Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
14/11/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ», Προϋπολογισμού 74.146,32 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ


1. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ.ΠΥΛΑΙΑΣ», αρ. μελ. 38/2018, προϋπολογισμού 74.146,32  Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302742, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : d.mpounartzoglou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3. Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η  Νοεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.  (ώρα  λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Πυλαίας – Χορτιάτη, Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών στην Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική  πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική  σελίδα  του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr 
Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Δέσποινα  Μπουναρτζόγλου τηλ.: 2313 302722, FAX  επικοινωνίας: 2310 334191.
6. Κωδικός CPV: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 7132000-7
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται  στο  κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα  απαιτείται να  είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις κατηγοριες  μελετων : 
• Κατηγορια μελετης (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, πτυχια ταξης Α και άνω
• Κατηγορια μελετης (7) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες, πτυχια ταξης Α και άνω
• Κατηγορια μελετης (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες, πτυχια ταξης Β και άνω
• Κατηγορια μελετης (14) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων  μορφών ενέργειας), πτυχία τάξης Α και άνω
• Κατηγορια μελετης (8) Στατικές μελέτες, πτυχια ταξης Α και άνω

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  απαιτείται να  είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του  Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχης .  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Εξι (6) μήνες  από την ημερομηνία υποβολής των  προσφορών.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.
10. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν  σαραντα (140)  ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  ενενήντα (90)  ημερολογιακές ημέρες .
11. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ .Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ –  ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
13. Ενστάσεις : Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία  άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση  υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
14. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313302722 – 736   ή στο  fax: 2310 334191 (αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Δ. Μπουναρτζόγλου).          O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
    ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
                                     


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΟΜΥΤΗΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς