Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
07/03/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Φυσικού Αερίου για την χρονική περίοδο 2019-2021»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 04/03/2019
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                         Α.Π.: οικ.7006
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την προμήθεια «Φυσικού Αερίου για την χρονική περίοδο 2019-2021»
 
Αριθ. Διακήρυξης: 2/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  71227
 
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Α. Νίτσου
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 8/3/2019.
 
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  
Προμήθεια «Φυσικού Αερίου για την χρονική περίοδο 2019-2021».
ΙΙ.2) Κωδικός CPV: 09123000-7 (=Φυσικό αέριο)
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «Φυσικού Αερίου για την χρονική περίοδο 2019-2021» για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, σύμφωνα με την αριθ. 65/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
ΙΙ.4) Προσφορές:
Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της προμήθειας αερίου για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα.
ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας (χαμηλότερη τιμή ανά κιλοβατώρα για το σύνολο της προμήθειας αερίου για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα).
ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή συνολική αξία για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα 678.450,00€ συν ΦΠΑ 13% 88.198,50€, δηλαδή συνολική αξία 766.648,50€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και αναλυτικά για κάθε ένα νομικό πρόσωπο ως εξής:
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: 149.400,00€ συν ΦΠΑ 13% 19.422,00€, δηλαδή συνολική αξία 168.822,00€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ): 31.050,00€ συν ΦΠΑ 13% 4.036,50€, δηλαδή συνολική αξία 35.086,50€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΚΕΠΑΠ): 139.500,00€ συν ΦΠΑ 13% 18.135,00€, δηλαδή συνολική αξία 157.635,00€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 162.000,00€ συν ΦΠΑ 13% 21.060,00€, δηλαδή συνολική αξία 183.060,00€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:  196.500,00€ συν ΦΠΑ 13% 25.545,00€, δηλαδή συνολική αξία 222.045,00€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία έναρξης προμήθειας φυσικού αερίου,  σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται αναλυτικά στην αριθ. 2/2019 διακήρυξη.
Δυνατότητα παράτασης: πρόκειται για το δικαίωμα προαίρεσης που μπορεί να αφορά και περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση ( π.χ. υπάρχουν προσφυγές στον διαγωνισμό που θα προκηρυχτεί εκείνη την περίοδο).
Δικαίωμα προαίρεσης:  ασκείται από την αναθέτουσα αρχή και αφορά είτε νέες συνδέσεις κτηρίων που δεν διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές (λέβητα, κουζίνες κλπ) κατανάλωσης φυσικού αερίου, είτε αφορά περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση ( π.χ. υπάρχουν προσφυγές στον διαγωνισμό που θα προκηρυχτεί  εκείνη την περίοδο).
Τόπος εκτέλεσης ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗ∆ΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 2/2019 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 2/2019 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού/βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Να έχουν αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 80% του συνολικού προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης προμήθειας. Αποδεικνύεται με βεβαιώσεις από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
ΙΙΙ.3.3 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ:
α) EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για την προμήθεια φυσικού αερίου
β) πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο για την προμήθεια φυσικού αερίου.
γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο για την προμήθεια φυσικού αερίου.
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι, από τους προϋπολογισμούς εξόδων των οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021 του Δήμου και των νομικών του προσώπων.
2.Πληρωμή αναδόχου:
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των ειδών της προμήθειας που παραδίδονται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή τους και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή και κατόπιν έκδοσης σχετικών τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα υλικά που παραδόθηκαν, λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Ειδικότερα, με την έκδοση των λογαριασμών, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αναλυτική λίστα, που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των λογαριασμών, σύμφωνα και με ό,τι προβλέπεται αναλυτικά στην αριθ. 2/2019 διακήρυξη.
3. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό:
Ποσού 13.569,00 € (δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα ευρώ). Η εγγυητική επιστολή απευθύνεται στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές στον Δήμο και σε κάθε νομικό πρόσωπο.
 
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 8/3/2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 8/4/2019 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 12/4/2019 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
IV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 2/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr, http://www.pilea-hortiatis.gr)
 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 4/3/2019.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς