Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
05/10/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ΣΟΧ/2021 για την πρόσληψη στο ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρεις (3) μήνες
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, βάσει της παρ. Δ΄ της 56ης Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και των διατάξεων του άρ. 207 του Ν. 4820/2021, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρεις (3) μήνες, για τις παρακάτω ειδικότητες, διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α΄), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β΄):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια
Σύμβασης
Αριθμός
Ατόμων
101 ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας» Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
(Δομή: Βοήθεια στο Σπίτι περιοχής Μαλακοπής)
ΥΕ  Οικογενειακών  Βοηθών 3 μήνες,
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 3 μήνες
1
102 ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας» Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
(Δομή: Βοήθεια στο Σπίτι Κοινότητας Πανοράματος)
ΔΕ  Οικογενειακών  Βοηθών 3 μήνες,
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 3 μήνες
1
103 ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας» Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
(Δομή: Βοήθεια στο Σπίτι Κοινότητας Πανοράματος)
ΤΕ  Νοσηλευτών/τριών 3 μήνες,
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 3 μήνες
1
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου).
ΔΕ Οικογενειακών Βοηθών  
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 
ΤΕ  Νοσηλευτών/τριών Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής από Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ    Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία), κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 3051/2002 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του ν. 3320/2005, τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4521/2018 και ισχύει, της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, του άρθρου 185 του ν. 4635/2019 και του άρθρου 155, παρ. 8, του ν. 4600/2019.
 
 
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
    Τ.Ε. Δ.Ε.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)
1 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Βαθμός x 110
2 Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θ    
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
3 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 400 -
4 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 200  
5 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 200 -
6 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 100  
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β)
7 Εμπειρία έως και 84 μήνες 7 ανά μήνα
8 Ειδική εμπειρία έως και 84 μήνες (άρ. 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει) 17 ανά μήνα
 
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (Για τους υποψηφίους Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
              
ΜΟΝΑΔΕΣ
1  Αριθμός Τέκνων Ανήλικα τέκνα Για καθένα από τα δύο πρώτα 100
 Για καθένα από τα επόμενα  200
1α Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας 300
1β Τέκνο Τρίτεκνης Οικογένειας 200
2 Ανεργία για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως 8 συνολικά 50
3 Εμπειρία
 
3α. Εμπειρία έως και 84 μήνες 7 ανά μήνα
3 β. Ειδική εμπειρία έως και 84 μήνες (άρθρο 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει) 17 ανά μήνα Το σύνολο της εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες (εμπειρία και ειδική εμπειρία)  
  1. Ηλικία
4.1  Έως και 24 ετών :   50μόρια
4.2  Ηλικία Άνω των 24 έως και 30 ετών: 75 μόρια
       
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
  4. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958).
  5. Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
 
ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 
α) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογήν του παρόντος οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει: αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, αβ) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης.
β) Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δεν δύναται να διαρκούν πέραν των τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες ακόμα».
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο e-mail: c.papadopoulos@pilea-hortiatis.gr
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β΄) και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών, των αδειών, των πιστοποιητικών ή των βεβαιώσεων όπως αυτές αναγράφονται ανά κατηγορία θέσης στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄.
 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail: c.papadopoulos@pilea-hortiatis.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι: Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, από Τρίτη 05.10.2021 08:00 π.μ. έως και Παρασκευή 08.10.2021  15:00 μ.μ.
Τα έντυπα των αιτήσεων επισυνάπτονται στην παρούσα.
 
 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΛΥΡΟΥΔΗ


Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς