Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
12/05/2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ », προϋπολογισμού 64.700,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ», με αρ. μελέτης 46/2019, προϋπολογισμού 64.700,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 52.177,42 Ευρώ για έργα κατηγοριών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45453000-7).
2. Αναθέτουσα Αρχή:
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα
Τηλέφωνο: 2313302-723 & -735
Τηλεομοιοτυπία: 2310334191
Ηλεκτρ. Ταχ.: s.polyvaka@pilea-hortiatis.gr, v.tsolianou@pilea-hortiatis.gr 
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL 522.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr. Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Πολυβάκα Σοφία, Αρχιτέκτων Μηχανικός (τηλ.: 2313302723, e-mail: s.polyvaka@pilea-hortiatis.gr) και Τσολιάνου Βασιλική, Μηχανολόγος Μηχανικός (τηλ.: 2313302735, e-mail: v.tsolianou@pilea-hortiatis.gr). Fax επικοινωνίας: 2310334191.
4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο με την υπ’ αρ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει μετά από νεότερες τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016, με τις απαιτούμενες προσαρμογές βάσει των διατάξεων των Ν.4605/2019 και Ν.4609/2019.
5. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
6. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δημοτικό ακίνητο στη συμβολή των οδών Ι. Ζαμπελίου και Γ. Παράσχου στη Θεσσαλονίκη (Κωδικός NUTS: EL 522).
7. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης: Το έργο αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σε δημοτικό ακίνητο (διαμέρισμα) με χρήση κατοικίας, με στόχο την αποκατάσταση των υφιστάμενων εκτεταμένων φθορών του ακινήτου και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και φιλόξενου χώρου για την υποδοχή νέων χρηστών.
8. Η συνολική αξία των εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 52.177,42 Ευρώ. Ο Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται σε 12.522,58 Ευρώ.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
12. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του Τιμολογίου και του Προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.
13. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52 & Θερμοπυλών, Πυλαία) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
15. Α) Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό:
(α)   Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται σε έργα
- κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α1 τάξης και άνω ΚΑΙ
- κατηγορίας  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α1 τάξης και άνω,
         ή κατέχουν βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια του προϋπολογισμού του άρθρου 106 του Ν.3669/2008. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια-Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) που αναλυτικότερα αναφέρονται στη Διακήρυξη, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις.
(β)   Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
(γ)   Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 & 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη–μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί την δραστηριότητα της παρ. 15.A.α της παρούσας.
Β)     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ)     Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 & 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) & 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
         Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
16. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
17. Το έργο χρηματοδοτείται από ΊΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
18. Ενστάσεις : Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής.
19. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΤΣΟΓΚΑΡΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
                 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια


-->Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς