Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
29/06/2020
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου & Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών ΔΑΚ Πυλαίας», Προϋπολογισμού 2.000.000,00 Ευρώ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ   5029512,  αρ. μελ. 14/2020, προϋπολογισμού 2.000.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).  Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε,  απρόβλεπτα & απολογιστικά (τέλη διάθεσης Α.Ε.Κ.Κ.), ανέρχεται στο ποσό των 1.612.903,22 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45212225-9  Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση).
2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση:Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ.:  2313302734, 2313302729
Fax:    2310 334191
e-mail:  a.mpouzoudis@pilea-hortiatis.gr
(URL):  http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες - Αρμόδιος υπάλληλος: Αγγελος Μπουζούδης, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε. τηλ.: 2313302734, FAX επικοινωνίας: 2310334191.
4. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει.
5. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
6. Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ   Κωδικός NUTS: EL522
7. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Κωδικος CPV: 45212225-9  Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση .
Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα αφορούν:
Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του τμήματος του Κλειστού Γυμναστηρίου του ΔΑΚ Πυλαίας είναι:
• Προσθήκη εξωτερικής θερμοπρόσοψης
• Τοποθέτηση θερμομονωμένου πάνελ οροφής στη στέγη του κεντρικού τμήματος χώρου άθλησης και στη στέγη όλων των βοηθητικών χώρων
• Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με υαλοπετάσματα και κουφώματα αλουμινίου με θερμοηχομονωτικούς υαλοπίνακες. Επίσης, στις δύο επιμήκεις όψεις του κλειστού γυμναστηρίου (ανατολή – δύση) θα τοποθετηθούν και σταθερά σκίαστρα αλουμινίου, κατακόρυφα όπως ορίζουν οι κανόνες της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής για τον ανατολικό και δυτικό προσανατολισμό.
• Τοποθέτηση μόνωσης δαπέδου στον εσωτερικό αγωνιστικό χώρο.
• Τοποθέτηση νέου συστήματος κλιματισμού σε όλους τους κύριους και βοηθητικούς χώρους.
• Τοποθέτηση νέας συστοιχίας ηλιακών πάνελ για Ζεστά Νερά Χρήσης.
• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ποιότητας φωτισμού.  
• Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή του κεντρικού τμήματος του αγωνιστικού χώρου.
• Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού στυρένιο-ακρυλικής βάσεως στα νέα μεταλλικά στοιχεία για την πρόσβαση ΑμεΑ (ράμπα και κλίμακα).
• Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού στυρένιο-ακρυλικής βάσεως στα υφιστάμενα μεταλλικά στοιχεία των όψεων που διατηρούνται.

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του τμήματος της Άρσης Βαρών του ΔΑΚ Πυλαίας είναι:
• Προσθήκη εξωτερικής θερμοπρόσοψης
• Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με υαλοπετάσματα και κουφώματα αλουμινίου με θερμοηχομονωτικούς υαλοπίνακες.
• Τοποθέτηση νέου συστήματος κλιματισμού σε όλους τους κύριους και βοηθητικούς χώρους.
• Τοποθέτηση νέας συστοιχίας ηλιακών πάνελ για Ζεστά Νερά Χρήσης.
• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ποιότητας φωτισμού.  
• Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή του κεντρικού τμήματος του αγωνιστικού χώρου.
• Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού στυρένιο-ακρυλικής βάσεως στα υφιστάμενα μεταλλικά στοιχεία των όψεων που διατηρούνται.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν βάσει των προδιαγραφών της μελέτης ΚΕΝΑΚ.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις με βάση την:
• προσαρμογή του υφιστάμενου κτιρίου με τη νέα νομοθεσία που αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.
• εύκολη μετάβαση από τις εισόδους του κτιρίου ειδικά για ΑμεΑ και ηλικιωμένους

8. Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα και απολογιστικά (τέλη διάθεσης Α.Ε.Κ.Κ.), ανέρχεται στο ποσό των 1.612.903,22 Ευρώ. Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 387.096,77 Ευρώ.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
10. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ  (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
12. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 16-07-2020, ημέρα Πέμπτη  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 23-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Α) (α) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα & δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,    & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν
- 1ης τάξης & άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
- 2ης τάξης και άνω ή 1ης  τάξης υπό τους όρους των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/16 για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
του Μ.Ε.ΕΠ.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της παρ. Α.α της παρούσας.
Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
15. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (32.259,00) ευρώ  , η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και ισχύ τουλάχιστον ΕΞΙ (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
16. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ από το Ε.Τ.Π.Α (με κωδικό : 2019 ΣΕ27510068) με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την με α.π. πρωτ. 6349/28-6-2019  Απόφαση Ένταξης της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η πράξη με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου και Γυμναστηρίου Άρσης βαρών ΔΑΚ Πυλαίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5029512 εντάχτηκε   στο      Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»,  στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές»   με δικαιούχο τον Δήμο Πυλαίας–Χορτιάτη κωδ. 40119181 και με προτεινόμενη εγγραφή της δημόσιας δαπάνης της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά το ποσό των 2.031.000,00 ευρώ.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ποσοστό 80%  και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ με 20%.
Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης».

Με το με α.π. 4450/25-05-2020  έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο ¨Έγκριση διακήρυξης και Τευχών Δημοπράτησης για το 1ο υποέργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου και Γυμναστηρίου Άρσης βαρών ΔΑΚ Πυλαίας» της ομόνυμης πράξης με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ΜΙS (ΟΠΣ): 5029512, «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου και Γυμναστηρίου Άρσης βαρών ΔΑΚ Πυλαίας» διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου
17. Θα χορηγηθεί προκαταβολή. Οι σχετικές λεπτομέρειες μνημονεύονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
18. Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ.. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
19. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
& ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣΤΣΟΓΚΑΡΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς