Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
06/03/2020
Ανοικτή Διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του εργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2019-2020» αρ. μελ. 30/2019., προϋπολογισμού 416.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Διακηρύσσει  ανοικτή  διαδικασία,  μέσω  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  σύμφωνα  με  το  Ν.  4412/2016  (147Α΄),  για  την  ανάθεση  του  έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΧΟΡΤΙΑΤΗ  2019-2020»  με  αρ.  μελέτης  30/2019,
προϋπολογισμού  416.000,00  Ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%).  Η  συνολική  αξία  των
εργασιών  μαζί  με  Γ.Ε.  &  Ο.Ε,  Απρόβλεπτα  και  Απολογιστικά  ανέρχεται  στο  ποσό  των  335.483,87
Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45000000-7).
2. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Α. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα
Τηλ.: 2313302700, 2313302720-734, Fax: 2310334191
E-mail: m.terzidou@pilea-hortiatis.gr, a.mpouzoudis@pilea-hortiatis.gr 
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της  πύλης www.promitheus.gov.gr,  στο ΚΗΜΔΗΣ,  καθώς  και  στην  ηλεκτρονική  σελίδα του  Δήμου
(www.pilea-hortiatis.gr).  Περαιτέρω  πληροφορίες  παρέχονται  στα  γραφεία  της  Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών, Πυλαία). Αρμόδιοι υπάλληλοι για
πληροφορίες:  Τερζίδου  Μυρτώ,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  τηλ.:  2313  302720,  και  Μπουζούδης
Άγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ,  τηλ.: 2313 302734. Fax επικοινωνίας: 2310 334191.
4. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ
4534Β΄)  Απόφαση  της  ΕΑΑΔΗΣΥ,  Πρότυπο  Διακήρυξης,  όπως  επικαιροποιήθηκε  και  ισχύει,  με  τις
απαιτούμενες προσαρμογές βάσει των διατάξεων των Ν. 4605/2019 και Ν.4609/2019.
5. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
6. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Σχολικά κτίρια ΔΕ Χορτιάτη  Κωδικός NUTS : EL522.
7. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
(CPV: 45000000-7).
Το εργο αφορά συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων της Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα
οποία έχουν καταγραφεί κυρίως προβλήματα από τους Διευθυντές των σχολείων, τους Συλλόγους
Γονέων & Κηδεμόνων και από επί τόπου αυτοψίες, όπως αυτά αξιολογήθηκαν, επιλέχτηκαν κατά
προτεραιότητα και εγκρίθηκαν  από την Διοίκηση του Δήμου.
8. Η συνολική αξία των εργασιών συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε. και Απροβλέπτων ανέρχεται στο
ποσό  των  331.074,08  Ευρώ.  Η  πρόβλεψη  των  απολογιστικών  εργασιών  ανέρχεται  στο  ποσό  των
4.409,79 Ευρώ. Ο αντίστοιχος Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των 80.516,13   Ευρώ. 
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
10. Χρονοδιάγραμμα  παράδοσης  έργου:  Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου  ορίζεται  στους 
δεκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Η  επιλογή  του  Αναδόχου  θα  γίνει  σύμφωνα  με  την  «ανοικτή  διαδικασία»  του  άρθρου  27  του 
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή),  οι  οικονομικοί  φορείς  προσφέρουν  επιμέρους 
ποσοστά  έκπτωσης  για  κάθε  ομάδα  τιμών  ομοειδών  εργασιών  του  τιμολογίου  και  του 
προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016.
12. Οι  προσφορές  θα  υποβληθούν  από  τους  ενδιαφερομένους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 16-03-2020, ημέρα Δευτερα και ώρα 14:00 
μ.μ.  (ώρα  λήξης  της  υποβολής  προσφορών).  Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα 
διενεργηθεί  στις  24-03-2020,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  10.00  π.μ.  από  τη  Διεύθυνση  Τεχνικών 
Υπηρεσίων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
14. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό:
Α. (α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα και δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγοριών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
εφόσον ανήκουν: 
- Α2ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
- Α2ης τάξης και άνω ή Α1 υπό τους όρους των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/16 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
του Μ.Ε.ΕΠ.
Επίσης  δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  και  επιχειρήσεις  που  εκπληρώνουν  τα  κριτήρια  επιλογής 
(Οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια-Τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα)  που 
αναλυτικότερα αναφέρονται στην Διακήρυξη ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις.
(β)  Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  λοιπά  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
προσκομίζουν  τις  δηλώσεις  και  πιστοποιητικά  που  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  XI  του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
(γ)  Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου.  Στην  περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο 
μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα 
κράτη–μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι 
εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας  ότι  δεν  τηρείται  τέτοιο  μητρώο  και  ότι  ασκεί  τη 
δραστηριότητα της παρ. Α.α της παρούσας.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν  απαιτείται  από  τις  εν  λόγω  ενώσεις  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει 
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
15. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 
Έξι χιλιάδων επτακοσίων εννέα Ευρώ και εξήντα οκτώ Λεπτών (6.709,68), η οποία θα απευθύνεται 
προς  το  ΔΗΜΟ  ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ,  με  ισχύ  τουλάχιστον  ΕΝΝΕΑ  (9)  μηνών  και  ΤΡΙΑΝΤΑ  (30) 
ημερών  μετά  την  ημέρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  της  προσφορών.  Ο  χρόνος  ισχύος  των 
προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
16. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους. 
17. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
18. Προδικαστικές  προσφυγές:  Η  προδικαστική  προσφυγή,  με  βάση  και  τα  όσα  προβλέπονται  στο 
Π.Δ.39/2017,  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  και  μέσω  της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση  την  ένδειξη  «Προδικαστική  Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της 
άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον  προσφεύγοντα  υπέρ  του 
Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.
19. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
                                             
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΟΓΚΑΡΛΙΔΗΣ
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT34

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς