο ομάδες) ή, αν η προσφορά αφορά την μία εκ των δύο ομάδων, ποσού 6.636,00 € (έξι χιλιάδες εξακόσια τριάντα έξι ευρώ) για την ομάδα Α, ποσού 1.392,00 € (χίλια τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ) για την ομάδα Β.
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
 
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17.8.2018 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17.9.2018 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 21.9.2018 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
IV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 29/2018 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr, http://www.pilea-hortiatis.gr)
 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 13.8.2018.
 
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
 
    ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς