Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
06/03/2019
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2019-2020-2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Δήμος Πυλαίς-Χορτιάτη  4-3-2019
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                             Α.Π. 7048
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την εργασία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2019-2020-2021» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  514.600,00 €»

 
Αριθ. Διακήρυξης:  4/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 70504 για Ομάδα A1 - Συντήρηση και επισκευή Απορριμματοφόρων Φορτηγών – Λεωφορείων-Ημιφορτηγών-Επιβατικών κλπ
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 70505 για Ομάδα Α2 - Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301046, 2313-301040
Fax: 2310-332361
mailto:k.triantafillidou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από  8.3.2019
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2019-2020-2021
ΙΙ.2) Κωδικός CPV [50110000-9]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2019-2020-2021» σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.3162/31-1-2019(12/19) Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης.
Το αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε δύο ομάδες:          
Ομάδα Α1: Συντήρηση και επισκευή Απορριμματοφόρων –Φορτηγών – Λεωφορείων-Ημιφορτηγών-Επιβατικών κλπ. και
Ομάδα Α2: Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της υπηρεσίας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες (Α1 και Α2) είτε για το σύνολο των εργασιών μόνο της Α1 ή μόνο της Α2 ομάδας.
ΙΙ.4) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
ΙΙ.5) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Για την Ομάδα Α1:   290.000,00€ πλέον ΦΠΑ24% 69.600,00€ ήτοι συνολικού ποσού 359.600,00€
Για την Ομάδα Α2:   125.000,00€ πλέον ΦΠΑ24% 30.000,00€ ήτοι συνολικού ποσού 155.000,00€
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΙΙ.6) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
Η διάρκεια εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της, οπότε και αρχίζει η ισχύς της, και έως την εξάντληση των πιστώσεων (συμβατικό ποσό), αλλά όχι πέραν της 31-12-2021.
Τόπος εκτέλεσης  o  Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.
Κωδικός NUTS: EL522
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ                 4/2019 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 4/2019  διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
1 Κατά τις τρεις (3) οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2015,2016 και 2017), να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 100%  του συνολικού προϋπολογισμού της ομάδας,  χωρίς το Φ.Π.Α., για την οποία υποβάλλει προσφορά .
Για την απόδειξη των παραπάνω κριτηρίου ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει Αντίγραφα Ισολογισμών των ετών 2015, 2016, 2017 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1,Ε3,Ε5 ή Ν)  της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
2.Κατά την διάρκεια που τα οχήματα βρίσκονται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου λόγου (π.χ. από πυρκαγιά) μέχρι παράδοσης αυτών και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για αποζημίωση μερική ή ολική για το ζημιωθέν όχημα. Για την απόδειξη των παραπάνω κριτηρίου ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αστική ευθύνη έναντι τρίτων ύψους τουλάχιστον 250.000,00€.
ΙΙΙ.3.3 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: να διαθέτουν
α) πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου που να αναφέρεται σε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και  μηχανημάτων έργου ώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες του στόλου των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος πυλαίας – Χορτιάτη.
β) πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου που να αναφέρεται σε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και  μηχανημάτων έργου ώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες του στόλου των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος πυλαίας – Χορτιάτη.
γ)πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου που να αναφέρεται σε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και  μηχανημάτων έργου ώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες του στόλου των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος πυλαίας – Χορτιάτη.
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
2.Πληρωμή αναδόχου: Τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που παραδίδεται τμηματικά, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και εφόσον συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό: ποσού 8.300,00€ (οκτώ χιλιάδες τριακόσια ευρώ)στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της υπηρεσίας (δηλαδή και τις δύο ομάδες). Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά συμμετοχή σε μία εκ των δύο ομάδων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της αρ.4/2019 διακήρυξης, το ποσό της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται:

  • σε  5.800,00€ (πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ)για την ομάδα Α1.
  • σε 2.500,00€ (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) για την ομάδα Α2.
ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 8.3.2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  8.4.2019  και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 12.4.2019  και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθ.23 της αριθ. 4/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: k.triantafilldou@pilea-hortiatis.gr, http://www.pilea-hortiatis.gr)
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ:  4.3.2019
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103369-2019:TEXT:EL:HTML
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
 
                                                                                                                                   

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς