Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
19/12/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για χρονική περίοδο δύο (2) ετών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 16/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                       Α.Π.: 44345
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για χρονική περίοδο δύο (2) ετών»
 
Αριθ. Διακήρυξης: 24/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  Ομάδα Α: 82777, Ομάδα Β: 82819, Ομάδα Γ: 82820, Ομάδα Δ: 82823
 
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Α. Νίτσου
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 20/12/2019.
 
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  
Προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για χρονική περίοδο δύο (2) ετών».
ΙΙ.2) Κωδικός CPV: [09134200-9]-Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ, [09132100-4]-Αμόλυβδη βενζίνη, [09135100-5]-Πετρέλαιο θέρμανσης, [09211100-2]-Έλαια κινητήρων, [09211600-7]-Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων, [09211500-6]-Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού, [24957000-7]-Χημικά πρόσθετα, [24951000-5]-Γράσα και λιπαντικά και [24951100-6]-Λιπαντικά
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για χρονική περίοδο δύο (2) ετών» για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, σύμφωνα με την Α.Π.40668/18.11.2019 (ορθή επανάληψη 04.12.2019) Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος.  
ΙΙ.4) Προσφορές:
Η υπηρεσία υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες (τμήματα):
Ομάδα Α: (Είδη χονδρικής) Πετρέλαιο κίνησης
Ομάδα Β: Πετρέλαιο θέρμανσης λιανικής
Ομάδα Γ: Υγρά καύσιμα κινητήρων λιανικής και έλαια προστασίας κινητήρα
Ομάδα Δ: Χημικά πρόσθετα και γράσα.
Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις τέσσερις (4) ομάδες (Α: πετρέλαιο κίνησης χονδρικής, Β: πετρέλαιο θέρμανσης λιανικής, Γ:  υγρά καύσιμα κινητήρων λιανικής και έλαια προστασίας κινητήρα και Δ:  χημικά πρόσθετα και γράσα) είτε για μία ή περισσότερες ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της Ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη Ομάδα.
ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:
·      Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής χονδρικής πώλησης πετρελαίου κίνησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης κατά την ημέρα παράδοσης αυτών. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ. 63 του ν. 4257/2014-ΦΕΚ Α΄93).
·      Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης κατά την ημέρα παράδοσης αυτών. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ. 63 του ν. 4257/2014-ΦΕΚ Α΄93).
·      Τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των: α) ελαίων προστασίας κινητήρων και β) χημικών πρόσθετων και των γράσων.
Χαμηλότερη τιμή νοείται αυτή που θα δοθεί για το σύνολο των ποσοτήτων της ομάδας και όχι για κάθε είδος χωριστά.
ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή συνολική αξία για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα 1.890.730,00 € (Ομάδα Α: 1.133.000,00€, Ομάδα Β: 475.200,00€, Ομάδα Γ: 229.560,00€, Ομάδα Δ: 52.970) συν ΦΠΑ 24% 453.775,20 €, δηλαδή συνολική αξία 2.344.505,20 και αναλυτικά για κάθε ένα νομικό πρόσωπο ως εξής:
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: 1.495.002,00€ συν ΦΠΑ 24% 358.800,48€, δηλαδή συνολική αξία 1.853.802,48€
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ): 80.460,00€ συν ΦΠΑ 24% 19.310,40€, δηλαδή συνολική αξία 99.770,40€
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΚΕΠΑΠ): 20.120,00€ συν ΦΠΑ 24% 4.828,80€, δηλαδή συνολική αξία 24.948,80€
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 179.286,00€ συν ΦΠΑ 24% 43.028,64€, δηλαδή συνολική αξία 222.314,64€
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 115.862,00€ συν ΦΠΑ 24% 27.806,88€, δηλαδή συνολική αξία 143.668,88€.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται από την υπογραφή της, οπότε και αρχίζει η ισχύς της και έως τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών ή έως την λήξη του οικονομικού αντικειμένου της (συμβατικό ποσό) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-07-2022.
Τόπος εκτέλεσης ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗ∆ΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 24/2019 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το αντίστοιχο για κάθε ομάδα ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 24/2019 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού/βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Αφορά κάθε μία ομάδα: Κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2016, 2017 και 2018), να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης ομάδας. Αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2016, 2017 και 2018 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
III.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Για την ομάδα Β και για την ομάδα Γ: III.3.3.1 Να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες προμήθειες, κατά την προηγούμενη τριετία, το σύνολο των οποίων να είναι ίσο με το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης ομάδας, παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή προμήθεια υγρών καυσίμων. Αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία με αναφορά του τίτλου της προμήθειας, του φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη για τα τρία (3) τελευταία έτη. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
III.3.3.2 Θα έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι: Εγκαταστάσεις πρατηρίου καυσίμων από όπου θα ανεφοδιάζονται τα οχήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, οι οποίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 6,5 km (±5%) από την έδρα του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη στο Πανόραμα. Για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου ο συμμετέχων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει την άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από όπου θα ανεφοδιάζονται τα οχήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
Μόνο για την ομάδα Β:
III.3.3.3 Θα έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι: τουλάχιστον ένα (1) βυτιοφόρο μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης-υγρών καυσίμων μικρών σχετικά διαστάσεων που δεν θα ξεπερνά 4,5x1,9m (ΜΧΠ)(±3%). Για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου ο συμμετέχων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει σχετική άδεια κυκλοφορίας από όπου θα προκύπτουν ο ιδιοκτήτης, το μεταφερόμενο είδος και οι διαστάσεις του.
ΙΙΙ.3.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
Να διαθέτουν, ανάλογα με την ομάδα για την οποία υποβάλλουν προσφορά, το ακόλουθο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ:
ΙΙΙ.3.4.1 και ΙΙΙ.3.4.2 Για την ομάδα Α και την ομάδα Β: EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την αποθήκευση και διανομή υγρών καυσίμων.
ΙΙΙ.3.4.3 Για την ομάδα Γ: EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό α) με την αποθήκευση και διανομή υγρών καυσίμων και β) εμπορία και αποθήκευση λιπαντικών.
ΙΙΙ.3.4.4 Για την ομάδα Δ: EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία και αποθήκευση λιπαντικών.
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι, από τους προϋπολογισμούς εξόδων των οικονομικών ετών 2019, 2020, 2021 και 2022 του Δήμου και των νομικών του προσώπων.
2.Πληρωμή αναδόχου:
Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των ειδών της προμήθειας που παραδίδονται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή τους και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή και κατόπιν έκδοσης σχετικών τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα είδη που παραδόθηκαν, λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
3. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό:
Ποσού 37.814,00 € (τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα ευρώ) αν η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τις τέσσερις (4) ομάδες) ή, αν η προσφορά αφορά μέρος της προμήθειας, δηλαδή μία ή περισσότερες από τις τέσσερις ομάδες, ποσού 22.660,00 € (είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ) για την Ομάδα Α, ποσού 9.504,00 € (εννέα χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ) για την Ομάδα Β, ποσού 4.591,00 € (τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ) για την Ομάδα Γ και ποσού 1.059,00 € (χίλια πενήντα εννέα ευρώ) για την Ομάδα Δ.
Η εγγυητική επιστολή απευθύνεται στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές στον Δήμο και σε κάθε νομικό πρόσωπο.
 
ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20/12/2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20/01/2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 24/01/2020 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
IV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 24/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr, http://www.pilea-hortiatis.gr)
 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 16/12/2019.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
                 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια


-->Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς