Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
06/11/2019
Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πυροπροστασίας Δημοτικών Σχολείων Δήμου & Λοιπών Σχετικών Υποστηρικτικών Μελετών», συνολικού προϋπολογισμού 149.748,19 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ


1. Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), σύμφωνα με τον  Ν. 4412/2016 , για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΏΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», αρ. μελ. 28/2019, συνολικού προϋπολογισμού 149.748,19Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές (χωρίς ΦΠΑ) των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών(CPV:71320000-7) :
1. 54.571,47 € για μελέτη κατηγορίας  (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες
2. 41.415,91 € για μελέτη κατηγορίας  (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
3. 6.577,20 € για μελέτη κατηγορίας     (8) στατικές μελέτες
4. 2.448,18 € για μελέτη κατηγορίας     (16) Τοπογραφικές μελέτες
και  15.751,91 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ  552 36, Πανόραμα
Τηλ. : 2313 302736, 2313 302725  2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : z.panagiotidis@pilea-hortiatis.gr, s.lazaridou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίων  του Δήμου (Φιλίππου 52, Πυλαία)- Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες : Παναγιωτίδης Ζ., Μηχ.  Μηχανικός τηλ.: 2313 312736, Λαζαρίδου Σοφία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, τηλ: 2313 302725- FAX επικοινωνίας: 2310 334191.

4. Η Διακήρυξη της μελέτης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει, με τις απαιτούμενες προσαρμογές βάσει των διατάξεων των Ν. 4605/2019 και Ν.4609/2019.
5. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
6. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 21-11-2019, ημέρα Τρίτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 28-11-2019, ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο  με βάση την τιμή(χαμηλότερη τιμή)
8. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.
10. Κωδικός CPV: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 7132000-7
11. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα  απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις κατηγορίες  μελετών : 
• Κατηγορία μελέτης (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες, πτυχία τάξης Γ τάξης  και άνω του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 ή αντίστοιχο του Π.Δ 71/2019
• Κατηγορία μελέτης (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, πτυχία τάξης Β και άνω του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 ή αντίστοιχο του Π.Δ 71/2019
• Κατηγορία μελέτης (8) Στατικές μελέτες, πτυχία τάξης Α και άνω του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 ή αντίστοιχο του Π.Δ 71/2019
• Κατηγορία μελέτης (16) Τοπογραφικές μελέτες, πτυχία τάξης Α και άνω του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 ή αντίστοιχο του Π.Δ 71/2019
Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν και επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής που αναλυτικότερα αναφέρονται στη Διακήρυξη.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να  είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του  Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
12.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΕΞΙ  ΕΥΡΩ (2.416,00€)  η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και ισχύ τουλάχιστον ΕΞΙ (6) μηνών και 30 ημερών,  μετά την ημέρα λήξης ισχύος της προσφοράς.
13. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε διακόσιες δέκα (210)  ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  εκατόν πενήντα(150) ημερολογιακές ημέρες.
14. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
15. Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ –  ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΟΓΚΑΡΛΙΔΗΣ

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς