Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
09/02/2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Διαλειτουργικότητα και Μηχανισμοί Εύρεσης και Διάθεσης Δεδομένων»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 05/02/2021
Α.Π.: 3799
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την υπηρεσία
 «Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Διαλειτουργικότητα και Μηχανισμοί Εύρεσης και Διάθεσης Δεδομένων»
(ΟΠΣ: 5044953)
 
Αριθ. Διακήρυξης: 2/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  105578
 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301041
Fax: 2310-332361
e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 09/02/2021.
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο διαγωνισμός αφορά τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες θα ολοκληρώσουν τις υφιστάμενες εφαρμογές σε μια ενιαία πλατφόρμα που θα διαθέτει τις υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες (δημότες, τουριστικό δυναμικό, επιχειρήσεις, άλλες διοικητικές υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα) με σκοπό τη διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύμφωνα με την Α.Π.18693/01.06.2020 Μελέτη του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δήμου.
Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών. Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις επιμέρους απαιτούμενες υπηρεσίες της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων επιμέρους απαιτούμενων υπηρεσιών της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλη την προκηρυσσόμενη υπηρεσία.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Χρονική διάρκεια σύμβασης: δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
 
4. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: [72262000-9]-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, [79131000-1]-Υπηρεσίες τεκμηρίωσης, [80533100-0]-Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, [72312000-5]-Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων, [71354100-5]-Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης και [79999100-4]-Υπηρεσίες σάρωσης
  
5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Καθαρή συνολική αξία 120.967,74€ συν ΦΠΑ 24% 29.032,26€, δηλαδή σύνολο 150.000,00€.
Χρηματοδότηση: H υπηρεσία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – “ΕΣΠΑ 2014-2020”.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την ολοκλήρωση των παραδοτέων με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των παραδοτέων που παραδίδονται τμηματικά, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και όλων των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
 
6. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗ∆ΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
 
7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
Σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της αριθ. 2/2021 διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 2.4.3,2.4.4 και 3.2 της αριθ. 2/2021 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
 
8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
8.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού/βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
8.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.
Αν δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το 100% του προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση δε Ένωσης Εταιρειών - Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη Ένωσης - Κοινοπραξίας.
8.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
8.3.1 Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) έργο της κατηγορίας Α, ένα (1) έργο της κατηγορίας Β, ένα (1) έργο της κατηγορίας Γ και ένα (1) έργο της κατηγορίας Δ (όπως οι κατηγορίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 2/2021 διακήρυξη) τα τελευταία τρία (3) έτη.
8.3.2 Να έχουν Ομάδα Έργου (Υπεύθυνος και λοιπά στελέχη), η οποία θα αποτελείται από:
α)     Έναν (1) Υπεύθυνο-Συντονιστή του Έργου, με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα
β)     Δύο (2) στελέχη με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
γ)     Δύο (2) στελέχη  με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
δ)     Ένα (1) στέλεχος με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη διαχείριση υλικού και εισαγωγή υλικού σε πληροφοριακά συστήματα.
(ε)    Ένα (1) στέλεχος ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη διαχείριση γεωγραφικών συστημάτων.
8.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Να διαθέτουν Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή αντίστοιχες πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους και αποδοχής για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων «Έξυπνων Πόλεων» (Smart Cities), όπως περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.7 της αριθ. 2/2021 διακήρυξης.
Τα αποδεικτικά μέσα των ανωτέρω κριτηρίων επιλογής περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 2/2021 διακήρυξης.
 
9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό:  ποσού 2.419,00 € (δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Εγγύηση προκαταβολής: (εάν η πληρωμή του αναδόχου γίνει με χορήγηση προκαταβολής) στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
 
10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
 
11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/02/2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 26/02/2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 04/03/2021 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
12.ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4  της αριθ. 2/2021 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
 
 
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
             
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς