Εκτύπωση Εκτύπωση
28/05/2019
Υλοποίηση των υπηρεσιών φιλοξενίας σε κατασκήνωση α)παιδιών τυπικής ανάπτυξης και β)ατόμων με ειδικές ανάγκες Αριθ. Διακήρυξης: 10/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Πανόραμα 28-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                          Αριθ.πρωτ.17483
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
         Υλοποίηση των υπηρεσιών φιλοξενίας σε κατασκήνωση
α)παιδιών τυπικής ανάπτυξης και  β)ατόμων με ειδικές ανάγκες
Αριθ. Διακήρυξης: 10/20191. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301046, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: k.triantafillidou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: GR122
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:00π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: k.triantafillidou@pilea-hortiatis.gr.
3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
«Υλοποίηση των υπηρεσιών φιλοξενίας σε κατασκήνωση α)παιδιών τυπικής ανάπτυξης και  β)ατόμων με ειδικές ανάγκες» σύμφωνα με την Α.Π.:9284/24-04-2018 Ορθή επανάληψη ,μελέτη  –τεχνική  έκθεση -τεχνικές προδιαγραφές, της Διεύθυνσης   Κοινωνικής Προστασίας  και Παιδείας συνολικού προϋπολογισμού 27.943,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και 24%.
Το αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε δύο ομάδες :
 
Ομάδα A -  Υλοποίηση των  υπηρεσιών φιλοξενίας σε κατασκήνωση  παιδιών τυπικής ανάπτυξης
Ομάδα B -   Υλοποίηση των  υπηρεσιών φιλοξενίας σε κατασκήνωση ατόμων με ειδικές ανάγκες
 
 Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται είτε για το σύνολο της υπηρεσίας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες (Α και Β) είτε μόνο για την Α ή μόνο για την Β ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο των εργασιών της κάθε προσφερόμενης ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη μέρους των εργασιών της Ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
4. Κωδικός CPV:
 CPV: [55243000-5]-Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων.
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Για την ομάδα Α: Καθαρή αξία 3.913.36€ συν ΦΠΑ 13% 365,85€ & ΦΠΑ 24% 263.79€, ήτοι συνολική αξία:                4.543,00€.
Για την ομάδα B: Καθαρή αξία 20.156,87€ συν ΦΠΑ 13% 1.884,42€ & ΦΠΑ 24% 1.358,71€, ήτοι συνολική αξία: 23.400,00 €.
 
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της παρεχόμενης υπηρεσίας, μετά την οριστική παραλαβή της και κατόπιν έκδοσης λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών.
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
6.1.Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
7.Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιποί λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 της αριθ.10/2019 διακήρυξης που διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α και 20 της αριθ. 10/2019 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
 
8.Κριτήρια επιλογής:
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, σύμφωνα με το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Για την απόδειξή της απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
9.Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας: Για την απόδειξη της σχετικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν:
Μόνο για την Ομάδα Α:
  • Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου.
  • Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων ΕΝ ISO 22000:2005  ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου.
10. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν απαιτείται.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 § 1 εδάφιο β του ν.4412/16 δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 20.000,00 € .
11. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
12. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 10η μηνός Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
13. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ