Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
31/08/2021
Πρακτικά αξιολόγησης και επιλογής επιτυχόντων και οριστικών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης με αριθμό 2093/05.07.2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47) ατόμων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) μηνών και εννέα μηνών (09) για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, του Παραρτήματος αυτού και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π.)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 55236
Τηλ. Επικ. 2313 301099, 2313 301054
Fax: 2313 346760
Email: kepap@pilea-hortiatis,gr
Πανόραμα 27.07.2021
Αρ. Πρωτ. 2386
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, την 27η  Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη, συνήλθε (μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Sars Cov-2) στα γραφεία της Κ.Ε.Π.Α.Π και στο Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας- Χορτιάτη, η τριμελής επιτροπή επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 84466/24.05.2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, περί «Συγκρότηση Επιτροπών Επιλογής καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού - Μουσικών, για το Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας – Χορτιάτη και το παράρτημα αυτού.».
Συνεπώς η επιτροπή αποτελείται από τους:
 
Για τους υποψηφίους των υπόλοιπων Πολιτιστικών Τμημάτων
 1. Παπαδοπούλου Τατιάνα (Πρόεδρος)
 2. Καπέλιος Νίκος (Τακτικό Μέλος)
 3. Καραογλάνη Χριστίνα(Τακτικό Μέλος)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τογκαρίδου Πολυτίμη
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 
 1. Την υπ’ αριθμ. 22/2020 Απόφαση του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ περί: “Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017), για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Κ.Ε.Π.Α.Π.) για το έτος 2021”.
 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25837/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΖΕ46ΜΤΛ6-ΣΩ7) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του υπουργείου Εσωτερικών περί της έγκρισης απασχόλησης προσωπικού ΙΔΟΧ στην ΚΕΠΑΠ.
 3. Την υπ’ αριθμ. 61/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ περί “Καθορισμός Θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των πολιτιστικών τμημάτων της Κ.Ε.Π.Α.Π. της περιόδου 2021-2022.”
 4. Την υπ’ αριθμ. 62/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ περί “Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, του Παραρτήματος αυτού και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47) ατόμων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) μηνών και εννέα μηνών (09).”
 5. Την υπ΄-αριθμ. πρωτ. 2093/05.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΛΟΛΖΧ-9ΗΑ) Προκήρυξη της Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για την πρόσληψη σαράντα επτά (47) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) μηνών και εννέα μηνών (09), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την λειτουργία του Ωδείου του Παραρτήματος αυτού και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022 (Ωρομίσθιο προσωπικό με τον Π.Δ. 524/1980)
 6. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που ξεκίνησε από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης, Παρασκευή 09.07.2021, ήτοι από την Δευτέρα 12.07.2021  έως και 21.07.2021 με ώρα λήξης στις 14.00.
 7. Τις σαράντα πέντε (45) αιτήσεις που παρέλαβε από τη γραμματεία του ΝΠΙΔ και εστάλησαν μέσω email στην επιτροπή και αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 24- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ(ΘΕΣΕΙΣ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2182/15.07.2021 Ν******Η Ε***Η
2 2287/20.07.2021 Β*****Α Μ***Α
3 2310/20.07.2021 Κ********Υ - Γ*******Η Α********Η
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 25- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2314/21.07.2021 Α******Υ Ε***Η
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 26- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2159/13.07.2021 Κ*******Α Β******Α
2 2195/14.07.2021 Μ**Ε Κ*********Α
3 2209/16.07.2021 Π**********Υ Α*****Σ
4 2197/15.07.2021 Τ********Υ Ε***Η
5 2226.19.07.2021 Μ********Η Σ*******Α
6 2327/21.07.2021 Π*****Η Μ***Α
7 2336/21.07.2021 Κ*******Υ Χ******Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 27- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2202/16.07.2021 Κ*****Ε ****Η
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 28- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2294/20.07.2021 Κ*********Υ Ν******Α
2 2316/21.07.2021 Κ****Η Ο**Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 29 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΟΡΟΥ/ΜΠΑΛΕΤΟ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2160/13.07.2021 Μ*****Υ Φ*****Η
2 2315/21.07.2021 Κ************Υ Σ******Α
3 2338/21.07.2021 Θ****Η Λ**Ν-Γ******Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 30- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2189/15.07.2021 Α********Υ Κ*****Η-Ν****Η
2 2290/20.07.2021 Κ*******Υ Κ*****Η
3 2345/21.07.2021 Κ******Σ Α****Μ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 31- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2244/19.07.2021 Κ*******Η Π******Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 32- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2149/13.07.2021 Μ********Σ Σ*******Σ
2 2903/16.07.2021 Κ*********Υ Β******Η
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 33- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ , ΣΧΕΔΙΟ & ΚΟΜΙΞ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2307/20.07.2021 Ψ******Η Ο****Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 34- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΓΕΥΣΗΓΝΩΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1    
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 35- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ & Η/Υ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2285/20.07.2021 Β****Σ Κ**********Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 36- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2241/19.07.2021 Π**********Υ Λ***Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 37- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2173/14.07.2021 Μ*********Σ Ε*******Σ
2 2204/16.07.2021 Κ*******Σ Δ*******Σ
3 2332/21.07.2021 Κ****Η Α********Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 38- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2148/13.07.2021 Κ************Σ Λ******Σ
2 2133/12.07.2021 Κ************Υ Α******Η
3 2169/14.07.2021 Ζ*****Υ Β******Α
4 2171/14.07.2021 Χ************Υ Μ******Η
5 2183/15.07.2021 Μ*****Σ Π****Σ
6 2188/15.07.2021 Φ****Υ Χ******Α
7 2207/16.07.2021 Τ*****Η Θ*****Α
8 2218/19.07.2021 Γ********Υ Ε*******Α
9 2223/19.07.2021 Σ********Υ Φ**Η
10 2237/19.07.2021 Κ*******Σ Γ******Σ
11 2227/19.07.2021 Μ***********Υ Ε****Η
12 2291/20.07.2021 Μ****Α Χ******Α
13 2298/20.07.2021 Κ******Υ Κ*****Η
14 2308/20.07.2021 Μ**********Υ Α********Η
15 2301/20.07.2021 Κ************Υ Α****Ω
16 2309/20.07.2021 Γ******Η Α********Η
 
Η επιτροπή κατέταξε τους υποψήφιους σε πίνακα κατά αξιολογική σειρά, όπως προβλέπει το Π.Δ. 524/17.6.1980, λαμβάνοντας το προβλεπόμενο από το αρ. 1 του ΠΔ 476/81 τυπικό προσόν (δίπλωμα ή πτυχίο) και επικουρικά και με σειρά βαρύτητας τα εξής:
 
 1. Προηγούμενη εμπειρία στο φορέα
 2. Κατοχή κατά προτεραιότητα πτυχίου ή τίτλων σπουδών
 3. Διδακτική προϋπηρεσία
 4. Καλλιτεχνική σταδιοδρομία
Η επιτροπή έκανε τις παρακάτω παρατηρήσεις , ενστάσεις :
 1. Να μην διαχωρίζονται οι ίδιες θέσεις σε ΔΕ & ΠΕ ( αναφορικά με τους παραδοσιακούς χορούς)
 2. Να γίνονται συνεντεύξεις από τους υποψηφίους
Συνεπώς ο πίνακας κατ’ αξιολογική σειρά και ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα έχει ως εξής:
 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(24) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕ (Θέση : 2 / Αιτήσεις :3)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 24- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ(ΘΕΣΕΙΣ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2310/20.07.2021 Κ********Υ – Γ******Η Α********Η
2 2182/15.07.2021 Ν******Η Ε***Η
3 2287/20.07.2021 Β*****Α Μ***Α
 
(25) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 25- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2314/21.07.2021 Α*******Υ Ε***Η
 
(26) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  ΠΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 7)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 26- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2159/13.07.2021 Κ*******Α Β******Α
2 2195/14.07.2021 Μ**Ε Κ*********Α
3 2336/21.07.2021 Κ*******Υ Χ******Α
4 2197/15.07.2021 Τ********Υ Ε***Η
5 2209/16.07.2021 Π**********Υ Α*****Σ
6 2327/21.07.2021 Π*****Η Μ***Α
7 2226.19.07.2021 Μ********Η Σ*******Α
 
(27) ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΔΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 27- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2202/16.07.2021 Κ*****Ε Ε****Η

(28) ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ  ΤΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 2)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 28- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2294/20.07.2021 Κ*********Υ Ν******Α
2 2316/21.07.2021 Κ****Η Ο**Α

(29) ΧΟΡΟΥ/ΜΠΑΛΕΤΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΔΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 3)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 29 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΟΡΟΥ/ΜΠΑΛΕΤΟ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2160/13.07.2021 Μ******Υ Φ*****Η
2 2338/21.07.2021 Θ****Η Λ**Ν-Γ******Α
3 2315/21.07.2021 Κ************Υ Σ******Α
 
(30) ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 3)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 30- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2189/15.07.2021 Α********Υ Κ*****Η-Ν****Η
2 2345/21.07.2021 Κ******Σ Α****Μ
3 2290/20.07.2021 Κ*******Υ Κ*****Η
 
(31) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  ΔΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 31- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2244/19.07.2021 Κ*******Η Π******Α
 
(32) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 2)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 32- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2149/13.07.2021 Μ********Σ Σ*******Σ
2 2903/16.07.2021 Κ*********Υ Β******Η
 
(33) ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ, ΣΧΕΔΙΟ & ΚΟΜΙΞ ΔΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 33- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ , ΣΧΕΔΙΟ & ΚΟΜΙΞ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2307/20.07.2021 Ψ******Η Ο****Α
 
(34) ΓΕΥΣΗΓΝΩΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 0)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 34- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΓΕΥΣΗΓΝΩΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1    
 
(35) ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ & Η/Υ ΤΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 35- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ & Η/Υ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2285/20.07.2021 Β****Σ Κ**********Σ
 
(36) ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 36- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2241/19.07.2021 Π**********Υ Λ***Α
 
(37) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 3)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 37- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2204/16.07.2021 Κ*******Σ Δ*******Σ
2 2173/14.07.2021 Μ*********Σ Ε********Σ
3 2332/21.07.2021 Κ****Η Α********Α
 
(38) ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 16)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 38- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2171/14.07.2021 Χ************Υ Μ******Η
2 2291/20.07.2021 Μ*****Α Χ******Α
3 2223/19.07.2021 Σ********Υ Φ**Η
4 2207/16.07.2021 Τ*****Η Θ*****Α
5 2298/20.07.2021 Κ******Υ Κ*****Η
6 2227/19.07.2021 Μ***********Υ Ε****Η
7 2237/19.07.2021 Κ*******Σ Γ******Σ
8 2308/20.07.2021 Μ**********Υ Α********Η
9 2309/20.07.2021 Γ*******Η Α********Η
10 2148/13.07.2021 Κ***********(Σ Λ******Σ
11 2133/12.07.2021 Κ************Υ Α******Η
12 2169/14.07.2021 Ζ*****Υ Β******Α
13 2183/15.07.2021 Μ*****Σ Π****Σ
14 2188/15.07.2021 Φ****Υ Χ******Α
15 2218/19.07.2021 Γ*********Υ Ε********Α
16 2301/20.07.2021 Κ*************Υ Α****Ω
 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάστηκε αυθημερόν στο ΝΠΙΔ «(Κ.Ε.Π.Α.Π.)» με το αρ. πρωτ. 2387/27-07-2021 διαβιβαστικό όπου και τοιχοκολλήθηκε, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.524/80.
 
Στο παρόν πρακτικό, επισυνάπτεται ο προβλεπόμενος πίνακας κατ’ αξιολογική σειρά, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.524/80
 
Κατά του πίνακα κατ’ αξιολογική σειρά, δεν προβλέπεται ένσταση από την κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω η Διοίκηση της Κ.ΕΠ.ΑΠ. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη προβλέπεται να τηρήσει τις τυπικές διαδικασίες πρόσληψης.  
Η Επιτροπή των υποψηφίων των Πολιτιστικών Τμημάτων
          Η Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη                                                                                                                                       
 
Παπαδοπούλου Τατιάνα                      Καπέλιος Νίκος         Καραογλάνη Χριστίνα
 
 
         Η Γραμματέας
  
   Τογκαρίδου Πολυτίμη
Πίνακας Αξιολογικής Σειράς Υποψηφίων καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού - Μουσικών, για το Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας – Χορτιάτη και το παράρτημα αυτού, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022
 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 
(24) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕ (Θέση : 2 / Αιτήσεις :3)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 24- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ(ΘΕΣΕΙΣ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2310/20.07.2021 Κ********Υ – Γ******Η Α********Η
2 2182/15.07.2021 Ν******Η Ε***Η
3 2287/20.07.2021 Β*****Α Μ***Α
 
(25) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 25- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2314/21.07.2021 Α*******Υ Ε***Η
 
(26) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  ΠΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 7)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 26- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2159/13.07.2021 Κ********Α Β******Α
2 2195/14.07.2021 Μ**Ε Κ*********Α
3 2336/21.07.2021 Κ*******Υ Χ******Α
4 2197/15.07.2021 Τ********Υ Ε***Η
5 2209/16.07.2021 Π**********Υ Α*****Σ
6 2327/21.07.2021 Π*****Η Μ***Α
7 2226.19.07.2021 Μ*********Η Σ*******Α
 
(27) ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΔΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 27- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2202/16.07.2021 Κ*****Ε Ε****Η

(28) ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ  ΤΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 2)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 28- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2294/20.07.2021 Κ*********Υ Ν******Α
2 2316/21.07.2021 Κ****Η Ο**Α

(29) ΧΟΡΟΥ/ΜΠΑΛΕΤΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΔΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 3)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 29 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΟΡΟΥ/ΜΠΑΛΕΤΟ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2160/13.07.2021 Μ*****Υ Φ*****Η
2 2338/21.07.2021 Θ****Η Λ**Ν-Γ******Α
3 2315/21.07.2021 Κ***********Υ Σ*****Α
 
(30) ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 3)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 30- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2189/15.07.2021 Α********Υ Κ******Η-Ν****Η
2 2345/21.07.2021 Κ******Σ Α****Μ
3 2290/20.07.2021 Κ*******Υ Κ*****Η
 
(31) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  ΔΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 31- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2244/19.07.2021 Κ*******Η  Π******Α
 
(32) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 2)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 32- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2149/13.07.2021 Μ********Σ Σ*******Σ
2 2903/16.07.2021 Κ*********Υ Β******Η
 
 (33) ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ, ΣΧΕΔΙΟ & ΚΟΜΙΞ ΔΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 33- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ , ΣΧΕΔΙΟ & ΚΟΜΙΞ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2307/20.07.2021 Ψ******Η Ο***Α
 
 (34) ΓΕΥΣΗΓΝΩΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 0)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 34- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΓΕΥΣΗΓΝΩΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1    
 
(35) ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ & Η/Υ ΤΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 35- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ & Η/Υ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2285/20.07.2021 Β****Σ Κ**********Σ
 
(36) ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 36- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2241/19.07.2021 Π**********Υ Λ***Α
 
(37) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 3)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 37- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2204/16.07.2021 Κ*******Σ Δ*******Σ
2 2173/14.07.2021 Μ*********Σ Ε*******Σ
3 2332/21.07.2021 Κ****Η Α********Α
 
(38) ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ (Θέση : 1 / Αιτήσεις : 16)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 38- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΗ 1
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2171/14.07.2021 Χ*************Υ Μ******Η
2 2291/20.07.2021 Μ****Α Χ******Α
3 2223/19.07.2021 Σ*******Υ Φ**Η
4 2207/16.07.2021 Τ*****Η Θ*****Α
5 2298/20.07.2021 Κ******Υ Κ*****Η
6 2227/19.07.2021 Μ***********Υ Ε****Η
7 2237/19.07.2021 Κ*******Σ Γ******Σ
8 2308/20.07.2021 Μ**********Υ Α********Η
9 2309/20.07.2021 Γ******Η Α*******Η
10 2148/13.07.2021 Κ************Σ Λ******Σ
11 2133/12.07.2021 Κ*************Υ Α******Η
12 2169/14.07.2021 Ζ*****Υ Β******Α
13 2183/15.07.2021 Μ******Σ Π****Σ
14 2188/15.07.2021 Φ****Υ Χ******Α
15 2218/19.07.2021 Γ********Υ Ε********Α
16 2301/20.07.2021 Κ************Υ Α****Ω
 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάστηκε αυθημερόν στο  ΝΠΙΔ «(Κ.Ε.Π.Α.Π.)» με το αρ. πρωτ. 2387/27-07-2021  διαβιβαστικό όπου και τοιχοκολλήθηκε, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.524/80.
 
Στο παρόν πρακτικό, επισυνάπτεται ο προβλεπόμενος πίνακας κατ’ αξιολογική σειρά, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.524/80
 
Κατά του πίνακα κατ’ αξιολογική σειρά, δεν προβλέπεται ένσταση από την κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω η Διοίκηση της Κ.ΕΠ.ΑΠ. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη προβλέπεται να τηρήσει τις τυπικές διαδικασίες πρόσληψης.  
 
Η Επιτροπή των υποψηφίων των Πολιτιστικών Τμημάτων
 
          Η Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη                                                                                                    
 
Παπαδοπούλου Τατιάνα                      Καπέλιος Νίκος         Καραογλάνη Χριστίνα
 
         Η Γραμματέας
 
      Τογκαρίδου Πολυτίμη
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π.)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 55236
Τηλ. Επικ. 2313 301099, 2313 301054
Fax: 2313 346760
Email: kepap@pilea-hortiatis,gr
Πανόραμα 28.07.2021
Αρ. Πρωτ. 2400
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, την 27η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη, συνήλθε (μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Sars Cov-2) στα γραφεία της Κ.Ε.Π.Α.Π και στο Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας- Χορτιάτη, η τριμελής επιτροπή επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 84466/24.05.2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής του αρθ. 4 του Π.Δ. 524/80 για επιλογή καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας-Χορτιάτη και στα Κέντρα Πολιτισμού της Κ.Ε.Π.Α.Π.
Συνεπώς η επιτροπή αποτελείται από τους:
 
Για τους υποψηφίους του Ωδείου
 1.  Ερατώ Αλακιοζίδου (Πρόεδρος)
 2. Κωνσταντίνο Σαΐνη (Τακτικό Μέλος)
 3. Παύλο Δημητριάδη (Τακτικό Μέλος)
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τογκαρίδου Πολυτίμη
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 
 1. Την υπ’ αριθμ. 22/2020 Απόφαση του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ περί: “Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017), για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Κ.Ε.Π.Α.Π.) για το έτος 2021”.
 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25837/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΖΕ46ΜΤΛ6-ΣΩ7) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του υπουργείου Εσωτερικών περί της έγκρισης απασχόλησης προσωπικού ΙΔΟΧ στην ΚΕΠΑΠ.
 3. Την υπ’ αριθμ. 61/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ περί “Καθορισμός Θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των πολιτιστικών τμημάτων της Κ.Ε.Π.Α.Π. της περιόδου 2021-2022.”
 4. Την υπ’ αριθμ. 62/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ περί “Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, του Παραρτήματος αυτού και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47) ατόμων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) μηνών και εννέα μηνών (09).”
 5. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που ξεκίνησε την από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας, την Παρασκευή 09.07.2021, ήτοι από την Δευτέρα 12.07.2021 έως και την Τετάρτη 21.07.2021 και ώρα λήξης 14.00
 6. Τις εξήντα (60) αιτήσεις που παρέλαβε από τη γραμματεία του ΝΠΙΔ και εστάλησαν μέσω email στην επιτροπή και αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΔΕΙΟΥ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟ  (ΘΕΣΕΙΣ 3)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2154/13.07.2021 Κ********Η Μ***Α
2 2155/13.07.2021 Μ******Η Α********Η
3 2217/.19.07.2021 Γ**********Σ Α*******Σ
4 2247/19.07.2021 Δ*******Υ Ε***Η
5 2319/21.07.2021 Ι*********Υ Π*****Α
6 2321/21.07.2021 Κ*********Η Δ*****Α
7 2334/21.07.2021 Λ********Η Λ***Α
8 2335/21.07.2021 Γ**********Υ Α******Η
9 2323/21.07.2021 Τ****Η Σ*****Α
10 2341/21.07.2021 Β*****Α Β******Η-Μ***Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ  (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2168/14.07.2021 Χ****Σ Μ******Σ
2 2170/14.07.2021 Λ********Σ Δ*******Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 03- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΙΘΑΡΑ(ΘΕΣΕΙΣ 3)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2282/20.07.2021 Σ****Σ Γ*****Σ
2 2293/20.07.2021 Μ*********Σ Σ******Ν
3 2322/21.07.2021 Λ*********Σ Κ**********Σ
4 2326/21.07.2021 Κ******Σ Α******Σ
5 2318/21.07.2021 Π****Σ Δ*******Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 04 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙ(ΘΕΣΕΙΣ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2198/15.07.2021 Π**********Υ Α********Η
2 2286/20.07.2021 Γ*********Σ Δ*******Σ
3 2305/20.07.2021 Γ******Η Χ******Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 05 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙ -ΒΙΟΛΑ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2240/19.07.2021 Π******Υ Ε****Η Μ***Α
2 2235/19/07/2021 Κ*****Η Δ*****Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 06 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2289/20.07.2021 H******A M****A
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 07 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2283/20.07.2021 Κ*********Υ Σ******Η
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 08 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2239/19.07.2021 Π**********Υ Α******Η
2 2228/19.07.2021 Α******Υ Σ****Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 09 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2306/20.07.2021 Α**********Σ Χ*****Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 10 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΠΟΕ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2238/19.07.2021 Σ*******Σ Κ**********Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 11 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2221/19.07.2021 Σ********Σ Χ*****Σ
2 2340/21.07.2021 Β******Σ Α********Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 12 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2329/21.07.2021 Χ*********Υ Κ*****Α
2 2339/21.07.2021 Α********Σ Δ*******Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 13 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2320/21.07.2021 Δ******Σ Β*******Σ
2 2333/21.07.2021 Μ****Α Σ*****Η
3 2337/21.07.2021 Κ******Σ Δ*******Σ
4 2344/21.07.2021 Π******Σ Σ******Ν
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 14 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟ(ΘΕΣΕΙΣ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2304/20.07.2021 Χ***********Υ Α*******Η
2 2331/21.07.2021 Κ*********Υ Ε******Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 15 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (ΘΕΣΕΙΣ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2205/16.07.2021 Μ*****Υ Η*Ω
2 2245/19.07.2021 Κ***********Υ Μ***Α
3 2292/20.07.2021 Ε**************Σ Κ***********Σ
4 2325/21.07.2021 Π*****Υ Ε*******Η
5 2324/21.07.2021 Α*********Σ Θ******Σ
6 2342/21.07.2021 Μ******Η Ι********Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 16 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2184/15.07.2021 Ν****Σ Χ*****Σ
2 2347/21.07.2021 Ε***********Υ Σ***Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 17 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ -ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1    
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 18 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΝΩΔΙΑ -ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2216/19.07.2021 Π*************Υ Μ***Α Ε***Η
2 2281/20.07.2021 Κ******Σ Κ**********Σ
3 2317/21.07.2021 Μ******Υ Κ******Α
4 2346/21.07.2021 Μ*********Η Α*******Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 19 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ( ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2208/16.07.2021 Α*******Σ Γ******Σ
2 2330/21.07.2021 Π**********Σ Π****Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 20 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΡΜΟΝΙΟ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1    
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 21 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2215/19.07.2021 Μ*****Σ Μ****Λ
2 2219/19.07.2021 Α**********Σ Ε*******Σ
3 2199/15.07.2021 Γ********Υ Μ***Α
4 2343/21.07.2021 Τ*****Σ Σ*****Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 22 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2220/19.07.2021 Θ*****Η Α******Η
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 23 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΝΤΡΑΜΣ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2174/14.07.2021 Α********Σ Θ***Σ
2 2299/20.07.2021 Α**********Σ Θ******Σ
 
Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι υποψήφιοι, απέκλεισε τους κατωτέρω αναφερόμενους, στα αντικείμενα που αναφέρονται:
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αντικείμενο Λόγος Αποκλεισμού
1 Α******Υ Σ****Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  08 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ
2 Α********Σ Δ*******Σ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  12 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ
3 Μ*****Σ Μ****Λ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ   21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ
4 Τ*****Σ Σ*****Σ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ
5 Ε***********Υ Σ***Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 16 Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
 
Στην συνέχεια η επιτροπή κατέταξε τους λοιπούς υποψήφιους σε πίνακα κατά αξιολογική σειρά, όπως προβλέπει το Π.Δ. 524/17.6.1980, λαμβάνοντας το προβλεπόμενο από το αρ. 1 του ΠΔ 476/81 τυπικό προσόν (δίπλωμα ή πτυχίο) και επικουρικά και με σειρά βαρύτητας τα εξής:
 Προηγούμενη εμπειρία τους στο Φορέα
 1. Κατοχή  Διπλώματος ή Πτυχίου σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη προϋπηρεσία
 2. Κατοχή επιπλέον τίτλων μουσικών σπουδών
 3. Καλλιτεχνική σταδιοδρομία
 4. Παρακολούθηση σεμιναρίων
Συνεπώς ο πίνακας κατ’ αξιολογική σειρά και ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα έχει ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΔΕΙΟΥ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟ   (ΘΕΣΕΙΣ 3)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2154/13.07.2021 Κ********Η Μ***Α
2 2155/13.07.2021 Μ******Η Α********Η
3 2319/21.07.2021 Ι*********Υ Π*****Α
4 2334/21.07.2021 Λ********Η Λ***Α
5 2217/19.07.2021 Γ*********Σ Α*******Σ
6 2323/21.07.2021 Τ****Η Σ*****Α
7 2321/21.07.2021 Κ*********Η Δ*****Α
8 2247/19.07.2021 Δ*******Υ Ε***Η
9 2341/21.07.2021 Β*****Α Β******Η-Μ***Α
10 2335/21.07.2021 Γ*********Υ Α******Η
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ   (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2168/14.07.2021 Λ********Σ Δ*******Σ
2 2170/14.07.2021 Χ****Σ Μ******Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 03- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΙΘΑΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ 3)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2282/20.07.2021 Σ****Σ Γ******Σ
2 2326/21.07.2021 Κ******Σ Α******Σ
3 2322/21.07.2021 Λ*********Σ Κ**********Σ
4 2293/20.07.2021 Μ*********Σ Σ******Ν
5 2318/21.07.2021 Π****Σ Δ*******Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 04 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙ (ΘΕΣΕΙΣ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2198/15.07.2021 Π**********Υ Α********Η
2 2305/20.07.2021 Γ******Η Χ******Α
3 2286/20.07.2021 Γ*********Σ Α********Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 05 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙ -ΒΙΟΛΑ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2235/19.07.2021 Κ*****Η Δ*****Α
2 2240/19.07.2021 Π******Υ Ε****Η Μ***Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 06 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2289/20.07.2021 H******A M****A
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 07 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2283/20.07.2021 Κ*********Υ Σ******Η
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 08 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2239/19.07.2021 Π**********Υ Α******Η
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 09 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2306/20.07.2021 Α**********Σ Χ******Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 10 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΠΟΕ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2238/19.07.2021 Σ*******Σ Κ**********Σ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 11 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2221/19.07.2021 Σ********Σ Χ*****Σ
2 2340/21.07.2021 Β*******Σ Α********Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 12 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2329/21.07.2021 Χ*********Υ Κ*****Α
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 13 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2320/21.07.2021 Δ******Σ Β******Σ
2 2333/21.07.2021 Μ****Α Σ*****Η
3 2344/21.07.2021 Π******Σ Σ******Ν
4 2337/21.07.2021 Κ******Σ Δ*******Σ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 14 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟ(ΘΕΣΕΙΣ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2331/21.07.2021 Κ*********Υ Ε******Α
2 2304/20.07.2021 Χ***********Υ Α*******Η
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 15 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (ΘΕΣΕΙΣ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2205/16.07.2021 Μ****Υ Η*Ω
2 2325/21.07.2021 Π*****Υ Ε*******Η
3 2245/19.07.2021 Κ***********Υ Μ***Α
4 2292/20.07.2021 Ε************Σ Κ***********Σ
5 2342/21.07.2021 Μ******Η Ι*******Α
6 2324/21.07.2021 Α*********Σ Θ*******Σ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 16 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2184/15.07.2021 Ν****Σ Χ*****Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 17 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ -ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ(ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1    
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 18 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΝΩΔΙΑ -ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2281/20.07.2021 Κ******Σ Κ**********Σ
2 2346/21.07.2021 Μ**********Η Α********Α
3 2216/19.07.2021 Π*************Υ Μ***Α Ε***Η
4 2317/21.07.2021 Μ******Υ Α********Η
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 19 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ( ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2330/21.07.2021 Π**********Σ Π****Σ
2 2208/16.07.2021 Α*******Σ Γ******Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 20 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΡΜΟΝΙΟ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1    
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 21 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2199/15.07.2021 Γ********Υ Μ***Α
2 2219/19.07.2021 Α**********Σ Ε*******Σ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 22 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2220/19.07.2021 Θ*****Η Α******Η
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 23 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΝΤΡΑΜΣ (ΘΕΣΕΙΣ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2174/14.07.2021 Α*******Σ Θ***Σ
2 2299/20.07.2021 Α**********Σ Θ******Σ
 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάστηκε αυθημερόν (στις 28.07.2021 επειδή η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω ώρας στις 27.07.2021 και συνεχίστηκε διαδικτυακά  στις 28.07.2021 & ώρα 09.00) στο  ΝΠΙΔ «(Κ.Ε.Π.Α.Π.)» με το αρ. πρωτ. 2401/28.07.2021 διαβιβαστικό όπου και τοιχοκολλήθηκε, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.524/80.
 
Στο παρόν πρακτικό, επισυνάπτεται ο προβλεπόμενος πίνακας κατ’ αξιολογική σειρά, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.524/80
 
Κατά του πίνακα κατ’ αξιολογική σειρά, δεν προβλέπεται ένσταση από την κείμενη νομοθεσία. Η αξιολόγηση της επιτροπής, δεν υπόκειται σε περεταίρω έγκριση από το Δ.Σ. Η επιτροπή είναι όργανο της Αποκεντρωμένης και δεν λογοδοτεί στο Δ.Σ. Ο πίνακας είναι δεσμευτικός για όλους και βάση αυτού πρέπει να γίνου οι προσλήψεις.
Η Επιτροπή των υποψηφίων του Ωδείου
 
Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη
  
Ερατώ Αλακιοζίδου                                Κωνσταντίνος Σαΐνης          Παύλος Δημητριάδης        
 
 Η Γραμματέας
 
Τογκαρίδου Πολυτίμη
  
Πίνακας Αξιολογικής Σειράς Υποψηφίων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας – Χορτιάτη και το παράρτημα αυτού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022
 
(01) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟ ΤΕ   (Θέσεις : 3/Αιτήσεις: 10)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟ   (ΘΕΣΕΙΣ 3)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2154/13.07.2021 Κ********Η Μ***Α
2 2155/13.07.2021 Μ******Η Α********Η
3 2319/21.07.2021 Ι*********Υ Π*****Α
4 2334/21.07.2021 Λ********Η Λ***Α
5 2217/19.07.2021 Γ**********Σ Α*******Σ
6 2323/21.07.2021 Τ****Η Σ*****Α
7 2321/21.07.2021 Κ*********Η Δ*****Α
8 2247/19.07.2021 Δ*******Υ Ε***Η
9 2341/21.07.2021 Β*****Α Β******Η-Μ***Α
10 2335/21.07.2021 Γ**********Υ Α******Η
 
 (02) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΤΕ (Θέση : 1/Αιτήσεις: 2)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2170/14.07.2021 Λ********Σ Δ******Σ
2 2168/14.07.2021 Χ****Σ Μ******Σ
 
 (03) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΙΘΑΡΑ ΤΕ  (Θέσεις : 3/Αιτήσεις: 5)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 03- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΙΘΑΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ 3)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2282/20.07.2021 Σ****Σ Γ******Σ
2 2326/21.07.2021 Κ******Σ Α******Σ
3 2322/21.07.2021 Λ*********Σ Κ**********Σ
4 2293/20.07.2021 Μ*********Σ Σ******Ν
5 2318/21.07.2021 Π****Σ Δ******Σ
 
  (04) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙ ΤΕ  (Θέσεις : 2/Αιτήσεις: 3)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 04 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙ (ΘΕΣΕΙΣ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2198/15.07.2021 Π**********Υ Α********Η
2 2305/20.07.2021 Γ******Η Χ******Α
3 2286/20.07.2021 Γ*********Σ Α********Σ
 
 (05) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙ ΒΙΟΛΑ ΤΕ  (Θέση : 1/Αιτήσεις: 2)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 05 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙ-ΒΙΟΛΑ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2235/19.07.2021 Κ*****Η Δ*****Α
2 2240/19.07.2021 Π******Υ Ε**** Μ***Α
 
(06) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΝΤΖΕΛΟ ΤΕ  (Θέση : 1/Αιτήσεις: 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 06 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΝΤΖΕΛΟ  (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2289/20.07.2021 H******A M****A
 
 (07) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ ΤΕ  (Θέση : 1/Αιτήσεις: 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 07 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ   (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2283/20.07.2021 Κ**********Υ Σ******Η
 
(08) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟ ΠΕ  (Θέση : 1/Αιτήσεις: 2/Απορ.:1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 08 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2239/19.07.2021 Π*********Υ Α******Η
 
(09) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΤΕ  (Θέση : 1/Αιτήσεις: 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 09 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2306/20.07.2021 Α********** Χ*****Σ
 
(10) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΠΟΕ ΤΕ  (Θέση : 1/Αιτήσεις: 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 10 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΟΜΠΟΕ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2238/19.07.2021 Σ*******Σ Κ**********Σ
 
 (11) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ ΤΕ  (Θέση : 1/Αιτήσεις: 2)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 11 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΤΡΟΜΠΕΤΑ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2221/19.07.2021 Σ********Σ Χ*****Σ
2 2340/21.07.2021 Β******Σ Α********Σ
 
 (12) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ ΤΕ  (Θέση : 1/Αιτήσεις: 2/Απορ.:1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 12 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2329/21.07.2021 Χ*********Υ Κ*****Α
 
(13) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕ  (Θέση : 1/Αιτήσεις: 4)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 13 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2320/21.07.2021 Δ******Σ Β*******Σ
2 2333/21.07.2021 Μ****Α Σ*****Η
3 2344/21.07.2021 Π******Σ Σ******Ν
4 2337/21.07.2021 Κ******Σ Δ*******Σ
 
(14) ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟ ΤΕ  (Θέση : 1/Αιτήσεις: 2)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 14 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟΥ  (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2331/21.07.2021 Κ*********Υ Ε******Α
2 2304/20.07.2021 Χ***********Υ Α*******Η
 
(15)  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΤΕ (Θέση : 2/Αιτήσεις: 6)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 15- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  (ΘΕΣΗ 2)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2205/16.07.2021 Μ*****Υ Η*Ω
2 2325/21.07.2021 Π*****Υ Ε*******Η
3 2245/19.07.2021 Κ***********Υ Μ***Α
4 2292/20.07.2021 Ε************Σ Κ**********Σ
5 2342/21.07.2021 Μ******Η Ι*******Α
6 2324/210.7.2021 Α*********Σ Θ******Σ
 
 (16)  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ  ΠΕ (Θέση : 1/Αιτήσεις: 2/ Απορ.:1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 16-ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ- ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2184/15.07.2021 Ν****Σ Χ*****Σ
 
(17)  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ  ΤΕ (Θέση : 1/Αιτήσεις : 0)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 17-ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ- ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1    
 
(18)  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΝΩΔΙΑ ΤΕ-ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ  (Θέση : 1/Αιτήσεις: 4)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 18 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΝΩΔΙΑ- ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2281/20.07.2021 Κ******Σ Κ**********Σ
2 2346/21.07.2021 Μ**********Η Α*******Α
3 2216/19.07.2021 Π**************Υ Μ***Α-Ε***Η
4 2317/21.07.2021 Μ******Υ Α********Η
 
 (19)  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ΤΕ (Θέση : 1/Αιτήσεις: 2)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 19- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2330/21.07.2021 Π**********Σ Π****Σ
2 2208/16.07.2021 Α*******Σ Γ******Σ
 
 (20)  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΡΜΟΝΙΟ ΤΕ (Θέση : 1/Αιτήσεις: 0)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 20 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΡΜΟΝΙΟ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1    
 
 
(21)  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ ΤΕ (Θέση : 1/Αιτήσεις: 4/Απορ: 2)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 21 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2199/15.07.2021 Μ***Α  Γ********Υ
2 2219/19.07.2021 Α**********Σ Κ**********Σ
 
(22)  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ ΔΕ (Θέση : 1/Αιτήσεις: 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 22- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2220/19.07.2021 Θ*****Η ΑΝ******Η
 
 
(23)  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΝΤΡΑΜΣ ΔΕ (Θέση : 1/Αιτήσεις: 2)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 17- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ –ΝΤΡΑΜΣ (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2174/14.07.2021 Α*******Σ Θ***Σ
2 2299/20.07.2021 Α**********Σ Θ******Σ
 
 Η Επιτροπή των υποψηφίων του Ωδείου
 
           Ο Πρόεδρος                                                                 Τα Μέλη   
  
     Ερατώ Αλακιοζίδου                      Κωνσταντίνος Σαίνης        Παύλος Δημητριάδης        
  
         Ο Γραμματέας
 
 Τογκαρίδου Πολυτίμη
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
             
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς