Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
16/09/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια : Oμάδα Α «Επιβατικό όχημα» της προμήθειας «Οχημάτων με σύγχρονες μονάδες κίνησης με στόχο την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.» , ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.310,00 €. Η χρηματοδότηση είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 1 Πυλαία
Ταχ. Κώδικας: 55535
Πληροφορίες: Ψυλλινάκης Γεώργιος,
Τηλέφωνο: 2313-302681
Fax: 2310-334788
E-mail: g.psillinakis@pilea-hortiatis.gr
 
                                                               
 
 
 

 
                                               
 Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια : Oμάδα Α «Επιβατικό όχημα» της προμήθειας «Οχημάτων με σύγχρονες μονάδες  κίνησης με στόχο την μείωση της  ατμοσφαιρικής ρύπανσης.» , ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.310,00 €.                                    
 
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας της Oμάδας Α «Επιβατικό όχημα» της προμήθειας «Οχημάτων με σύγχρονες μονάδες  κίνησης με στόχο την μείωση της  ατμοσφαιρικής ρύπανσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.310,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνονται στην αριθ. πρωτ. 28814/06.08.2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο.
Κατόπιν τούτου σας καλεί να καταθέσετε, εφόσον επιθυμείτε, την προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας-Χορτιάτη στην Διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 1 Πυλαία στον 1ο Όροφο γραφείο γραμματείας Αντιδημαρχίας Κ.Π.& Α. αναγράφοντας στον φάκελο «Υπόψη κ. Γ. Ψυλλινάκη για την προμήθεια της Oμάδας Α «Επιβατικό όχημα» της προμήθειας «Οχημάτων με σύγχρονες μονάδες  κίνησης με στόχο την μείωση της  ατμοσφαιρικής ρύπανσης.», μέχρι τις  23-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ..
 
Στον φάκελο προσφοράς που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν:
 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:
Α) αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της αριθ. πρωτ. 28814/06.08.2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Β) τα προσφερόμενα είδη θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης
Γ) αν αναδειχθεί ανάδοχος της προμήθειας/υπηρεσίας, θα υπογράψει, μαζί με τη σύμβαση, την Πρόσθετη Πράξη σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 1. Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου επιβατικού οχήματος που να καλύπτει τα ζητούμενα της μελέτης. Θα αναφέρονται επίσης: O τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service: περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών, αναλωσίμων και ανταλλακτικών που θα απαιτούνται κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων / service, καθώς και τα χιλιομετρικά ή χρονικά διαστήματα που θα γίνονται αυτές. Θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές των τμημάτων του προσφερόμενου επιβατικού οχήματος. (με υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα επιχείρησης/εταιρείας).  
 2. Οικονομική προσφορά, συνταγμένη σύμφωνα με τα στοιχεία του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης (είδος, ποσότητα, μονάδα μέτρησης, τιμή μονάδας, καθαρή αξία, ΦΠΑ, ποσά που δεν έχουν ΦΠΑ (π.χ. τέλη κυκλοφορίας, παράβολο κ.τ.λ.)  και γενικό σύνολο)
(με υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα επιχείρησης/εταιρείας).
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς).
  Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
  - φυσικά πρόσωπα
  - διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
  - διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, για τους ανωτέρω υπόχρεους κατά περίπτωση.
 1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς).
 2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς).
 3. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων (που να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς), από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που με την υπογραφή τους δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, οι διαχειριστές, τα μέλη του ΔΣ κλπ.
 4. Έντυπο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ (με υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα επιχείρησης/εταιρείας).
 5. Πίνακας συμμόρφωσης ομάδας Α
 6. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία οχημάτων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει:
α) ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος δεσμεύεται ότι τουλάχιστον για ένα (1) έτος) θα καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, καλύπτοντας και τα απαραίτητα ανταλλακτικά και τα εργατικά κόστη και μάλιστα σε χρόνο αποκατάστασης το πολύ δέκα (10) ημερών αν πρόκειται για ανταλλακτικά που υπάρχουν στο εσωτερικό ή το πολύ τριάντα (30) ημερών αν πρόκειται για ανταλλακτικά που χρειάζεται να παραγγελθούν στο εξωτερικό).
β) τη διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών στον Δήμο
γ) ότι στην προμήθεια περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα, ταξινόμησης, πινακίδων, έγκριση τύπου των ανατρεπόμενων φορτηγών, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία του οχημάτων (έγκριση τύπου, κάρτα καυσαερίων κλπ) ώστε το επιβατικό όχημα με την παραλαβή να είναι έτοιμο προς χρήση
δ) Τον χρόνο παράδοσης του επιβατικού οχήματος.
 
 
Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
 
 
 
                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑΣ
 
 
 
Συνημμένα:
 • Η αριθ. πρωτ. 28814/06.08.2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τον Πίνακα συμμόρφωσης ομάδας Α.
 • Έντυπο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ.
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT36

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
             
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς