Εκτύπωση Εκτύπωση
21/03/2019
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) Εξωτερικούς Ειδικούς Επιστήμονες ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ /ΤΕ Νοσηλευτών ή ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας - Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Ιατρών Παθολόγων/ Γενικής Ιατρικής για την υποστήριξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ACTIVAGE (HORIZON 2020)
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
  • με έναν (1) Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών ή ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας - Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Ιατρών Παθολόγων/Γενικής Ιατρικής για την υποστήριξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ACTIVAGE (HORIZON 2020)
  • με έναν (1) Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα ειδικότητας ΠΕ Νομικών για την υποστήριξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ACTIVAGE (HORIZON 2020)

Η χρονική περίοδος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ορίζεται ως 30/06/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα διακιολογητικά: α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  στον 1ο όροφο  του κτιρίου  του Δημαρχείου στο Πανόραμα στην οδό Αποστόλου Σαμανίδη 21 και κατά τις ώρες 08:30-14:00. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313301090,91,60.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως την Παρασκευή 29-03-2019 και ώρα 14:00.