Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
23/09/2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογής και ψηφιακού παιχνιδιού για την προβολή των λατομικών περιοχών του Δήμου με προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και ψηφιακή αποτύπωση αυτού»
Αριθ. Διακήρυξης: 18/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 139854
 
1. Αναθέτουσα Αρχή:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη,
ΑΦΜ: 997612469, Δ.Ο.Υ.:  Ζ΄ Θεσσαλονίκης
Κωδικός  ηλεκτρονικής τιμολόγησης : 1007.Ε80712.00290
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Απ. Σαμανίδη 21- Τ.Κ. 552 36 Πανόραμα
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2313 301041, 2313301040
Email:    promithies@pilea-hortiatis.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κούρτη Ευτυχία, Αβράμη Σταυρούλα
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο(URL) : https://www.pilea-hortiatis.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από  24/09/2021.
 
3. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ψηφιακή αποτύπωση της λατομικής ζώνης του δήμου με 3600 πανοραμικές και επίγειες φωτογραφίες, η Φωτογραμμετρική αποτύπωση της λατομικής περιοχής με χρήση drone, η ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές για την προβολή των λατομικών περιοχών και η ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού παιχνιδιού για την προβολή της ιστορίας του επαγγέλματος του λατόμου με προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού, σύμφωνα με την αρ. 3/2021 Μελέτη του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, όπου αναλύεται το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της υπηρεσίας.
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο των παραδοτέων. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των παραδοτέων δεν γίνονται αποδεκτές.
 
4. Κωδικός CPV:  71354100-5 / Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης, 72212000-4 / Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών , 30231000-7/ Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κανονισμός αριθ. 2195/2002 ΕΚ).
 
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης –Χρηματοδότηση- Πληρωμή:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  112.338,70€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 139.299,99 €).
Η δαπάνη θα καλυφθεί σε βάρος του Κ.Α.: 02.69.7341.005  του προϋπολογισμού  Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2021 με τίτλο «TerraMine Αειφόρος οικο-πολιτιστική αξιοποίηση των ορυχείων και των λατομείων της διασυνοριακής περιοχής Interreg- Ελλάδα Βουλγαρία» και  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση -Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ ( MIS 5047956) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθμός ενάριθμου έργου 2019ΕΠ20860001).
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της υπηρεσίας  που παραλαμβάνεται τμηματικά από την αρμόδια Επιτροπή.
 
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
 
7. Λόγοι αποκλεισμού:
Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 18/2021 διακήρυξης .
 
8. Κριτήρια επιλογής-:
Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής προβλέπονται στα άρθρα  2.2.4 έως 2.2.8 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 18/2021 διακήρυξης .
 
9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής ποσού 2.246,77€ (δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών του ευρώ )
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού 4.493,55€ (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά)  
 
10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας αξιολόγησης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 80% και 20 % αντίστοιχα και με κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς που περιγράφονται στο άρθρο 2.3.1 της σχετικής διακήρυξης.
 
11. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  24/09/2021 και ώρα 08:00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11/10/2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 15/10/2021 και από ώρα 09:30π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
12. Προδικαστικές προσφυγές :
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αριθ. 13/2021 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς