Εκτύπωση Εκτύπωση
25/06/2019
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019 », Προϋπολογισμού 74.400,00 €
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019 », προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα και έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και έργα κατηγορίας ΗΜ