Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
08/03/2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο έτη»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη 1-3-2021 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                            Α.Π.: 6896                             
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση  ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του  Δήμου  Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο έτη» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  1.059.991,06€

Αριθ. Διακήρυξης:  6/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 106555

1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313301040, 2313301043, 2313301042
e-mail: promithies@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522

2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 08.03.2021, 08:00 π.μ.

3.1 Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης: η υπηρεσία  με τίτλο «Συλλογή-Μεταφορά-Επεξεργασία-Αξιοποίηση  και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο έτη», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 836/13-01-2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος.

3.2 Περιγραφή της υπηρεσίας: Η παρούσα σύμβαση αφορά την υπηρεσία «Συλλογή-Μεταφορά-Επεξεργασία-Αξιοποίηση  και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο έτη»
Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

4. Κωδικοί CPV: [90513000-6]- Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων, CPV:[90512000-9]-Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων, σύμφωνα με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV» (Κανονισμός αριθ. 2195/2002 ΕΚ).

5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία 854.831,50€ πλέον 205.159,56€ ΦΠΑ 24% και συνολικού ποσού 1.059.991,06 €.
6. Χρηματοδότηση-Πληρωμή:
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α.02.20.6277.001 με τίτλο «Ανάθεση εργασίας μεταφοράς μπαζών» των προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023 του Δήμου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των εργασιών που παραδίδονται.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

8. Λόγοι αποκλεισμού:
Που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με πράξεις επιβολής προστίμων παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας, που προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 6/2021 διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α και 20 της αριθ. 6/2021 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

9. Κριτήρια επιλογής:
Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά:
9.1 την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

9.2.την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια είναι:
1. κατά τις τρείς (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2017, 2018 και 2019), να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2017 2018 και 2019 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
2. Θα πρέπει να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, θα πρέπει όλα τα μέλη να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας. Ειδικότερα για τους συμμετέχοντες που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου και του λογιστή με την οποία θα δηλώνονται τα μεγέθη του κυκλοφορούν ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας.
3. Βεβαιώσεις από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από την οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας.
4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αστική ευθύνη έναντι τρίτων και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς ύψους τουλάχιστον 100.000,00€.


9.3 την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα είναι:
Να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες εργασίες, κατά την προηγούμενη τριετία πριν τον διαγωνισμό, το σύνολο των οποίων να είναι συμβατικού προϋπολογισμού  ίσου με το 70% τουλάχιστον της παρούσας παροχής υπηρεσιών, χωρίς τον Φ.Π.Α., παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή εργασίες διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά & επεξεργασία) ογκωδών απορριμμάτων ή ΑΕΚΚ. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία με αναφορά του τίτλου της παροχής υπηρεσίας, του φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα τρία (3) τελευταία έτη. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος ο παραπάνω κατάλογος παρόμοιων εργασιών θα συνοδεύεται από αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια).

9.4  να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ήτοι:  
1. Δύο (2) τουλάχιστον συρόμενα τριαξονικά αυτ/τα – φορτηγά (hooklift) μεταφοράς δύο (2) απορριμματοκιβωτίων ανοικτού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3 και ένα (1) αυτ/το – φορτηγό ανατρεπόμενο χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3, προκειμένου να μεταφέρουν τα ογκώδη αντικείμενα και τα ΑΕΚΚ από τους προσωρινούς χώρους αποθήκευσης σε δικό τους χώρο, καθώς και μετά από επεξεργασία τα επεξεργασμένα ογκώδη απορρίμματα- αντικείμενα στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Τα οχήματα θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων) τουλάχιστον ΕURO 5, ή νεότερα.
2. Οκτώ (8) απορριμματοκιβώτια (κοντέινερ) ανοικτού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3.
3. Δέκα πέντε(15)κάδους(κοντέινερ) ανοικτού τύπου χωρητικότητας 7-10m3.
4. Ένα (1) κινητό τεμαχιστή μεγάλων ογκωδών απορριμμάτων με ιπποδύναμη τουλάχιστον 450ΗΡ, με κατάλληλη χοάνη τροφοδοσίας υλικού και με πλάτος του ρότορα του τεμαχιστή τουλάχιστον 3,0μέτρα.
5. Ένα (1) κλαδοτεμαχιστή (θρυμματιστής κλαδιών).
6. Ένα (1) φορτωτή ιπποδύναμης τουλάχιστον 200HP
7. Ένα (1) εκσκαφέα ιπποδύναμης τουλάχιστον 140HP

Για τα οχήματα (τριαξονικά- φορτηγά)μεταφοράς  απορριμματοκιβωτίων και ανατρεπόμενο φορτηγό πρέπει να προσκομιστούν.
• Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων.
• Φωτοαντίγραφα των ασφαλίστρων των οχημάτων.
• Απόδειξη καταβολής – εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων
• Βεβαιώσεις του κατασκευαστή του κάθε οχήματος ότι είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να αναγράφεται ποια οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων πληροί.

Αποδείξεις κατοχής (τιμολόγια αγοράς – δελτία αποστολής):
α) των οκτώ (8) απορριμματοκιβωτίων (κοντέινερ) ανοικτού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3,
β) των δέκα πέντε(15)κάδων (κοντέινερ) ανοικτού τύπου χωρητικότητας 7-10m3,
γ) του κινητού τεμαχιστή μεγάλων ογκωδών απορριμμάτων με ιπποδύναμη τουλάχιστον 450ΗΡ, και
δ) του κλαδοτεμαχιστή (θρυμματιστής κλαδιών).

Για τον φορτωτή και τον εκσκαφέα πρέπει να προσκομιστούν.
• Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των Μ.Ε.
• Φωτοαντίγραφα των ασφαλίστρων των Μ.Ε.
Απόδειξη καταβολής – εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των Μ.Ε.


9.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Να διαθέτουν τα Πιστοποιητικά πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 11.6 της αριθ.6/2021 διακήρυξης και αποδεικνύεται με την κατάθεση των πιστοποιητικών του άρθρου 20 της αριθ. 6/2021 διακήρυξης.

10. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Α. Εγγύηση συμμετοχής ποσού 17.096,00€ (δεκαεπτά χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ).
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

11. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής.

12. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08.03.2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05.04.2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 09.04.2021 και από ώρα 09:30π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

13. Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 6/2021 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής
απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς