Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
19/12/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τις «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από τη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη για δύο (2) χρόνια
                                                                                                                                                         Αρ.Πρ.44341/16.12.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  τις «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός  κοινοχρήστων χώρων από τη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη για δύο (2) χρόνια»


Αριθ. Διακήρυξης: 26/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 83125 (ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 83126 (ομάδα Β)

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Α. Δάλλα
Τηλ.: 2313-301043, 2313-301040.
Fax: 2310-332361
e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 20.12.2019.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος: 
«Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός  κοινοχρήστων χώρων από τη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη για δύο (2) χρόνια».

ΙΙ.2) Κωδικός CPV: 90511200-4 «Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων», CPV:90610000-6 «Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών».

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή: 
Ο διαγωνισμός αφορά τις «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός  κοινοχρήστων χώρων από τη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη για δύο (2) χρόνια», σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.41147/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

ΙΙ.4) Η εργασία υποδιαιρείται σε δύο ομάδες:
Ομάδα A: «Αποκομιδή στερεών οικιακών μη επικίνδυνων αποβλήτων»,
Ομάδα Β:  «Καθαρισμός και σάρωση οδών»

Οι εργασίες της ομάδας Α αφορούν σε:
Α. Αποκομιδή στερεών οικιακών μη επικινδύνων αποβλήτων και
Β. Πλύση κάδων απορριμμάτων
Οι εργασίες της ομάδας Β αφορούν σε:
Γ.  Καθαρισμό και σάρωση οδών με τη χρήση μηχανικών μέσων και
Δ.  Καθαρισμό και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων χειρωνακτικά


ΙΙ.5) Προσφορές υποβάλλονται είτε και για τις δύο (2) ομάδες, είτε μόνο για την ομάδα Α, είτε μόνο για την ομάδα Β, της αριθ.πρωτ.41147/2019 μελέτης.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται.


ΙΙ.6) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.


ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή συνολική αξία 1.656.000,00€ πλέον  ΦΠΑ 24% 397.440,00€, ήτοι συνολική αξία: 2.053.440,00€.
(Ομάδα Α: 1.104.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24% και Ομάδα Β: 552.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24%).


ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο έτη, αρχής γενομένης από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης για κάθε μία ομάδα, ήτοι: για την Ομάδα Α από 06.08.2020 έως 05.08.2022 και  για την Ομάδα Β  από 01.10.2020 έως 30.09.2022.
Τόπος εκτέλεσης η Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη του  Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ.26/2019 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 26/2019 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια τόσο για την ομάδα Α όσο και για την ομάδα Β είναι:
1. κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2016, 2017 και 2018), να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200%  του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης υπηρεσίας για κάθε ομάδα (Ομάδα Α ή Β). Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2016, 2017, 2018 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
2. θα πρέπει να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2016, 2017 και 2018).
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, θα πρέπει όλα τα μέλη να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας.
Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2016, 2017, 2018 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού).Για τους συμμετέχοντες που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου και του λογιστή με την οποία θα δηλώνονται τα μεγέθη του κυκλοφορούν ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας.
3. να έχει αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 80% του συνολικού προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας (Ομάδα Α ή Β) για την οποία συμμετέχει, η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.


ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα τόσο για την ομάδα Α όσο και για την ομάδα Β είναι:
1. Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες εργασίες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,  το  σύνολο των οποίων να είναι α) ίσο με τον προϋπολογισμό της ομάδας (Α ή Β) για την οποία συμμετέχει, και β) παρόμοιου αντικειμένου. Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όπως αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 20.13.1 (ομάδα Α) και 20.14.1 (ομάδα Β) της αριθ.26/2019 διακήρυξης.

2. να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό,
2.1 για την ομάδα Α:
α) Τουλάχιστον Δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα οπίσθιας φόρτωσης συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 40 m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανατροπής κάδων για κάδους έως  1.300 lt καθώς και σύστημα ανατροπής κάδων τύπου χτένας για κάδους έως 240 lt.
β) Τουλάχιστον Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα οπίσθιας φόρτωσης συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 14 m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανατροπής κάδων για κάδους έως  1.300 lt καθώς και σύστημα ανατροπής κάδων τύπου χτένας για κάδους έως 240 lt. Τα συγκεκριμένο απορριμματοφόρο όχημα θα φέρει και περιστροφικού τύπου, υδραυλικό γερανό ανύψωσης υπόγειων κάδων με ανυψωτική ικανότητα η οποία κατά ελάχιστον πρέπει να είναι σε έκταση 7,0 μ. ικανότητα ανύψωσης τουλάχιστον 850 κιλά.
γ) Τουλάχιστον Ένα (1) μικρό απορριμματοφόρο όχημα δύο αξόνων για την αποκομιδή των απορριμμάτων από στενούς δρόμους μέγιστων διαστάσεων 5,40Χ1,95m (ΜΧΠ) (αποδεκτή απόκλιση ως +5%) και χωρητικότητας τουλάχιστον 4,8 m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανατροπής κάδων για κάδους έως  1.100 lt. καθώς και σύστημα ανατροπής κάδων τύπου χτένας για κάδους έως 240 lt.
δ) Τουλάχιστον Ένα (1) εφεδρικό απορριμματοφόρο όχημα οπίσθιας φόρτωσης συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 16 m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανατροπής κάδων για κάδους έως  1.300 lt. καθώς και σύστημα ανατροπής κάδων τύπου χτένας για κάδους έως 240 lt.
ε) Δύο από τα ανωτέρω απορριμματοφόρα οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν και σύστημα πλύσης κάδων (πρεσσοπλυντήρια). Εναλλακτικά ο ανάδοχος θα μπορεί να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) πλυντήρια κάδων οπίσθιας φόρτωσης για τη πλύση κάδων χωρητικότητας από 240-1.300 lt.
Τα απορριμματοφόρα θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 5 και θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας, να είναι συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ.
Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την προσκόμισή των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 20.13.2 της αριθ.26/2019 διακήρυξης.


2.2 για την ομάδα Β:
α)Ένα αυτοκινούμενο μηχανικό σάρωθρο ισχύος τουλάχιστον 115ΗΡ, χωρητικότητας τουλάχιστον 4m3 (αποδεκτή απόκλιση ως -5%) πλάτους σάρωσης τουλάχιστον 1,90m (αποδεκτή απόκλιση ως -5%) με σύστημα πλύσεως κοινόχρηστων χώρων με περιστρεφόμενο βραχίονα στο πάνω μέρος του για αποφυγή παρκαρισμένων αυτοκινήτων και εμποδίων και με σημαντική αυτονομία νερού διαθέτοντας ανοξείδωτη δεξαμενή νερού τουλάχιστον 850 lt για τη δυνατότητα πλύσης κοινόχρηστων χώρων μέσω σωλήνα υψηλής πίεσης τουλάχιστον 200 bar   (αποδεκτή απόκλιση ως -10%) και μάνικα και πιστολέτο  μήκους 10μ περίπου.
β)Ένα αυτοκινούμενο μηχανικό σάρωθρο ισχύος τουλάχιστον 60ΗΡ, χωρητικότητας τουλάχιστον 2m3 (αποδεκτή απόκλιση ως -5%), πλάτους σάρωσης τουλάχιστον 1,4m (αποδεκτή απόκλιση ως -5%), με σύστημα πλύσεως κοινόχρηστων χώρων με περιστρεφόμενο βραχίονα στο πάνω μέρος του για αποφυγή παρκαρισμένων αυτοκινήτων και εμποδίων.
γ) τουλάχιστον ένα τρίτροχο ή τετράτροχο όχημα κατάλληλο, για την μεταφορά φορτίων, σε στενούς δρόμους και πεζοδρόμους διαστάσεων 3,00Χ1,5m (MXΠ) αποδεκτή απόκλιση ως ±15%). Θα διαθέτει χώρο φόρτωσης  ενιαίου κλειστού ή ανοικτού τύπου διαστάσεων  και χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5 m3, η φόρτωση των υλικών στα οχήματα θα γίνεται χειρονακτικά. Η ισχύς του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 6,5KW(αποδεκτή απόκλιση ως -5%). Το ωφέλιμο φορτίο να είναι τουλάχιστον 550 Kg(αποδεκτή απόκλιση ως -5%).
Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την προσκόμισή των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 20.14.2 της αριθ.26/2019 διακήρυξης.


ΙΙΙ.3.4  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι να διαθέτουν:
για την ομάδα Α:
α) Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο για εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, πλύσιμο κάδων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.
β)πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο για εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, πλύσιμο κάδων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.
γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο για εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, πλύσιμο κάδων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.
δ) πιστοποίηση  σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2008 ή ισοδύναμο κοινωνικής υπευθυνότητας
για την ομάδα Β:
α) Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο για εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και σάρωσης οδών με μηχανικά μέσα και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.
β)πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο για εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και σάρωσης οδών με μηχανικά μέσα και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.
γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο για εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και σάρωσης οδών με μηχανικά μέσα και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.
δ) πιστοποίηση  σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2008 ή ισοδύναμο κοινωνικής υπευθυνότητας


ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
2.Πληρωμή αναδόχου: Τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που παραδίδεται τμηματικά, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και εφόσον συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό: ποσού 33.120,00 € αν η προσφορά αφορά το σύνολο της εργασίας (δηλαδή και τις δύο ομάδες) ή, αν η προσφορά αφορά την μία εκ των δύο ομάδων ποσού 22.080,00 € για την ομάδα Α, ποσού  11.040,00 € για την ομάδα Β.


ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20.12.2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20.01.2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 24.01.2020 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.


VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθ.23 της αριθ.26/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr, http://www.pilea-hortiatis.gr)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 16.01.2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
                 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια


-->Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς