Εκτύπωση Εκτύπωση
24/09/2019
Προμήθεια Αλατιού οδικών δικτύων 2019-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πανόραμα   23.09 .2019
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                             Αριθ.Πρωτ.   32107
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Προμήθεια Αλατιού οδικών δικτύων 2019-2020
Αριθ. Διακήρυξης: 16/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 78909
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301046, 2313-301040
Fax: 2310-332361
mailto:ktriantafillidoupileahortiatisgr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από   25.09.2019.
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος: Προμήθεια Αλατιού οδικών δικτύων 2019-2020.
ΙΙ.2) Κωδικός CPV :[15872400-5]-Αλάτι
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «Αλατιού οδικών δικτύων», σύμφωνα με την Α.Π.:26735/31-07-2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος.
Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προμήθειας δεν γίνονται αποδεκτές.
ΙΙ.4) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής.
ΙΙ.5) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία: 90.000,00€, συν ΦΠΑ 24%  21.600,00€, δηλαδή συνολική αξία 111.600,00€ .
ΙΙ.6) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης της προμήθειας ορίζεται για το χρονικό διάστημα για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού αντικειμένου και πάντως όχι πέρα του έτους  από την υπογραφή της.
Τόπος εκτέλεσης: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.
Κωδικός NUTS: EL522
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ 16/2019 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΤΕΥΔ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 16/2019    διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
ΙΙΙ.4.1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
ΙΙΙ.4.2.Πληρωμή αναδόχου: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών που παραδόθηκαν τμηματικά, από την αρμόδια Επιτροπή, με την έκδοση σχετικών τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα υλικά που παραδόθηκαν, την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013.
ΙΙΙ.4.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
ΙΙΙ.4.4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό: ποσό 1.800,00€ (χίλια οκτακόσια ευρώ)
ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:    25 .09.2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:   11.10.2019 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  17.10.2019 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 16/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής
απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.


 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ