Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
30/12/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για τα έτη 2020-2021-2022»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 27/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                       Α.Π.: 45648
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων
του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για τα έτη 2020-2021-2022
»

 
Αριθ. Διακήρυξης: 27/2019
 
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  83407 (για Ομάδα 1)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  83411 (για Ομάδα 2)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  83412 (για Ομάδα 3)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  83414 (για Ομάδα 4)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  83415 (για Ομάδα 5)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  83416 (για Ομάδα 6)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  83417 (για Ομάδα 7)
 
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Α. Παλάσκος, Α.Κεφαλίδου
Τηλ.: 2313-302633, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: a.palaskos@pilea-hortiatis.gr, a.kefalidou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 31.12.2019.
 
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  
 «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για τα έτη 2020-2021-2022».
ΙΙ.2) Κωδικός CPV: 34913000-0 (=Διάφορα ανταλλακτικά)
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για τα έτη 2020-2021-2022» σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 43270/06-12-2019 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.  
 
ΙΙ.4) Η υπηρεσία υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες (τμήματα):
Ομάδα 1: Ανταλλακτικά για οχήματα με υπερκατασκευές (Απορ/ρα, φορτηγά, Καδοπλυντήρια,  καλαθοφόρα, λεωφορεία, σάρωθρα με υπερκατασκευή (όχι compact),κλπ.),
Ομάδα 2: Ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα,
Ομάδα 3: Ανταλλακτικά για όλα τα οχήματα,
Ομάδα 4: Ανταλλακτικά για ημιφορτηγά,
Ομάδα 5: Ανταλλακτικά για μηχανήματα έργου,
Ομάδα 6: Ανταλλακτικά για σάρωθρα compact και
Ομάδα 7: Ανταλλακτικά για ελκυστήρες (τρακτέρ), σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 43270/06-12-2019 Μελέτη.
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις επτά (7) ομάδες είτε για το σύνολο των ειδών μίας ή περισσοτέρων ομάδων. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ανταλλακτικά κάθε προσφερόμενης ομάδας για όλα τα οχήματα. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.
ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία της κάθε Ομάδας
ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή συνολική αξία  498.550,00€ συν ΦΠΑ 24% 119.652,00€, δηλαδή συνολική αξία 618.202,00€.
Η καθαρή αξία κάθε ομάδας έχει ως εξής: Ομάδα 1: 450.258,00€, Ομάδα 2: 10.396,00€, Ομάδα 3: 11.095,00€, Ομάδα 4: 9.253,00€, Ομάδα 5: 11.141,00€, Ομάδα 6: 2.681,00€, Ομάδα 7: 3.726,00€.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
Η σύμβαση έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της, οπότε και αρχίζει η ισχύς της, και έως την εξάντληση των πιστώσεων (συμβατικό ποσό), αλλά όχι πέραν της 31-12-2022.
Τόπος εκτέλεσης ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας, δηλαδή ασχολούνται με την κατασκευή ή/και εμπορία ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗ∆ΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 27/2019 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 27/2019 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού/βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Κατά τις δύο (2) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί φορολογικά στοιχεία (δηλαδή από 01/01 έως 31/12 για τα έτη 2017 και 2018), να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 160% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης ομάδας. Αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2017, 2018 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
1) Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό, πρέπει να έχει παραδόσεις πωλήσεων ομοίων ειδών (ανταλλακτικά οχημάτων, μηχανημάτων έργου) για το τελευταίο έτος 2018 (παραδόσεις από 01/01/2018 έως 31/12/2018) συνολικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) τουλάχιστον ίσης με το 100% του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) της ομάδας για την οποία υποβάλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. Αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παραδόσεων πωλήσεων ομοίων ειδών με την α.π. 43270/06-12-2019 μελέτη (ανταλλακτικά οχημάτων, μηχανημάτων έργου) για το έτος 2018 με αναφορά του αριθμού του παραστατικού, του αντίστοιχου ποσού, την ημερομηνία και τον δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη. Δεν γίνονται δεκτές πωλήσεις που αναφέρονται σε είδη ανόμοια με αυτά που περιλαμβάνει η α.π. 43270/06-12-2019 μελέτη (π.χ. ανταλλακτικά εργαλείων χειρός, ελαστικά κλπ.). Σε περίπτωση κατάθεσης μικτών συμβάσεων (ανταλλακτικά και εργασία επισκευής ή συντήρησης) δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν αναφέρεται ξεχωριστά στη σύμβαση το ποσό που αφορά την προμήθεια των ανταλλακτικών. Εάν ο παραλήπτης είναι ιδιωτικός φορέας, θα προσκομιστεί  βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν ο παραλήπτης είναι δημόσιος φορέας, θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών που θα περιλαμβάνουν και το συνολικό ποσό των παραδόσεων (χωρίς Φ.Π.Α.) για το έτος 2018.
2) Να διαθέτουν για τα εφάμιλλα ανταλλακτικά πιστοποιητικά ISO 9001 ή ισοδύναμα (διανομής ή παραγωγής ή σχεδιασμού κλπ) σε ισχύ.
3) Για τα εφάμιλλα ανταλλακτικά, να διαθέτουν πιστοποιητικά εφάμιλλων σύμφωνα με τις 1400/2002 και 461/2010 Οδηγίες της Ε.Ε.
 ΙΙΙ.3.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ με πεδίο αναφοράς τα ανταλλακτικά οχημάτων [αφορά και τις επτά (7) ομάδες] και τα ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου (δεν αφορά την Ομάδα 2) ώστε να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των αυτοκινούμενων που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό (οχήματα και μηχανήματα έργου):
α) EN ISO 9001 ή ισοδύναμο.
β) πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001 ή ισοδύναμο.
γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001 ή ισοδύναμο.
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: δημοτικοί πόροι.
2.Πληρωμή αναδόχου:
Τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των ειδών της προμήθειας που παραδίδονται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή τους και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή και κατόπιν έκδοσης σχετικών τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα υλικά που παραδόθηκαν, λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
3. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό:
Ποσού 9.971,00€ (εννιά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ αν η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τις επτά (7) ομάδες) ή, αν η προσφορά αφορά μέρος της προμήθειας, δηλαδή μία ή περισσότερες από τις επτά ομάδες, ποσού 9.005,16 (εννιά χιλιάδες πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτά) για την Ομάδα 1, ποσού 207,92 € (διακόσια επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά) για την Ομάδα 2, ποσού 221,90 € (διακόσια είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά) για την Ομάδα 3, ποσού 185,06 € (εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ και έξι λεπτά) για την Ομάδα 4, ποσού 222,82 € (διακόσια είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά) για την Ομάδα 5, ποσού 53,62 € (πενήντα τρία ευρώ και εξήντα δύο λεπτά) για την Ομάδα 6, ποσού 74,52 € (εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά)  για την Ομάδα 7.
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
 
ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 31.12.2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 31.01.2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 06.02.2020 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 27/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr, http://www.pilea-hortiatis.gr)
 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 27.12.2019.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
                 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια


-->Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς