Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
06/11/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (01) ατόμου TΕ Μουσικός – Δ/ντής Ωδείου
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π)
Απ. Σαμανίδη 21
Πανόραμα ΤΚ 55236
τηλ: 2313.301099, fax: 3210346760
Ε-mail: kepap@pilea-hortiatis.gr
Αριθ. Πρωτ: 1866/06.11.2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του ν 2190/94 (αρ.14, παρ.2θ)
 2. Τις διατάξεις του ν.4325/2015 (άρ. 26 παρ. 2 & 8)
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/80 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ. 476/1981 Π.Δ.
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80
 5. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/66
 6. Τις διατάξεις του Β.Δ 57/57
 7. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων των ν.2190/94 και 3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό) 
 8. Την παρ. 4 του άρθρου 3 της ΠΥΣ 33/06 όπως τροποποιήθηκε από την ΠΥΣ 6/5.5.2009 (ΦΕΚ 70/07.05.2009 τεύχος Α)
 9. Το άρθρο 6 ν. 2527/1997
 10. Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου οικ. 11072/18.02.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
 11. Την 18/2020 με αριθ. Πρωτ. 424/26.02.2020. απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού
 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 72489/31-10-2020 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./168/17728/27-10-2020 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’) της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του υπουργείου Εσωτερικών περί της έγκρισης απασχόλησης προσωπικού ΙΔΟΧ στην ΚΕΠΑΠ.
 13. Την υπ’ αριθμ. 94/2020 Απόφαση του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ περί καθορισμού θέσεων
 14. Την υπ’ αριθμ. 95/2020 Απόφαση του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ περί πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού
 15. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΠΑΠ οικονομικού έτους 2020 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις, στον Κ.Α. 04.61.00. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους.
 16. Την υπ. Αριθ. πρωτ. 55061/05-11-2020 απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί συγκρότησης επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού
 Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (01) ατόμου TΕ Μουσικός – Δ/ντής Ωδείου, για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας Χορτιάτη και του παραρτήματος αυτού που εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους, προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία του  Δημοτικού Ωδείου και των πολιτιστικών κέντρων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, κατά  τη διδακτική περίοδο 2020-2021.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τυπικά προσόντα για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ.13 α΄) του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/ 24-12-2003) ορίζονται ως εξής :
 1. Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής
 2. Δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω εκπαιδευτήρια
Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς το προσόν Νο 2 (10ετή διδακτική προϋπηρεσία) υπό την προϋπόθεση κατοχής του προσόντος Νο 1 και  δεκαετούς  τουλάχιστον συναφούς καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ.
Οι  τίτλοι σπουδών μπορούν  να προέρχονται :
 1. από το κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής
 2.  από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3.  από Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνωρισμένη ισοτιμία.
Σημείωση: Η κατοχή των ανωτέρω τυπικών προσόντων τεκμαίρεται από προηγούμενο διορισμό από το ΥΠ.ΠΟ.Α σε θέση καλλιτεχνικού Δ/ντή Ωδείου. Συνεπώς οι υποψήφιοι αντί των ανωτέρων προσόντων, δύνανται να καταθέσουν προηγούμενο διορισμό τους  σε θέση Δ/ντή Ωδείου.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
 1. Να είναι ηλικίας από 21 ετών και άνω
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν.3584/2007
 3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινής αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά :
Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Αίτηση που λαμβάνεται από την Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
3. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του, ή προηγούμενο διορισμό τους από το ΥΠ.ΠΟ.Α σε θέση Δ/ντή Ωδείου
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 •  Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 •  Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 • ‘Ότι  έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται  τους όρους αυτής
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται:
Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:  Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Τίτλος της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος.
Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
1.Βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας, πλέον της απαιτούμενης ως τυπικό προσόν.  Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού (Ωδεία και Μουσικές Σχολές, μετά τη λήψη του βασικού τίτλου (ή τίτλων) σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει  να αναγράφεται και  ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠΠΟΑ.
2.Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες, (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε µε εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  στα γραφεία της υπηρεσίας µας.
ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση και επιλογή  των υποψηφίων θα γίνει από την ειδική τριμελή επιτροπή του αρ.4 του ΠΔ 524/80, η συνεδρίαση της οποία θα πραγματοποιηθεί εντός έξι [6] ημερών από τη λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών όπως ορίζει το άρθρο 5 του ΠΔ 524/80,  που ορίστηκε με την 61/2020 απόφαση Δ.Σ. της Κ.ΕΠ.Α.Π. και εγκρίθηκε με την υπ. Αριθ. πρωτ. 55061/05-11-2020 απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, της Κοινωφελούς Επιχείρησης κατά τη συνεδρίασή του. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει (τηλεφωνικά) αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση) και συνέντευξη, η οποία θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει την ημέρα της συνεδρίασης της επιτροπής να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα zoom. Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της.
Η επιτροπή λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τα υποχρεωτικά προσόντα, τα ειδικά τυπικά προσόντα, την πρακτική δοκιμασία (όπου απαιτηθεί) και τα επικουρικά κατατεθειμένα προσόντα κατά την κρίση της.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το νόμο (ΠΔ 524/80) η υποβολή ενστάσεων.
Σημείωση : Επειδή ο επιτυχών/ούσα προορίζεται για Διεύθυνση Ωδείου και παραρτήματος, δεν δύναται να προσληφθεί  εάν διατηρεί θέση καλλιτεχνικού Διεύθυνση σε άλλο Ωδείο.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email της ΚΕΠΑΠ kepap@pilea-hortiatis.gr, είτε αυτοπροσώπως μέσω ραντεβού έως τη λήξη της προθεσμίας μαζί με τα ζητούμενα  δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 09.11.2020 έως και 18.11.2020 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη (Διεύθυνση Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία Κ.Ε.Π.Α.Π., τηλ. 2313 301099 & 2313 301013) ,τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00. Η ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με την μορφή PDF αρχείου, και δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά email . Στις περιπτώσεις που τα αρχεία λόγω όγκου δεν μπορούν να σταλούν με email θα πρέπει να σταλούν αποκλειστικά με wetransfer.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στα γραφεία της ΚΕΠΑΠ ,του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του https://www.pilea-hortiatis.gr/

Ο  Πρόεδρος
του ΔΣ της Κ.Ε.Π.Α.Π.

Κισκίνης Αστέριος
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT36

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
             
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς