Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
19/02/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την Προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α: «Προμήθεια-Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ» και της Ομάδας Β: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Πανόραμα 14.02.2019
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.:4798
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α: «Προμήθεια-Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ» και της Ομάδας Β: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»
 
 
Αριθ. Διακήρυξης: 1/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  70489 (Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  70490 (Ομάδα Β)
 
 
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Α. Δάλλα
Τηλ.: 2313-301043, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
 
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 20.02.2019.
 
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  
Ομάδα Α: «Προμήθεια-Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ» και Ομάδα Β: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»
 
ΙΙ.2) Κωδικός CPV: 37535200-9 (=Εξοπλισμός παιδικής χαράς)
 
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια:
·      Ομάδα Α:«Προμήθεια Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ», σύμφωνα με την αριθ. 31/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα την προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας με την τοποθέτησή τους σε
επτά (7) παιδικές χαρές του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              και
·      Ομάδα Β:«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 42/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα την αγορά και τοποθέτηση χυτού έγχρωμου ελαστικού δαπέδου πάχους 30mm, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών διαμόρφωσης και κατασκευής υπόβασης 3Α, στην παιδική χαρά επί της οδού Γαλανού (Δ.Ε. Πανοράματος).
 
 
ΙΙ.4) Η προμήθεια υποδιαιρείται σε δύο ομάδες:
Ομάδα Α:«Προμήθεια Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ»
Ομάδα Β:«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»
Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες (Α και Β), είτε μόνο για την μία εκ των δύο ομάδων.
 
ΙΙ.5) Δείγματα
Οι υποψήφιοι προμηθευτές, θα καταθέσουν υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, δείγματα των ζητούμενων ειδών που αναφέρονται στην παρ. 2.2 της αριθ. 31/2018 μελέτης και στην παρ. 2.2 της αριθ. 42/2018 μελέτης και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών των προμηθευόμενων ειδών, 2 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο πρωτόκολλο του Δήμου.
 
ΙΙ.6) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής ανά προσφερόμενη ομάδα.
 
ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή συνολική αξία 354.813,00€ συν ΦΠΑ 24% 85.155,12 €, δηλαδή συνολική αξία 439.968,12€ και αναλυτικά
Ομάδα Α: Εκτιμώμενη αξία 303.568,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και
Ομάδα Β: Εκτιμώμενη αξία 136.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 
ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της διεκπεραίωσης της προμήθειας για την Ομάδα Α είναι τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για την Ομάδα Β είναι έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.
Τόπος εκτέλεσης ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗ∆ΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ.1/2019 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 1/2019 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού/βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.3.2 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ:
α) πιστοποιητικό EN ISO 9001 ή ισοδύναμο παρόμοιου αντικειμένου με την προμήθεια.
β) πιστοποιητικό ΕΝ ISO 14001 ή ισοδύναμο παρόμοιου αντικειμένου με την προμήθεια.
 
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης:
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας της Ομάδας Α: θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων" με τίτλο: "Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας" (243.000,00 €) αλλά και ίδιους πόρους (60.568,12€).
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας της Ομάδας Α: θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 
2.Πληρωμή αναδόχου:
Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των ειδών της προμήθειας που παραδίδονται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή τους και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή και κατόπιν έκδοσης σχετικών τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα υλικά που παραδόθηκαν, λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
 
3. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό: ποσού 7.096,00€ (επτά χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ) στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τις δύο (2) ομάδες).
Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά μόνο μία εκ των δύο ομάδων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης, το ποσό της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται σε:
·         4.896,00€ (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ) για την Ομάδα Α
·         2.200,00 € (δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ) για την Ομάδα Β
 
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
 
ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20.02.2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28.03.2019 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 03.04.2019 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
 
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ.1/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
 
 
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr, http://www.pilea-hortiatis.gr)
 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 14.02.2019.
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
 
 
 
 
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς