Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
19/12/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή- Μεταφορά -Επεξεργασία- Αξιοποίηση και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press-containers) για δύο έτη» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 648.086,00 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Δήμος Πυλαίς-Χορτιάτη  16-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                    Α.Π. 44342
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή- Μεταφορά -Επεξεργασία- Αξιοποίηση  και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου  πρέσας (press-containers) για δύο έτη» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  648.086,00 €
 

 
Αριθ. Διακήρυξης:  25/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 82848 για Ομάδα A - Υπηρεσίες μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων  και ΑΕΚΚ
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 82849 για Ομάδα Β - Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων με χρήση μεγάλων
υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press-containers)
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301046, 2313-301040
Fax: 2310-332361
mailto:k.triantafillidou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από  20 .12 .2019
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  Συλλογή-Μεταφορά-Επεξεργασία-Αξιοποίηση και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press-containers) για δύο έτη.
ΙΙ.2) Κωδικοί CPV:[90513000-6]- Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων ,CPV:[90512000-9]-Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων.
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή-Μεταφορά-Επεξεργασία-Αξιοποίηση και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press-containers) για δύο έτη», σύμφωνα με την Α.Π.40950/9-12-2019 Ορθή επανάληψη μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.
Το αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε δύο ομάδες:                                                                                                                              
Ομάδα Α: Υπηρεσίες μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων  και ΑΕΚΚ και
Ομάδα Β: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου
πρέσας (press-containers) 
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της υπηρεσίας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες Α και Β είτε μόνο για την Α ή μόνο για την Β ομάδα.
ΙΙ.4) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής ανά προσφερόμενη ομάδα.
ΙΙ.5) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Για την Ομάδα Α:   453.050,00€ πλέον ΦΠΑ24% 108.732,00€ ήτοι συνολικού ποσού 561.782,00€
Για την Ομάδα Β:      69.600,00€ πλέον ΦΠΑ24%   16.704,00€ ήτοι συνολικού ποσού   86.304,00€
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΙΙ.6) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
Η διάρκεια εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της, οπότε και αρχίζει η ισχύς της, και έως την εξάντληση των πιστώσεων (συμβατικό ποσό) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Τόπος εκτέλεσης  o  Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.
Κωδικός NUTS: EL522
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ.25/2019 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ.25/2019  διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τόσο για την Ομάδα Α όσο και για την Ομάδα Β, είναι:
1. Κατά τις οικονομικές χρήσεις από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2016, 2017 και 2018, να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. Αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2016, 2017, 2018 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
2. Να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 για τις παραπάνω οικονομικές χρήσεις. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, θα πρέπει όλα τα μέλη να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας. Ειδικότερα για τους συμμετέχοντες που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου και του λογιστή με την οποία θα δηλώνονται τα μεγέθη του κυκλοφορούν ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας.
3. Να έχουν αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 80% του συνολικού προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. Αποδεικνύεται με βεβαιώσεις από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
ΙΙΙ.3.3 τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τόσο για την Ομάδα Α όσο και για την Ομάδα Β, είναι
1. Να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες εργασίες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι ίσο με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της ομάδας χωρίς τον Φ.Π.Α της Α.Π.40950/9-12-2019 Ορθή επανάληψη Μελέτης, παρόμοιου αντικειμένου, εργασίες διαχείρισης (συλλογή και μεταφορά) ογκωδών απορριμμάτων ή ΑΕΕΚ για την ομάδα Α και εργασίες μεταφοράς απορριμμάτων για την ομάδα Β. Αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με αναφορά του τίτλου της παροχής υπηρεσίας, του φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη για τα τρία (3) τελευταία έτη από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
2.Να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ήτοι:  
Για την Ομάδα Α:
1.Τρία (3) τουλάχιστον τριαξονικά αυτ/τα – φορτηγά μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων ανοικτού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθ. Α.Π.40950/9-12-2019 Ορθή επανάληψη Μελέτης. Αποδεικνύεται με φωτοαντίγραφα των Αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, φωτοαντίγραφα των Ασφαλίστρων των οχημάτων, Απόδειξη καταβολής – εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων, Βεβαιώσεις του κατασκευαστή του κάθε οχήματος ότι είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να αναγράφεται ποια οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων πληροί.  
2. Δέκα (10) απορριμματοκιβώτια (κοντέινερ) ανοικτού τύπου χωρητικότητας 30m3.
3. Ένα (1) κινητό τεμαχιστή μεγάλων ογκωδών απορριμμάτων με ιπποδύναμη τουλάχιστον 300ΗΡ με κατάλληλη χοάνη τροφοδοσίας υλικού και με πλάτος του ρότορα του τεμαχιστή τουλάχιστον 2,2 μέτρα.
4. Ένα (1) κλαδοτεμαχιστή συρόμενο με ιπποδύναμη τουλάχιστον 400ΗΡ με αυτόνομο κινητήρα για κλαδιά με διάμετρο τουλάχιστον 10 cm και χοάνη τροφοδοσίας πλάτους τουλάχιστον 1,7m
5. Ένα (1) φορτωτή ιπποδύναμης τουλάχιστον 200 HP
6. ‘Ένα (1) εκσκαφέα ιπποδύναμης τουλαχιστον 140 HP
Τα 11.4.2.2 έως και 11.4.2.4 αποδεικνύονται με τα ακόλουθα: Αποδείξεις κατοχής (τιμολόγια αγοράς – δελτία αποστολής): α) των δέκα (10) απορριμματοκιβωτίων (κοντέινερ) ανοικτού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3, β) του κινητού τεμαχιστή ογκωδών με ιπποδύναμη μεγαλύτερη τουλάχιστον 200ΗΡ και γ) του ενός (1) συρόμενου κλαδοτεμαχιστή με ιπποδύναμη τουλάχιστον 400ΗΡ.
Τα 11.4.2.5 και 11.4.2.6 αποδεικνύονται με τα ακόλουθα: Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των Μ.Ε., των ασφαλίστρων των Μ.Ε. και απόδειξη καταβολής-εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των Μ.Ε.
Για την ομάδα Β:
1. Δύο (2) κλειστού τύπου μεγάλους υποδοχείς προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press containers) να είναι χωρητικότητας 22m3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθ. Α.Π.40950/9-12-2019 Ορθή επανάληψη Μελέτης.
2. Πέντε (5) κλειστού τύπου μεγάλους υποδοχείς προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press containers) χωρητικότητας 20m3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθ. Α.Π.40950/9-12-2019 Ορθή επανάληψη Μελέτης.
Τα 11.4.2.6 έως και 11.4.2.7 αποδεικνύονται με τα ακόλουθα: Αποδείξεις κατοχής (τιμολόγια αγοράς – δελτία αποστολής): α) των δύο (2) κλειστού τύπου μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press containers) χωρητικότητας τουλάχιστον 22m3, β) των πέντε (5) κλειστού τύπου μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press containers) χωρητικότητας τουλάχιστον 20m3.
3. Δύο (2) τουλάχιστον τριαξονικά αυτ/τα – φορτηγά μεταφοράς απορριματοκιβωτίων κλειστού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 22m3 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθ. Α.Π.40950/9-12-2019 Ορθή επανάληψη Μελέτης. Τα συγκεκριμένα φορτηγά μπορεί να είναι τα ίδια με αυτά που θα χρησιμοποιηθούν και στην εργασία επεξεργασία και μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Αποδεικνύεται με: φωτοαντίγραφα των Αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, φωτοαντίγραφα των Ασφαλίστρων των οχημάτων, Απόδειξη καταβολής – εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων, Βεβαιώσεις του κατασκευαστή του κάθε οχήματος ότι είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και  να αναγράφεται ποια  οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων πληροί και Αποδείξεις κατοχής των οχημάτων εφόσον αυτό δεν προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας.
ΙΙΙ.3.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: να διαθέτουν
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης τόσο για την ομάδα Α όσο και για την ομάδα Β. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν:
α)Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για εργασίες διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ογκωδών απορριμμάτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του.
β)πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14015:2004 ή ισοδύναμο για εργασίες διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ογκωδών απορριμμάτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του.
γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο εργασίες διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ογκωδών απορριμμάτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
2.Πληρωμή αναδόχου: Τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που παραδίδεται τμηματικά, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και εφόσον συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό: που αντιστοιχεί σε ποσοστό μέχρι 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 10.300€ (δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ) στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τις δύο(2) ομάδες). Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος της υπηρεσίας, μία από τις  δύο ομάδες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης, το ποσό της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται σε:
• 9.000,00 € (εννιά χιλιάδες ευρώ) για την Ομάδα Α
• 1.300,00 € (χίλια τριακόσια ευρώ) για την Ομάδα Β
ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  20 .12.2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:   20 .1.2020  και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 24 .1.2020  και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθ.23 της αριθ. 25/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: k.triantafilldou@pilea-hortiatis.gr, http://www.pilea-hortiatis.gr)
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 16 .12.2019
 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

T34

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς