Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
04/11/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία: «Ετήσια συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου-Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος έτους 2020-2021»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 4/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                             Α.Π.: 41544
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την υπηρεσία: «Ετήσια συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου-Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος έτους 2020-2021»
 
Αριθ. Διακήρυξης:   27/2020
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301042, 2313-301040
Fax: : 2310-332361
e-mail: s.koutsis@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: GR122
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: s.koutsis@pilea-hortiatis.gr.
3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου-Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος έτους 2020-2021» σύμφωνα με την Α.Π. οικ. 33836/15.09.2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος.
4. Κωδικός CPV:
CPV: [50710000-5]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου.
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 19.000,00€ (12.000,00€ για την εργασία συντήρησης και 7.000,00€ για τυχόν ανταλλακτικά) συν ΦΠΑ 24% 4.560,00€, δηλαδή συνολική αξία: 23.560,00 €.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που παραδίδεται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή της.
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχης κατηγορίας ή στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων.
7. Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και λοιποί λόγοι, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 27/2020 διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α.1 και 20 της αριθ. 27/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
8. Κριτήρια επιλογής:
8.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
8.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού κατά την τελευταία τριετία εμπειρία στον έλεγχο και συντήρηση των παρακάτω εγκαταστάσεων:
1. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων
2. Εγκαταστάσεις Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού
3. Εγκαταστάσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης
4. Εγκαταστάσεις Πυροσβεστικού Δικτύου
5. Εγκαταστάσεις δικτύου Πυρανίχνευσης, Συναγερμού, Κλειστού Δικτύου Τηλεόρασης (CCTV) και BMS (Building Management System).
O ανάδοχος θα πρέπει κατά την τελευταία τριετία από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού να έχει προσφέρει παροχή υπηρεσιών, προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον προϋπολογισμό της Α.Π. οικ.33836/15.09.2020 μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων Μικρής Κλίμακας και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος που αναφέρεται στην εργασία συντήρησης (12.000,00€ + ΦΠΑ 24%).
8.3 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι να διαθέτουν:
α) EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής σχετικά με την συντήρηση θέρμανσης – κλιματισμού Η/Μ εγκαταστάσεων .
β)  πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής σχετικά με την συντήρηση θέρμανσης – κλιματισμού Η/Μ εγκαταστάσεων.
γ)  OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018 Διαχείριση υγείας και ασφάλειας εργασίας ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής σχετικά με την συντήρηση θέρμανσης – κλιματισμού Η/Μ εγκαταστάσεων.
Τα αποδεικτικά μέσα των ανωτέρω κριτηρίων επιλογής περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 11 και 20 της αριθ. 27/2020 διακήρυξης.
9. Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής: δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για την συνολική εκτιμώμενη αξία της εργασίας συντήρησης του πίνακα Δ: Ενδεικτικός προϋπολογισμός της Α.Π. οικ.33836/15.09.2020 μελέτης χωρίς ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι για την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των ανταλλακτικών (Α/Α: (2) «Ανταλλακτικά» του πίνακα Δ: Ενδεικτικός προϋπολογισμός της Α.Π. οικ.33836/15.09.2020 μελέτης) δεν θα δοθεί έκπτωση και η υπηρεσία δεν υποχρεούται να κάνει χρήση ή να εξαντλήσει όλη τη σχετική προϋπολογιζόμενη δαπάνη.
11. Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη», στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη / Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55236, ισόγειο) στις 16 του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και καθώς ο διαγωνισμός διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισμού θα τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις των δύο (2) μέτρων,  η  χρήση μάσκας και (προαιρετικά) η χρήση γαντιών.
Υποβολή προσφορών: σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθ. 27/2020 διακήρυξης. 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
12. Ενστάσεις:
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της διακήρυξης: μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
             
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς