Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
08/05/2019
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (Περιοχή Δελφών)» Προϋπολογισμού 1.500.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (Περιοχή Δελφών)» με Κωδικό ΟΠΣ 5027350, αρ. μελ. 85/2017, προϋπολογισμού 1.500.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε & απρόβλεπτα & απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 1.209.677,42 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45112710-5).
2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Α. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ. : 2313 302739, 2313 302700
Fax : 2310 334191
e-mail : v.safarika@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς & στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr. Πληροφορίες - Αρμόδιος υπάλληλος: Βασιλική Σαφαρίκα, τηλ.: 2313 312739, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
4. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αρ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε & ισχύει με τις απαιτούμενες προσαρμογές από τις διατάξεις του Ν.4605/2019.
5. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
6. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Διοικητικά όρια Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Κωδικός NUTS : EL522
7. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45112710-5).
Συνοπτικά το προτεινόμενο έργο αφορά :
Η μελέτη αφορά το έργο ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης με κορμό τη ζώνη πρασίνου των οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ. Γ232, Ο.Τ., Ο.Τ. Γ245, Ο.Τ. Γ219, Ο.Τ. Γ344α, Ο.Τ. Γ236α, Ο.Τ. Γ237α στην επέκταση Δ.Ε. Πυλαίας από την οδό Δελφών έως την οδό Παύλου Μελά. Έχει αντικείμενο το σχεδιασμό ενός τοπικής  σημασίας χώρου πρασίνου και υποδοχής υπαίθριων δραστηριοτήτων περιπάτου και ανάπαυσης. Ο χαρακτήρας των διαμορφώσεων είναι ήπιος ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η ενίσχυση της βλάστησης σε μορφή ολοκληρωμένου δικτύου πρασίνου και ο περιορισμός των στεγανοποιημένων επιφανειών επιστρώσεων.

Στους χώρους πρασίνου προτείνονται:
• διαμόρφωση κεντρικής εσωτερικής διαδρομής – πορείας πεζών με καμπύλες χαράξεις και αυξομειώσεις στα πλάτη (από 1,60μ εως 4μ) από σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο με οριοθέτηση από ξύλινους πήχεις πάχους 2εκ. και διαφοροποίηση στους χρωματισμούς στα Ο.Τ.232 & Ο.Τ.240
• διαμόρφωση μικρότερων ευθύγραμμων διαδρομών πλάτους 1,20μ, από βοτσαλωτό δάπεδο που επιτρέπει την ενδιάμεση επικοινωνία εντος των πάρκων
• διαμόρφωση δευτερευόντων διαδρομών με πλάκες πεζοδρομίου τοποθετημένες τοπικά σε βάση σκυροδέματος και ανάπτυξη πρασίνου περιμετρικά, που επιτρέπει την ενδιάμεση επικοινωνία από τις κυρίως διαδρομές προς τα διάσπαρτα καθιστικά εντος των πάρκων
• διαμόρφωση δευτερευόντων διαδρομών με πλάκες μαρμάρου τοποθετημένες παράλληλα που επιτρέπει την επικοινωνία προς τα διάσπαρτα καθιστικά
• στο ΟΤ 219 διαμόρφωση συνεχόμενης ράμπας κλίσης εως 5% με πλατώματα ανα 10 μ. μέγιστο, πλάτους 1,20μ., λογω της ανάγκης κάλυψης υψομετρικής διαφοράς
• διαμόρφωση τριγωνικών ή ημικυκλικών εισόδων στα πάρκα με δάπεδα από βοτσαλωτό δάπεδο και πλάκες μαρμάρου
• διαμόρφωση βατών κυκλικών περιοχών – πλατωμάτων με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο με καθιστικά
• διαμόρφωση πεζόδρομων, πεζοδρομίων και πλατωμάτων με διάτρητους φυτεμένους κυβόλιθους 
• διαμόρφωση θέσεων ανάπαυσης με την κατασκευή  καθιστικών (παγκάκια) είτε πάνω σε πλάκες εμφανούς σκυροδέματος ακουμπισμένες πάνω στο χλοοτάπητα είτε διάσπαρτα καθιστικά πάνω στο πράσινο είτε με τη μορφή κυκλικών πέτρινων καθιστικών περιμετρικά κορμού δέντρου που θα τα σκιάζει
• επένδυση υπάρχοντος τοιχίου σκυροδέματος με εμφανή λιθοδομή στο Ο.Τ.219
• διαμόρφωση κυκλικών αμμοδόχων με περιμετρική οριοθέτηση από ξύλινους πασσάλους ή από τοιχίο σκυροδέματος στο ΟΤ Γ245 – Χώρος Παιδικής Χαράς και στο Ο.Τ. 240
• φύτευση με δένδρα, θάμνους και εδαφοκαλυπτικές φυτεύσεις - σε ελεύθερες ζώνες, ώστε να δημιουργείται η αίσθηση χαλάρωσης του ελεύθερου πάρκου
• φωτισμό όλων των χώρων

8. Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε & απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 1.209.677,42 Ευρώ. Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 290.322,58 Ευρώ.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
10. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/16 & υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου & του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) & τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
12. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 22-05-2019, ημέρα Τετάρτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 29-05-2019, ημέρα Τετάρτη & ώρα 10.00, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
14. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό:
Α) (α) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα & δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,  ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν
- 1ης τάξης & άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
- Α2 τάξης & άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ
- Α2 τάξης & άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
του Μ.Ε.ΕΠ.
Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν & επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής (Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια - Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα) που αναλυτικότερα αναφέρονται στην Διακήρυξη ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις & πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει & κυρώσει την ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 & 5 & τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση & έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο & ότι ασκεί την δραστηριότητα της παρ. Α.α της παρούσας.
Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 & 4 του άρθρου 19 & των παρ. 1 (ε) & 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός & μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
15. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΩΝ ΕΥΡΩ (24.194,00) ευρώ, η οποία θα απευθύνεται προς τον Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, & με ισχύ τουλάχιστον ΕΞΙ (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
16. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ από το Ε.Τ.Π.Α. (με κωδικό : 2018ΕΠ00810067) με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τα με α.π. 1327/28-02-2019 και 2236/17-04-2019 έγγραφα της Ειδικης Υπηρεσίας Διαχειρισης Ε.Π. της ΠΚΜ με τιτλο ¨Εγκριση διακήρυξης και Τευχών Δημοπρατησης για το υποεργο με τιτλο «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (Περιοχή Δελφών)» της πραξης με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ /ΜΙS (ΟΠΣ) : 5027350, «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (Περιοχή Δελφών)» (3104/13-06-2018 Απόφαση Ένταξης), διατυπωνεται σύμφωνη γνωμη για την δημοπρατηση του εργου.
17. Θα χορηγηθεί προκαταβολή. Οι σχετικές λεπτομέρειες μνημονεύονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού.
18. Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, με βάση & τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου & μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» & επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
19. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς