Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
20/10/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οχτώ (08) μήνες, συνολικό αριθμό τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ
  1. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»
  2. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116/26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020) σύμφωνα με την οποία κατανέμονται 30 θέσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
  3. Τις υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164 -8.9.2020 και    ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/48416/153431165 -8.9.2020 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484306/15351/1167 -8.9.2020 Αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά σε 147 εγκρίσεις Γενικών Προγραμμάτων, σε 39 εγκρίσεις Ειδικών Προγραμμάτων και 12 εγκρίσεις Μη Δομημένων Προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας
  4. Την υπ’ αριθ. 31/2020 Απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Π. για τον προγραμματισμό  πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2020-2021.
  5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/125263/4871/377/136-05.05.2020 βεβαίωση πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
  6. Την με αριθμό 85/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Π. σχετικά με καθορισμό ειδικοτήτων και την Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (08) μηνών, συνολικό αριθμό τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) που υλοποιούν οι φορείς – Ο.Τ.Α. για την περίοδο 2020-2021.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, 30 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.
Α/Α
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
Αριθμός
ατόμων
Διάρκεια σύμβασης
 
 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΥΔΩΝ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
1 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α) 14 έως 8 μήνες
 
 
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με επιθυμητές γνώσεις σε ομαδικά προγράμματα άσκησης. Παραδείγματος Χάριν : Άθλησης Κλειστών Χώρων, Μαζικού αθλητισμού, Αεροβικής,  Διαλλειματική προπόνηση Υπαίθριων δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού  και με επιθυμητή προϋπηρεσία σε προγράμματα της ΓΓΑ και εμπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως, ως εξής:
Δέκα Τρείς (13) Π.Φ.Α. με επιθυμητή προϋπηρεσία σε προγράμματα της ΓΓΑ και επιθυμητή γνώση  σε ομαδικά προγράμματα άσκησης. Παραδείγματος Χάριν : Άθλησης Κλειστών Χώρων, Μαζικού αθλητισμού, Αεροβικής,  Διαλλειματική προπόνηση, Υπαίθριων δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού. 
Σε όλες τις δομές του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι ώρες και τα τμήματα θα προσαρμόζονται αναλόγως με την προσέλευση των ασκουμένων μηνιαίως
2 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α) ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ 7   Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής,, με ειδικότητα κολύμβησης με  επιθυμητή προϋπηρεσία σε προγράμματα της ΓΓΑ σε ανάλογα προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης ενηλίκων-ανηλίκων και  επιθυμητή εμπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως σε προγράμματα κολύβησης, υδρογυμναστικής (Aqua aerobic), συγχρονισμένης κολύμβησης και υδατοσφαίρισης.
Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πανοράματος
Οι ώρες και τα τμήματα θα προσαρμόζονται αναλόγως με την προσέλευση των ασκουμένων μηνιαίως.
3 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α) Πετοσφαίριση (Volley) 1   Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα Πετοσφαίριση και με επιθυμητή προϋπηρεσία σε προγράμματα της ΓΓΑ, Πετοσφαίρισης και Ειδικής Αγωγής και  επιθυμητή εμπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως
ΔΑΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΔΑΚ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
Οι ώρες και τα τμήματα θα προσαρμόζονται αναλόγως με την προσέλευση των ασκουμένων μηνιαίως.
4 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α) Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Ping Pong) 1   Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα στην επιτραπέζια αντισφαίριση, και με  επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογα προγράμματα της ΓΓΑ και  επιθυμητή εμπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως
1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
Οι ώρες και τα τμήματα θα προσαρμόζονται αναλόγως με την προσέλευση των ασκουμένων μηνιαίως.
5 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α) Ειδική Αγωγή 2   Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα Ειδικής Αγωγής και με προϋπηρεσία σε προγράμματα Κολύμβησης, Αντισφαίρισης (Αμέα), Καλαθόσφαιρας (Αμέα) και Άρση Βαρών σε πάγκο (Αμέα) της ΓΓΑ και εμπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ,  ΔΑΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΔΑΚ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ-ΕΛΑΙΟΡΑΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΑΛΣΟΣ ΦΙΛΗΡΟΥ -ΑΛΣΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΟΥΝΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Οι ώρες και τα τμήματα θα προσαρμόζονται αναλόγως με την προσέλευση των ασκουμένων μηνιαίως.
6 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α) Ειδική Αγωγή-Χρόνιες Παθήσεις-Θεραπευτική Γυμναστική 1   Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή-Χρόνιες Παθήσεις, και με επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογα προγράμματα της ΓΓΑ και επιθυμητή εμπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως
Σε όλες τις δομές του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι ώρες και τα τμήματα θα προσαρμόζονται αναλόγως με την προσέλευση των ασκουμένων μηνιαίως
7 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α) Σχολική Φυσική Αγωγή 1   Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα Σχολική Φυσική Αγωγή και με επιθυμητή  προϋπηρεσία σε προγράμματα αθλητικές δραστηριότητες και μύησης παιγνιώδους μορφής, κολύμβησης, αντισφαίρισης, μουσικοκινητική αγωγή, προπαιδευτικά τμήματα της ΓΓΑ και  επιθυμητή εμπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως
Σε όλες τις δομές του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι ώρες και τα τμήματα θα προσαρμόζονται αναλόγως με την προσέλευση των ασκουμένων μηνιαίως
8 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α) Παραδοσιακούς Χορούς` 2   Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα Παραδοσιακοί Χοροί και με επιθυμητή προϋπηρεσία σε προγράμματα παραδοσιακών χωρών της ΓΓΑ και  επιθυμητή εμπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως.
ΔΑΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΦΙΛΙΠΟΥ ΜΑΛΑΚΟΠΗ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ, ΦΙΛΥΡΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Οι ώρες και τα τμήματα θα προσαρμόζονται αναλόγως με την προσέλευση των ασκουμένων μηνιαίως
9 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α) Ποδόσφαιρο 1   Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα Ποδόσφαιρο και επιθυμητή εμπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως.
ΔΑΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΔΑΚ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
Οι ώρες και τα τμήματα θα προσαρμόζονται αναλόγως με την προσέλευση των ασκουμένων μηνιαίως
 Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν για περίοδο (08) οκτώ μηνών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι Π.ΦΑ. που επιθυμούν να απασχοληθούν στ Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στην Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φορέας Υλοποίησης). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
2.Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3.Yπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
4.Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7.Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
8.Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Έγγραφα σύμφωνα με την 7.3.1.4 όπου υφίστανται ή απαιτούνται)
1.Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Άδεια /αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή
3.Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α
4.Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας (για την περίπτωση ισοβαθμίας).
 (Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους ή έγχρωμες σαρώσεις για όσους υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους)
20% των θέσεων δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.
Με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 θέσεων και για ποσοστό έως 20% των θέσεων αυτών (με ακέραιο ποσοστό θέσης), δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ.
Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ
•Για τα προγράμματα στα καταστήματα κράτησης, στα κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα. Στην προκήρυξη για τις συγκεκριμένες θέσεις Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων.
Οικονομικοί Όροι Απασχόλησης
Ι) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς, με ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά εβδομάδα. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.
ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ ΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 (ΦΕΚ 461/Β΄/14-2-2020) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με τις υπ. Αριθ. 96/2019, 70/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α.Π.. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Διαγωνισμοί). Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων (10) ημερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την επομένη της  ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δια ζώσης στην γραμματεία του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος (Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, τηλ 2313.301013) κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή προς Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Τ.Κ. 55236, Υπ’ όψην Επιτροπής Αξιολόγησης τηλ: 2313301099-13) και ηλεκτρονικά στο kepap@pilea-hortiatis.gr, από την Τετάρτη 21/10/2020 και για δέκα εργάσιμες (10) ημέρες έως και την Πέμπτη 05/11/2020.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (02) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (www.pilea-hortiatis.gr-Διαγωνισμοί Προσλήψεων)
 
Ο  Πρόεδρος
του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ
 
Κισκίνης Αστέριος
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT36

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
             
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς