Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
08/05/2019
Ανοικτή Διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση Παρκου Τριανταφυλλοπούλου» με Κωδικό ΟΠΣ 5027813, αρ. μελ. 75/2017., προϋπολογισμού 139.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση Παρκου
Τριανταφυλλοπούλου» με Κωδικό ΟΠΣ 5027813, αρ. μελ. 75/2017., προϋπολογισμού 139.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε & απρόβλεπτα
ανέρχεται στο ποσό των 112.096,71 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, (CPV: 45112710-5).
2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302.722-736, 2313 302700
Fax : 2310 334191
e-mail: d.mpounartzoglou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pileahortiatis.
gr Πληροφορίες- Αρμόδιος υπάλληλος: Δέσποινα Μπουναρτζογλου, Αρχιτέκτονας μηχανικός τηλ.:
2313 312722, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
4. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄)
Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει με τις απαιτούμενες
προσαρμογές από τις διατάξεις του Ν.4605/2019.
5. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
6. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Διοικητικά όρια Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Κωδικός NUTS: EL522
7. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Κωδικός CPV: 45112710-5 (Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου)
Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα αφορούν :
Την διαμόρφωση χώρου παρκου σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πυλαίας, στο ΟΤ 242 ( πρωην 49)
σε θέση που προβλέπεται γι’ αυτή την χρήση από το Δ/γμα Ρυμοτομίας : ΒΔ /18-2-1958 ( ΦΕΚ 31Α/28-2-1958) .
Το εμβαδόν του χώρου παρέμβασης σε τμημα του ΟΤ Γ242 είναι E= 1280,07 τμ και περικλείεται από την οδο
Τριανταφυλλοπουλου βόρεια, οδ. Ε. Φιλη Νότια , οδ. Αγαλιανου Ανατολικά και οδ. Σταματελου δυτικά.
Το έργο της μελέτης αναπτύσσεται εντός μίας σαφώς οριοθετημένης περιοχής παρέμβασης. Η μελέτη
περιλαμβάνει υπέργειες και υπόγειες εργασίες (δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης κλπ) που το καθιστούν
ολοκληρωμένο.
Στο πάρκο προτείνεται να κυριαρχούν οι φυσικές διαμορφώσεις με φυτεύσεις αειθαλών –
φυλλοβόλων δέντρων, θάμνων, εποχιακών, εδαφοκάλυψης κλπ, που θα ακολουθούν τον ετήσιο
κύκλο ζωής της φύσης και θα συμβάλλουν στην αισθητική του αναβάθμιση, καθώς και στη βελτίωση του
μικροκλίματος (σταθεροποίηση θερμοκρασιών, φυσικός δροσισμός) και του ηχητικού τοπίου (μείωση
αντίλαλου και θορύβου) της ευρύτερης περιοχής. Με τις ήπιες διαμορφώσεις που προτείνονται με την παρούσα
μελέτη, αποκαθίσταται το φυσικό τοπίο και δημιουργείται ένας νέος χώρος κοινωνικής συνεύρεσης στην γειτονια,
ένας χώρος αναφοράς και άμεσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τα
παιδιά, ένα νέο πεδίο ανάπτυξης περιβαλλοντικών δράσεων
Με τις παρεμβάσεις δινεται ιδιαίτερη έμφαση στις φυτεύσεις, έτσι ώστε αφενός να
ολοκληρώνεται ένα δίκτυο αστικού πρασίνου σε συνέχεια με το πάρκο, που ενοποιεί οικολογικά,
δεντροστοιχίες στα πεζοδρομια της γειτονιας αφετέρου να συμβάλλουν στη βελτίωση του μικροκλίματος
(προστασία από ψυχρούς ανέμους το χειμώνα και φυσικό δροσισμό το καλοκαίρι), τη μείωση του αστικού
θορύβου, την απορροή των ομβρίων έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα πλημμύρας κ.α..
Συγκεκριμμενα :
 Διαμορφωσεις: Για τον σχεδιασμό του πάρκου ελήφθησαν υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
του, όπως το επίμηκες σχήμα του, διαστ. 53,10*31,83 μ, αλλά και οι επικρατέστερες
κατευθύνσεις της κίνησης πεζών, το υφιστάμενο υψηλό πράσινο στο νότιο τμήμα του, το ελαφρά
επικλινές του εδάφους περίπου 4% από βορρά προς νότο.
Στην μακριά πλευρά του πάρκου δημιουργείται ο βασικός διάδρομος κυκλοφορίας των πεζών για
την διαμπερή ασφαλή κίνηση των από την οδό Φίλη στην οδό Τριανταφυλλοπούλου, ο οποίος
διακόπτεται από την δεύτερη διαδρομή που διευκολύνει την κίνηση προς την οδό Αγαλιανού.
Ταυτόχρονα και στις δύο πλευρές των διαδρόμων δημιουργούνται ευρείς ζώνες πρασίνου,
καθιστικών, νερού και υπαίθριας άθλησης, ελκυστικές προτάσεις για την ανάπτυξη σχέσεων
¨καλής γειτονιας¨ μεταξυ των κατοίκων της γειτονιάς.
Ο σχεδιασμός όλων των κατασκευών της περιοχής μελέτης επιτρέπουν την εύκολη χρήση τους
από ΑΜΕΑ.
 Φωτισμος: Τοποθετείται επιστυλος φωτισμός ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κατά μήκος
της κύριας διαδρομής της μελέτης, και σε επιλεγμένες θέσεις επί των πλευρών του πάρκου στις
οδούς Τριανταφυλλοπούλου, Φίλη & Αγαλιανού, με στόχο να δημιουργηθεί μία περισσότερο
αστική εικόνα της περιοχής και επίτοιχα φωτιστικά στην πέργκολα για την ανάδειξη της θέσης
της.
8. Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 112.096,71 Ευρώ.
Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 26.903,21 Ευρώ.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
10. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Τριακοσιες
εξηντα πεντε (365) ημερολογιακες ημερες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό
τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε
ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες
επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
12. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 22-05-2019, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 28-05-2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
14. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Α) (α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ,εφόσον ανήκουν
- Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
- Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
- Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ
του Μ.Ε.ΕΠ.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της παρ. Α.α της
παρούσας.
Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
15. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (2.242,00) ευρώ, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ -
ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και ισχύ τουλάχιστον ΕΞΙ (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας
υποβολής της προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ από το Ε.Τ.Π.Α. (με κωδικό : 2018ΕΠ00810077)
Με τα με α.π. 1380/04-03-2019 και 2235/17-04-2019 εγγραφα της Ειδικης Υπηρεσίας Διαχειρισης Ε.Π. της
ΠΚΜ με τιτλο ¨Εγκριση διακήρυξης και Τευχών Δημοπρατησης για το υποεργο 1 με τιτλο «Διαμόρφωση
πάρκου Τριανταφυλλοπουλου» της πραξης με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ /ΜΙS (ΟΠΣ) : 5027813 , «Διαμόρφωση πάρκου
Τριανταφυλλοπουλου» διατυπωνεται θετική γνωμη για την δημοπρατηση του εργου
16. Θα χορηγηθεί προκαταβολή. Οι σχετικές λεπτομέρειες μνημονεύονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
17. Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017,
κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016.
18. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ –
ΧΟΡΤΙΑΤΗ.


O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΟΜΥΤΗΣ

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς