Εκτύπωση Εκτύπωση
28/09/2018
Συντήρηση χώρων πρασίνου και αναψυχής του Δήμου 2018-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πανόραμα, 24-09-2018
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ.:   26055
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  «Συντήρηση χώρων πρασίνου  και αναψυχής του Δήμου 2018-2020»


Αριθ. Διακήρυξης: 34/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 64395

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Α. Δάλλα
Τηλ.: 2313-301043, 2313-301040.
Fax: 2310-332361
e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 29.09.2018.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος: 
«Συντήρηση χώρων πρασίνου  και αναψυχής του Δήμου 2018-2020».

ΙΙ.2) Κωδικός CPV: 77310000-6 «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου».

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή: 
Ο διαγωνισμός αφορά τις εργασίες  πρασίνου σε πάρκα-νησίδες-χώρους αναψυχής και συντήρησης δένδρων σε χώρους αναψυχής-δενδροστοιχίες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, σύμφωνα με την αριθ. 17/2018 Επικαιροποιημένη Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή συνολική αξία 384.269,78 € πλέον  ΦΠΑ 24% 92.224,75 €, ήτοι συνολική αξία: 476.494,52 €.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
Η σύμβαση έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Τόπος εκτέλεσης: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ.34/2018 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 34/2018 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια είναι: κατά τις οικονομικές χρήσεις για τα έτη 2014, 2015 και 2016, να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 110% του μέσου ετήσιου προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2014, 2015, 2016 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα είναι:
1. Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς,  μία (1) ή περισσότερες εργασίες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι α) ίσος με τον προϋπολογισμό της μελέτης και β) παρόμοιου αντικειμένου. Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με αναφορά του τίτλου της παροχής υπηρεσίας, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη για τα τρία (3) τελευταία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού χρόνια. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός,  θα προσκομιστεί  βεβαίωση ολοκλήρωσης της σύμβασης του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτη είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα  των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
2. Να διαθέτουν,
I. στο δυναμικό της εταιρίας έναν (1) κατ’ ελάχιστον υπεύθυνο επιστήμονα  γεωτεχνικό (γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο ή δασολόγο ή τεχνολόγο δασοπονίας). Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου του πτυχίου, το οποίο οφείλει να έχει ο ίδιος ο συμμετέχων (σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων) είτε μέλος ή στέλεχος (σε περίπτωση εταιρειών) είτε υπάλληλος του οποίου η ειδικότητα θα πρέπει να αναφέρεται στον πίνακα προσωπικού του διαγωνιζόμενου (Σε αυτή τη περίπτωση θα προσκομιστεί αντίγραφο της υποβαλλόμενης κατάστασης προσωπικού  στην επιθεώρηση εργασίας).
II. στο προσωπικό της επιχείρησης κατ’ ελάχιστον πέντε (5) άτομα ως εργατοτεχνικό προσωπικό (όχι ανειδίκευτους). Στο προσωπικό της επιχείρησης θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον ένας οδηγός και ένας τουλάχιστον χειριστής. Για την απόδειξη των ανωτέρω θα προσκομιστούν ετήσιος πίνακας προσωπικού (αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 θεωρημένο από/ή φέροντα τον Αριθμό Πρωτοκόλλου υποβολής του στην Επιθεώρηση Εργασίας) άδεια ικανότητας οδηγού Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ, άδεια χειριστή καλαθοφόρου και άδεια χειριστή φορτωτή.

3. Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα οχήματα, μηχανήματα έργου όπως περιγράφονται παρακάτω:
• ένα (1) επαγγελματικό όχημα για τη μεταφορά του τεχνικού εξοπλισμού και του προσωπικού ωφέλιμου φορτίου τρεισήμισι (3,5)  τόνων κατ’ ελάχιστον,
• ένα (1) φορτηγό αποκομιδής προϊόντων κοπής ελάχιστης χωρητικότητας έξι κυβικών (6 μ3),
• ένα (1) καλαθοφόρο όχημα κατάλληλο για κλάδεμα και κοπή δένδρων μεσαίου ύψους με δυνατότητα ανάπτυξης ύψους εργασίας τουλάχιστον 20 μέτρων (20μ) από το έδαφος,
• ένα (1) καλαθοφόρο όχημα κατάλληλο για κλάδεμα και κοπή δένδρων μεγάλου ύψους με δυνατότητα ανάπτυξης ύψους εργασίας τουλάχιστον τριάντα μέτρων (30μ) από το έδαφος,
• έναν (1) φορτωτή για τον παρελκόμενο θρυμματιστή κορμών για τον ασφαλή θρυμματισμό /εκρίζωση των κορμών από τις δενδροδόχους των πεζοδρομίων σε βάθος τουλάχιστον εξήντα εκατοστών (60 εκ.) και 
• ένα (1) βυτιοφόρο όχημα καθαρής χωρητικότητας τουλάχιστον πέντε κυβικών (5 μ3).
Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων:  1. Άδειες κυκλοφορίας των  οχημάτων-μηχανημάτων. 2. Φωτοαντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των  οχημάτων-μηχανημάτων.
3. Αποδείξεις καταβολής - εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των  οχημάτων-μηχανημάτων.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
2.Πληρωμή αναδόχου: Τμηματικά, ανά μήνα, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που παραδίδεται τμηματικά, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και εφόσον συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
4. Εγγύηση συμμετοχής: ποσού 7.685,00 € (επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ).

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29.09.2018 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29.10.2018 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 02.11.2018 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθ.23 της αριθ. 4/2018 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr, http://www.pilea-hortiatis.gr)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 25/09/2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ