Εκτύπωση Εκτύπωση
14/06/2019
Παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών στα σχολεία
Οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με ιδιώτη για ηλεκτρολογικές εργασίες στα σχολεία του δήμου
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τ
α κάτωθι δικαιολογητικά:
  1. Υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή των όρων της μελέτης
  2. Τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου
  3. Πίνακα τεχνικού προσωπικού που θα απασχολείται στα σχολεία.
  4. Άδεια επαγγελματικής δραστηριότητας Α Ειδικότητας και Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1η Ομάδας, Α Ειδικότητας
  5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  6. Φορολογική Ενημερότητα
  7. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  8. Οικονομική Προσφορά
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 28/6/2019.
Για την αποστολή της μελέτης και οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2310 331317 και 2310 331311 ή ηλεκτρονικά  στις διευθύνσεις   a.zogogianni@pilea-hortiatis.gr και z.spandou@pilea-hortiatis.gr