Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
12/05/2020
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου του έργου «Βιώσιμη οικοπολιτιστική αξιοποίηση περιοχών ορυχείων και λατομείων στη διασυνοριακή περιοχή - ‘Terra-Mine’» του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 12/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                        Α.Π.: οικ.15661                           
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την εργασία «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου του έργου «Βιώσιμη οικοπολιτιστική αξιοποίηση περιοχών ορυχείων και λατομείων στη διασυνοριακή περιοχή - ‘Terra-Mine’» του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020».


Αριθ. Διακήρυξης: 6/2020

1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301043, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: GR122

2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30μ.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr.

3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά την εργασία «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου του έργου «Βιώσιμη οικοπολιτιστική αξιοποίηση περιοχών ορυχείων και λατομείων στη διασυνοριακή περιοχή - ‘Terra-Mine’» του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020» της αριθ.2/αριθ.πρωτ.6419/13.02.2020 μελέτης του τμήματος αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγραμμάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

4. Κωδικοί CPV: [79400000-8]-Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, [79952000-2]-Υπηρεσίες εκδηλώσεων, [79340000-9]-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, [79800000-2]-Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες, [72413000-8]-Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (www), [79413000-2]-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, σύμφωνα με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV» (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 2195/2002).

5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης -Χρηματοδότηση:
Καθαρή αξία 43.526,61€ πλέον ΦΠΑ 24% 10.446,39€ ήτοι συνολική εκτιμώμενη αξία: 53.973,00€.
Η παρούσα σύμβαση εργασίας χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019) αριθμός ενάριθμου έργου 2019ΕΠ20860001 και είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5047956.

6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του ν.4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας.
Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας καθώς και λοιποί λόγοι όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ.6/2020 διακήρυξης που διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α και 20 της αριθ.6/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Ι. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια είναι:
Να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών για τα τελευταία τρία έτη (2016, 2017 & 2018) ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που λειτουργεί λιγότερο από τρία έτη, αρκεί η ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης, για όσα οικονομικά έτη αυτός λειτουργεί.
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2016, 2017, 2018 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
ΙΙΙ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα είναι:
1. Να έχουν εκτελέσει  τουλάχιστον μία (1) ή περισσότερες εργασίες κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (το χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, καθώς ο χρόνος υλοποίησης των σχετικών έργων είναι συνήθως πάνω από τρία χρόνια), συνολικής αξίας ίσης με την προϋπολογισθείσα αξία του παρόντος διαγωνισμού χωρίς ΦΠΑ - στο πλαίσιο εθνικών, διασυνοριακών ή/ και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων τα οποία αθροιστικά να τεκμηριώνουν ειδική εμπειρία στα κάτωθι:
1. συντονισμός και διαχείριση φυσικού και οικονομικού συγχρημαδοτούμενων έργων
2.σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφόρησης και δημοσιότητας (π.χ. κατάρτιση επικοινωνιακού σχεδίου, σχεδίαση και παραγωγή πληροφοριακού υλικού, σχεδίαση και επικαιροποίηση ιστοσελίδας, οργάνωση εκδηλώσεων, ταξιδιών εξοικείωσης κ.λπ.)
3. εκπόνηση μελετών επιχειρησιακού σχεδιασμού ή μάρκετινγκ σε τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο

Για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πίνακα των κυριότερων ολοκληρωμένων έργων κατά την τελευταία πενταετία (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) που καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 11.4.1 της διακήρυξης σύμφωνα και με το υπόδειγμα του εν λόγω άρθρου.
Σημειώνεται ότι ο παραπάνω πίνακας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία ως εξής: Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός,  θα προσκομιστεί  βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν  ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα  των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
2. να διαθέτουν πενταμελή (5μελή) ομάδα έργου:  τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι στο σύνολό τους όλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ με άριστη γνώση αγγλικών, να διαθέτουν εμπειρία και να καλύπτουν τις θέσεις όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 11.4.2 της διακήρυξης.
Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση:
Α) Πίνακα Ομάδας Έργου (Ονοματεπώνυμο, Θέση στην Ομάδα Έργου, Σχέση Εργασίας/ Μόνιμο Στέλεχος ή Εξωτερικός Συνεργάτης, Παραδοτέα στα οποία συμμετέχει) και
Β)Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα για όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου συμπληρωμένα κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. της παρούσας διακήρυξης, συνοδευόμενα από τα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν το επίπεδο σπουδών, το επίπεδο γλωσσομάθειας και τη σχετική επαγγελματική εμπειρία (αντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/εμπειρίας, συμβάσεις έργου, ΤΠΥ/ ΑΠΥ ή/ και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο)
Τα εν λόγω έγγραφα οφείλει να έχει ο ίδιος ο συμμετέχων (σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων) είτε μέλος ή στέλεχος (σε περίπτωση εταιρειών) είτε υπάλληλος του οποίου η ειδικότητα θα πρέπει να αναφέρεται στον πίνακα προσωπικού του διαγωνιζόμενου (Σε αυτή τη περίπτωση θα προσκομιστεί αντίγραφο της υποβαλλόμενης κατάστασης προσωπικού στην επιθεώρηση εργασίας), είτε εξωτερικός συνεργάτης.
Γ)Υπεύθυνη Δήλωση περί του αληθούς και της ακρίβειας των δηλωθέντων στο βιογραφικό σημείωμα στοιχείων.
Μόνο στην περίπτωση εξωτερικών συνεργατών, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρει ότι  αποδέχονται ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου, προκειμένου να απασχοληθούν σε αυτό σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα που περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά.

IV. Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας είναι να διαθέτουν:
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πρότυπο για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας, παρόμοιου αντικειμένου με την εν λόγω σύμβαση εργασίας.

7. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής: δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

8. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

9. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη», στο Δημαρχείο Πυλαίας–Χορτιάτη/Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55236, ισόγειο) στις 27 του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και καθώς ο διαγωνισμός διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισμού θα τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις των δύο (2 ) μέτρων,  η  χρήση μάσκας και (προαιρετικά) η χρήση γαντιών.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10. Ενστάσεις:
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της διακήρυξης: μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
                 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια


-->Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς