Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
26/11/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρ.41614/25.11.2019
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Αριθ. Διακήρυξης: 23/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 82078 (Τμήμα 1)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 82079 (Τμήμα 2)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 82080 (Τμήμα 2)

1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301043, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522

2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 26.11.2019, 08 :00 μ.μ.

3. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης:
Η προμήθεια «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τα νομικά πρόσωπα Κέντρου Κοιν. Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ), Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβ/ντος (ΚΕΠΑΠ) του Δήμου, τις σχολικές επιτροπές Α΄βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, τις υπηρεσίες του Δήμου, την Αντιδημαρχία αθλητισμού και τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου.
Η προμήθεια διαιρείται σε τρία (3) τμήματα:
TMHMA 1: ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:
• ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΑΡΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
• ΟΜΑΔΑ 1.2: ΧΑΡΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 2: ΣΑΚΟΥΛΕΣ:
• ΟΜΑΔΑ 2.1: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
• ΟΜΑΔΑ 2.2: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 3: ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΑΚΟΙ ΗΜΙ-ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ & ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

Η προσφορά υποβάλλεται είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τα τρία (3) τμήματα είτε μόνο για ένα ή δύο εκ των τριών τμημάτων της.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

4. Δείγμα (μόνο για το ΤΜΗΜΑ 1)
Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, το δείγμα του ζητούμενου είδους με Α/Α 62 που αναφέρεται στο τμήμα 1 της από 09.10.2019 με αριθ.πρωτ.32575/25.09.2019 μελέτης.

5. Κωδικός CPV:  33771000-5 «Προϊόντα υγιεινής από χαρτί», CPV 39224000-8 «Σκούπες βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων», CPV 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού», CPV 24327000-2 «Διάφορα χημικά προϊόντα», CPV 19640000-4 «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο», CPV 18937100-7 «Σακούλες συσκευασίας» και CPV 19212310-1 «Είδη από λινάτσα» (Κανονισμός αριθ. 2195/2002 ΕΚ).

6. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία 172.084,23 € πλέον 41.300,21 € Φ.Π.Α 24% και συνολικού ποσού 213.384,44 €.
ΤΜΗΜΑ 1:  174.203,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2:    34.990,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 3:      4.191,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της προμήθειας  που παραλαμβάνεται οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

8. Λόγοι αποκλεισμού:
Που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με πράξεις επιβολής προστίμων παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας, που προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 23/2019 διακήρυξης της, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α και 20 της αριθ.23/2019 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

9. Κριτήρια επιλογής:
Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά:
9.1 την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι:
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους.
9.2 την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, είναι:
να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν:
• Πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο ισοδύναμο για την τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση, σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας μόνο για το Τμήμα 3.
• Πιστοποιητικό ISO 14001 ή αντίστοιχο ισοδύναμο, σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας μόνο για το Τμήμα 3.

10. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
10.1 Εγγύηση συμμετοχής ποσού 3.440,00 € (τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ) αν η προσφορά αφορά και τα τρία τμήματα. Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα τμήματα το ύψος της εγγύησης θα ανέρχεται στο ποσό του/των προσφερόμενου/νων τμήματος/τμημάτων όπως αναφέρονται παρακάτω:
• σε  2.809,00 € (δύο χιλιάδες οκτακόσια εννέα ευρώ) για το ΤΜΗΜΑ 1
• σε     564,00 € (πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ) για το ΤΜΗΜΑ 2
• σε       67,00 € (εξήντα επτά ευρώ) για το ΤΜΗΜΑ 3
10.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

11. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής ανά τμήμα.

12. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 26.11.2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12.12.2019 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 18.12.2019 και από ώρα 09:30π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

13. Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 23/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα
άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής
απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς