Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
23/10/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια ειδών εστίασης, τροφίμων και γάλακτος για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και τις Σχολικές Επιτροπές»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πανόραμα   21.10 .2019
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                             Αριθ.Πρωτ.   36471
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την «Προμήθεια  ειδών εστίασης, τροφίμων και γάλακτος για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας(ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και τις Σχολικές Επιτροπές»


 
Αριθ. Διακήρυξης: 20/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  80409 Ομάδα Α- Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου για το Δήμο.
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  80410 Ομάδα Β- Προμήθεια τροφίμων για το ΚΕΚΠΑΠ.
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  80411 Ομάδα Γ-Προμήθεια γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου και των νομικών προσώπων του
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Α.Κεφαλίδου
Τηλ.:2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: a.kefalidou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 25/10/2019.
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  
Προμήθεια  ειδών εστίασης, τροφίμων και γάλακτος για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και τις Σχολικές Επιτροπές
ΙΙ.2) Κωδικοί CPV: [15897300-5]-Πακέτα τροφίμων ,[15812000-3]-Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα, [15811510-4]-Σάντουιτς,[15833000-6]-Ζαχαρώδη προϊόντα ,[15982100-6]-Φρουτοχυμοί ,[15981000-8]-Μεταλλικό νερό,[15812200-5]-Γλυκά ,[15812120-0]-Πίτες,[15612500-6]-Προϊόντα αρτοποιίας,[15981000-8]-Μεταλλικό νερό [15982000-5]-Αναψυκτικά ,[15820000-2]-Παξιμάδια και μπισκότα διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα,[15812100-4]-Είδη ζαχαροπλαστικής ,[15811100-7]-Ψωμί ,[15811000-6]-Προϊόντα άρτου ,[03211000-3]-Δημητριακά ,[15831000-2]-Ζάχαρη,[15511100-4]-Παστεριωμένο γάλα; [15332000-4]-Επεξεργασμένα φρούτα και καρποί; [15831600-8]-Μέλι; [15431100-9]-Μαργαρίνη,[15544000-3]-Σκληρό τυρί ,[15511000-3]-Γάλα [03142500-3]-Αυγά, σύμφωνα με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV» (Κανονισμός αριθ. 2195/2002 ΕΚ
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ειδών εστίασης, τροφίμων και γάλακτος για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 19/2019 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών
ΙΙ.4) Προσφορές:
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις τρεις (3) ομάδες είτε για το σύνολο των ειδών μίας ή περισσοτέρων ομάδων.
ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής.
ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ανέρχεται στο ποσό των 351.916,98 € συν ΦΠΑ 13% (45.714,63€) και ΦΠΑ 24% (63,84€), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 397.695,45 . Η καθαρή αξία κάθε ομάδας έχει ως εξής:
Ομάδα Α: 11.054,60 € (Α1: 7.050,00€ + Α2.1: 998,00€ + Α2.2: 171,00€ + Α3.1: 2.740,60€ + Α3.2: 95,00€)
Ομάδα Β: 20.040,00 € (Β1: 16.313,00€ + Β2: 610,00€ + Β3: 3.117,00€)
Ομάδα Γ: 320.822,38€
ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
για τις ομάδες 1 και 2: για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης από έκαστο νομικό πρόσωπο ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου και πάντως όχι πέραν του έτους.
για την ομάδα 3: για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης από έκαστο νομικό πρόσωπο ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο Δήμος (και τα νομικά του πρόσωπα) διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης για έξι (6) μήνες το πολύ, εάν δεν έχουν απορροφηθεί στο συμβατικό χρόνο οι ποσότητες γάλακτος που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. Η παράταση του χρόνου της σύμβασης γίνεται μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή έκαστου Νομικού Προσώπου. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου με την ίδια τιμή με αυτή της προσφοράς του. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό
Τόπος εκτέλεσης ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας. Ειδικά για την Ομάδα Γ: «Προμήθεια γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου και των νομικών προσώπων του» στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία ή διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗ∆ΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 20/2019 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 20/2019 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού/βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι, από τους προϋπολογισμούς εξόδων των οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021 του Δήμου και των νομικών του προσώπων.
2.Πληρωμή αναδόχου:
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών που παραδόθηκαν τμηματικά, από την αρμόδια Επιτροπή, με την έκδοση σχετικών τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα υλικά που παραδόθηκαν, την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013.
3. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό:
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό μέχρι 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 7.035,00€ (επτά χιλιάδες και τριάντα πέντε ευρώ) στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τις τρεις (3) ομάδες). Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος της προμήθειας, δηλαδή μία ή περισσότερες από τις τρεις ομάδες, το ποσό της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται σε:
220,00 € (Διακόσια είκοσι ευρώ) για την Ομάδα Α
400,00 € (τετρακόσια ευρώ) για την Ομάδα Β
6.415,00 € (έξι χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ) για την Ομάδα Γ
Η εγγυητική επιστολή απευθύνεται στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές στον Δήμο και σε κάθε νομικό πρόσωπο.
ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/10/2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/11/2019 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 29/11/2019 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 20/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: k.triantafillidou@pilea-hortiatis.gr, http://www.pilea-hortiatis.gr)
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 21/10/2019.
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς