Εκτύπωση Εκτύπωση
30/10/2019
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1236/02.09.2019 για την πρόσληψη επτά (07) ατόμων, ως καθηγητών κολύμβησης
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ. Ε. Π. Α. Π.)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 552 36
Τηλ: 2313.301065, Fax: 2310.346760
Email: ph.kepap@gmail.com
 
Αριθ. Πρωτ. 1611/23.10.2019
 
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων
και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1236/02.09.2019
για την πρόσληψη επτά (07) ατόμων, ως καθηγητών κολύμβησης,
πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
με ειδικότητα κολύμβησης
για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2019-2020.
 
Σήμερα Τετάρτη 23.10.2019 και ώρα 13.30 μ.μ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις 161/2018 & 51/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για να συντάξει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων της ως άνω προκήρυξης.
 Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων τον κ. Παρισσόπουλο Γεώργιο μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ που μαζί με την κα. Γιαννακοπούλου Αικατερίνη επίσης μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, διενήργησαν την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής υπάλληλος της Κ.Ε.Π.Α.Π. Τσακαλίδου Λαρίσα, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
 Η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1236/02.09.2019, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 51/2019 απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύθηκε την Τρίτη 03.09.2019 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διήρκησε από την Τετάρτη 04.09.2019 έως και την Παρασκευή 13/09/2019, ώστε να τηρηθεί το όριο των 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
 
Αιτήσεις για όλες τις θέσεις, συνολικά κατάθεσαν 12 άτομα.
α/α Ονοματεπώνυμο Αρ.Πρωτ
1 Κ**********Σ Φ****Ν 1252
2 Κ**********Υ Γ*****Α 1268
3 Π******Σ Σ*****Σ 1319
4 Χ**********Υ Ε*Α 1322
5 Κ************Σ Ι*****Σ 1334
6 Χ*****Σ Μ******* Σ 1358
7 Τ*****Σ Α******Σ 1366
8 Μ***Σ Γ******Σ 1376
9 Τ******Η Ν******Α 1380
10 Κ******Σ Π********Σ 1390
11 Α*******Α Ζ****Υ 1406
12 Ρ******Υ Μ***Α 1414
Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 51/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑΠ.
Η σειρά κατάταξης των επιτυχόντων είναι η εξής:
Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ.Πρωτ Μόρια
1 Κ************Σ Ι*****Σ 1334 7,37
2 Τ*****Σ Α******Σ 1366 6,82
3 Κ**********Υ Γ*****Α 1268 6,06
4 Χ**********Υ Ε*Α 1322 5,67
5 Κ**********Σ Φ****Ν 1252 5,63
6 Μ***Σ Γ******Σ 1376 5,60
7 Χ*****Σ Μ******* Σ 1358 5,30
8 Κ******Σ Π********Σ 1390 3,58
9 Τ******Η Ν******Α 1380 3,45
 
Ο ανωτέρω πίνακας κατάταξης είναι ο προσωρινός. Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά το πέρας της προθεσμίας και την εξέταση των πιθανών ενστάσεων, που θα διαρκέσουν δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, την Δευτέρα 07.10.2019 ήτοι από την Τρίτη 08.10.2019 έως και την Πέμπτη 17.10.2019.
Το παρόν πρακτικό, κατατέθηκε προς έγκριση και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
 
 
Παρισόπουλος Γεώργιος         Γιαννακοπούλου Αικατερίνη            Τσακαλίδου Λαρίσα
        (Προεδρεύων)                                                                       (Γραμματειακή Υποστήριξη)
 
Η αρχική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 17.09.2019 οπότε και συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το πρακτικό αξιολόγησης προσωρινής κατάταξης και επιτυχόντων της παρούσας επιτροπής, με αριθ. πρωτ. 1431/17.09.2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό 64/2019  απόφασή του, ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης και τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι και αναρτήθηκαν την Δευτέρα 07.10.2019 στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή ενστάσεων, επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων, που αναρτήθηκαν την Δευτέρα 07.10.2019 ήτοι από την Τρίτη 08.10.2019 έως και την Πέμπτη 17.10.2019.
Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.
Ως εκ τούτου, ο οριστικός πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται ως εξής και η επιτροπή αξιολόγησης επικυρώνει τη σειρά κατάταξης των επιτυχόντων:
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ.Πρωτ Μόρια
1 Κ************Σ Ι*****Σ 1334 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 Τ*****Σ Α******Σ 1366 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 Κ**********Υ Γ*****Α 1268 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 Χ**********Υ Ε*Α 1322 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 Κ**********Σ Φ****Ν 1252 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 Μ***Σ Γ******Σ 1376 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
7 Χ*****Σ Μ******* Σ 1358 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
8 Κ******Σ Π********Σ 1390 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
9 Τ******Η Ν******Α 1380 ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
 
 
Μετά τα ανωτέρω, οι αναλυτικοί οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης.
 
Το παρόν πρακτικό, κατατέθηκε προς έγκριση και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
 
 
Παρισόπουλος Γεώργιος         Γιαννακοπούλου Αικατερίνη            Τσακαλίδου Λαρίσα
        (Προεδρεύων)                                                                       (Γραμματειακή Υποστήριξη)