Εκτύπωση Εκτύπωση
02/09/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (08) μηνών, συνολικό αριθμό επτά (07) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικότητα κολύμβησης
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π)
Απ. Σαμανίδη 21
Πανόραμα ΤΚ 55236
Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760
 
Αριθ. Πρωτ. 1236/02.09.2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ύστερα από τις υπ’ αριθ. 51/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ και σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 32276/25.04.2019 (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/14585/24.4.2019) εγκριτική απόφαση του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ, της Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και με την υπ’ αριθ.  48/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ περί καθορισμού θέσεων,
Ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2019 - 2020, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (08) μηνών, συνολικό αριθμό επτά (07) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικότητα κολύμβησης

Η αξιολόγηση του προσωπικού  θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα.
 
Σπουδές Βασικές  Προϋποθέσεις
Α) Πτυχίο ΤΕΦΑΑ
Β) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  της ΓΓΑ 
Γ) Ειδικότητα Κολύμβησης
Δ) Πτυχίο ναυαγοσωστικής
Ε) Βιογραφικό
20%
Οικογενειακά κριτήρια Προστατευόμενα μέλη 10%
Προϋπηρεσία εντός  
Και εκτός φορέα
Α ) Στο φορέα (καθηγητής – προπονητής  κολύμβησης)  25%
Β) Σε άλλο φορέα (καθηγητής – προπονητής  κολύμβησης) 25%
50%
Συνέντευξη Αξιολόγηση γνώσεων και ικανοτήτων όπως προκύπτει από το βιογραφικό
(Γνώση αντικειμένου-Παιδαγωγική προσέγγιση διδασκαλίας-Προσωπικότητα)
20%
 
*Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθεί υπόψη η ανεργία
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και τα παρακάτω  δικαιολογητικά :
1. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικών Πανεπιστημίων (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
Απόφοιτοι σχολών-τμημάτων Φ. Αγωγής Πανεπιστημίων εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση εφόσον η  κύρια ειδικότητα έχει αποκτηθεί στο ίδιο Πανεπιστήμιο ταυτόχρονα με τον βασικό τίτλο σπουδών  ή μεταγενέστερα από το αντίστοιχο τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου. (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).
2. Άδεια  άσκησης επαγγέλματος προπονητή  κολύμβησης  της Γ.Γ.Α..
3.Αντίγραφο  κύριας ειδικότητας κολύμβησης.
4.Πτυχίο  ναυαγοσώστη  από  αναγνωρισμένη σχόλη .
5.Βιογραφικό  σημείωμα.
6.Βεβαίωση/εις φορέα εργασίας, πρωτότυπη ή νομίμως επικυρωμένη, συνοδευόμενη από αποδεικτικά παραστατικά (ένσημα ΙΚΑ)
7.Φωτοαντίγραφο  ταυτότητας
8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
α. Όσα αναφέρει στο βιογραφικό του είναι αληθή και ότι ο πτυχιούχος φυσικής αγωγής γνωρίζει και τα τέσσερα στυλ κολύμβησης, και ότι αφού επιλεγεί θα διδάξει σε όποιο κολυμβητικό πρόγραμμα του υποδειχθεί και ότι θα διδάσκει σε προγράμματα παιδιών 4-6 ετών μέσα στο νερό, τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες καθημερινά.
β. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. (Μόνο για άντρες)
γ. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
δ. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
9. Υπεύθυνη δήλωση ανεργίας εφόσον υπάρχει.
Οι  υποψήφιοι  θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τα παραπάνω έγγραφα ώστε να γίνουν  δεκτές οι αιτήσεις τους από την ΚΕΠΑΠ.
ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ. αριθ. 161/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α.Π.. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας, την Τρίτη 03.09.2019, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη (Διεύθυνση Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313 301099) από την Τετάρτη 04.09.2018 και θα διαρκέσει δέκα (10) ημέρες, έως και την Παρασκευή 13.09.2019 τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Ο  Πρόεδρος
του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ
 
Καρτάλης Ιωάννης