Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
28/04/2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022-2023»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 22/04/2021
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                 Α. Π.: 13596
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την υπηρεσία
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022-2023»
 
Αριθ. Διακήρυξης: 9/2021
Αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: Ομάδα Α: 110003, Ομάδα Β: 110011
 
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Κωδικός NUTS: EL522
Πληροφορίες: Α. Νίτσου, Ε. Κούρτη
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301041
e-mail: promithies@pilea-hortiatis.gr   
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
 
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 29/04/2021.
 
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος: 
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2021-2022-2023»
 
ΙΙ.2) Κωδικοί CPV:
50110000-9 (=Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού)
 
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2021-2022-2023, σύμφωνα με την Α.Π. 6383/25-02-2021 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης  Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος, όπου και γίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
ΙΙ.4) Το αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε δύο ομάδες :
Ομάδα A: Συντήρηση και επισκευή Λεωφορείων - Φορτηγών -Ημιφορτηγών-Επιβατικών κ.λπ.
Ομάδα Β: Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου
Υποβάλλονται προσφορές είτε για μία (1) Ομάδα - Ομάδα Α ή Ομάδα Β - είτε και για τις δύο (2) Ομάδες - Ομάδα Α και Ομάδα Β. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις εργασίες και τα οχήματα της κάθε προσφερόμενης ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων εργασιών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι :
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ως εξής: είτε ποσού 8.800,00€ (οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) αν η προσφορά αφορά το σύνολο της υπηρεσίας, δηλαδή και τις δύο ομάδες Α και Β είτε ποσού 6.000,00€ (έξι χιλιάδες ευρώ) αν η προσφορά αφορά μόνο την ομάδα Α ή ποσού 2.800,00€ (δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) αν η προσφορά αφορά μόνο την ομάδα Β. 
 
ΙΙ.5) Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά ομάδα εργασιών. Το κριτήριο ανάθεσης, καθώς και η βαθμολόγηση και η κατάταξη προσφορών αναλύονται  διεξοδικά στο άρθρο 17 της  αριθ. 9/2021 διακήρυξης.
 
ΙΙ.6) Χρηματοδότηση σύμβασης - Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς εξόδων του Δήμου των οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023 (πολυετής υποχρέωση).
Συνολική εκτιμώμενη αξία για το σύνολο της υπηρεσίας: 545.600,00€
(Ομάδα Α: 372.000,00€ και Ομάδα Β: 173.600,00€)
Καθαρή εκτιμώμενη αξία για το σύνολο της υπηρεσίας: 440.000,00€
(Ομάδα Α: 300.000,00€ και Ομάδα Β: 140.000,00€)
ΦΠΑ 24% για το σύνολο της υπηρεσίας: 105.600,00€
(Ομάδα Α: 72.000,00€ ΦΠΑ, Ομάδα Β: 33.600,00€ ΦΠΑ)
 
ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της, οπότε και αρχίζει η ισχύς της, και μέχρι εξάντλησης των πιστώσεων (συμβατικό ποσό), και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2023.
Τόπος εκτέλεσης είναι  ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522
 
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
 
ΙΙΙ.2) Λόγοι αποκλεισμού:
Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού (σχετικοί με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και λοιπές καταστάσεις) και η απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού προβλέπονται αναλυτικά στα άρθρα 10, 12.Α και 20 της διακήρυξης.
 
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, για τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 11 της διακήρυξης.
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού / βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
 
ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
ΙΙΙ.3.2-1 Κατά τις τρεις (3) οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2017, 2018 και 2019) να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού της ομάδας, χωρίς το Φ.Π.Α., για την οποία υποβάλλει προσφορά. Αποδεικνύεται με την κατάθεση Αντιγράφων Ισολογισμών των ετών 2017, 2018, 2019 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1,Ε3,Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
ΙΙΙ.3.2-2 Κατά την διάρκεια που τα οχήματα βρίσκονται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου λόγου (π.χ. από πυρκαγιά) μέχρι παράδοσης αυτών και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για αποζημίωση μερική ή ολική για το ζημιωθέν όχημα. Αποδεικνύεται με την κατάθεση ασφαλιστήριου συμβολαίου με αστική ευθύνη έναντι τρίτων ύψους τουλάχιστον 250.000,00€.
 
ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες εργασίες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι α) ίσο με το 60% του προϋπολογισμού της ομάδας (Α ή Β) για την οποία συμμετέχουν και β) παρόμοιου αντικειμένου, δηλαδή 1) εργασίες για την Συντήρηση και επισκευή Λεωφορείων - Φορτηγών - Ημιφορτηγών-Επιβατικών κ.λπ. για την ομάδα Α και 2) εργασίες για την Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων Έργου για την ομάδα Β.  Αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με αναφορά του τίτλου της παροχής υπηρεσίας, του φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη για τα τρία (3) τελευταία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού χρόνια. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. Σε περίπτωση κατάθεσης μικτών συμβάσεων (ανταλλακτικά και εργασία επισκευής ή συντήρησης για οχήματα και μηχανήματα) δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν αναφέρεται ξεχωριστά στη σύμβαση ή στην βεβαίωση ποιο ποσό αφορά τις εργασίες επισκευής ή συντήρησης οχημάτων (Λεωφορείων - Φορτηγών - Ημιφορτηγών-Επιβατικών κ.λ.π.) και ποιο ποσό αφορά την συντήρηση ή επισκευή μηχανημάτων έργου.
 
ΙΙΙ.3.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:
ΙΙΙ.3.4-1 Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου που να αναφέρεται σε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, αμαξωμάτων και μηχανημάτων έργου ώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες του στόλου των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος πυλαίας – Χορτιάτη.
ΙΙΙ.3.4-2 Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου που να αναφέρεται σε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, αμαξωμάτων και μηχανημάτων έργου ώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες του στόλου των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος πυλαίας – Χορτιάτη.
ΙΙΙ.3.4-3 Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου που να αναφέρεται σε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, αμαξωμάτων και μηχανημάτων έργου ώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες του στόλου των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος πυλαίας – Χορτιάτη.
 
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης:  5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
2. Πληρωμή αναδόχου: θα γίνεται τμηματικά με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της τμηματικά παρεχόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 της διακήρυξης.
3. Χρόνος-τρόπος εκτέλεσης εργασιών: οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα εκτελούνται σταδιακά και βάσει των πραγματικών αναγκών και μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει όλη την ποσότητα των εργασιών που αναφέρονται στην με Α.Π. 6383/25-02-2021 μελέτη ούτε να αναλώσει όλο το ποσό της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2023.
4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και αφορούν δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, ύστερα από γνωμοδότηση της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας και απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 24-29 της διακήρυξης.
 
ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29/04/2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/05/2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 02/06/2021 και  και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: διάστημα δέκα (10) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
V.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: promithies@pilea-hortiatis.gr, http://www.pilea-hortiatis.gr)
 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 22/04/2021
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
             
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς