Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
08/11/2021
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου καλλιτεχνικού– διδακτικού προσωπικό για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, του Παραρτήματος αυτού και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (03) ατόμων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού διάρκειας εννέα μηνών (09)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη καλλιτεχνικού– διδακτικού προσωπικό για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου,  του Παραρτήματος αυτού και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (03) ατόμων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού διάρκειας εννέα μηνών (09) για τις αναγνωρισμένες σχολές για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 21 ετών και άνω
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν.3584/2007
3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Π.Ε. 1. Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης  αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ημεδαπής η άλλης ισότιμης ανώτατης σχολής αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένο.
Τ.Ε. 1. Πτυχίο  ή   δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής  ειδίκευσης   αναγνωρισμένου   μη   ανώτατου εκπαιδευτικού   ιδρύματος   της  ημεδαπής  (Ωδείου) ή Πτυχίο μουσικής ειδικότητας του  άρθρου 8  παρ.5 του Ν.2158/1993 (Α΄109)  και
2.  Απολυτήριο  εξατάξιου   Γυμνασίου  ή   Λυκείου  της  ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
Ως προσόν της κατηγορίας αυτής λογίζεται και το σύνολο των προσόντων  του άρ. 26 παρ. 8 του ν ν.4325/2015
Δ.Ε. 1. Απολυτήριο  εξατάξιου   Γυμνασίου  ή   Λυκείου  της  ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και
2. Βεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από αναγνωρισμένο   μη   ανώτατο εκπαιδευτικού   ιδρύματος   της  ημεδαπής (Ωδείο)
Σημ. Σε περίπτωση μη υπαρχόντων υποψηφίων με την απαιτούμενη βεβαίωση, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες (αρ.1, παρ ε, ΠΔ 476/81)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΜΟΥΣΙΚΟΙ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
01 ΠΕ Μουσικών – φλάουτο
(Για διδασκαλία στο Ωδείο και το παράρτημα αυτού,
φλάουτου και φλογέρας)
1 9 μήνες
02 ΤΕ Μουσικών – σαξοφώνου
(Για διδασκαλία στο Ωδείο και το παράρτημα αυτού)
1 9 μήνες
03 ΤΕ Μουσικών – ακορντεόν
(Για διδασκαλία στο Ωδείο και το παράρτημα αυτού)
1 9 μήνες
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως έναν (1) κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Αίτηση που λαμβάνεται από την Κ.Ε.Π.Α.Π
 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του δελτίου ταυτότητας
 2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία δηλώνεται
 4. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία της απαλλαγής .Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλόλητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος
 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δια/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
 • ‘Ότι  έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται  τους όρους αυτής
 • Ότι ο υποψήφιος/α εφόσον επιλεγεί θα είναι διαθέσιμος/η να διδάξει σε οποιοδήποτε κτήριο και περιοχή του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη που υπάρχει ανάγκη και ζήτηση αντίστοιχου γνωστικού καλλιτεχνικού αντικειμένου για το οποίο υπέβαλλε αίτηση, είτε αυτό αφορά το Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας- Χορτιάτη (Πανόραμα, Πυλαία) είτε τα Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου (Πανόραμα, Πυλαία, Χορτιάτης, Φίλυρο, Ασβεστοχώρι) και για όσες ώρες του ζητηθεί .
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται:
Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:  Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Τίτλος της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
Προς ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν επικουρικά, επιπλέον δικαιολογητικά κατά την κρίση τους. Ιδιαιτέρως λαμβάνονται υπόψη τα εξής
 1. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας-προϋπηρεσίας στο ζητούμενο αντικείμενο, στην οποία για τους μουσικούς θα αναγράφεται και η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού .
 2. (Ως διδακτική εμπειρία-προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση ως μόνιμος υπάλληλος, με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο τομέα ή στα ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής, όπως βεβαιώσεις των φορέων απασχόλησης ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισμού (για τα αναγνωρισμένα τμήματα).
 3. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες, (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
(Για την καλλιτεχνική παρουσία και το πορτφόλιο πλήρη φάκελο με βιογραφικό και παραστατικά για τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις με έργα προσωπικά και έργα μαθητών)
Λοιπούς τίτλους μουσικών σπουδών
 1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε συναφή αντικείμενα
 2. Λοιπούς τίτλους σπουδών
ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την ειδική τριμελή επιτροπή του αρ.4 του ΠΔ 524/80, η συνεδρίαση της οποία θα πραγματοποιηθεί εντός έξι [6] ημερών από τη λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών όπως ορίζει το άρθρο 5 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την υπ. αριθ. 84466/24.05.2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, της Κοινωφελούς Επιχείρησης κατά τη συνεδρίασή του. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει (τηλεφωνικά) αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση) και συνέντευξη, η οποία στην περίπτωση ισχύος περιοριστικών μέτρων θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει την ημέρα της συνεδρίασης της επιτροπής να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα zoom. Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της.
Η επιτροπή λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τα υποχρεωτικά προσόντα, τα ειδικά τυπικά προσόντα, την πρακτική δοκιμασία (όπου απαιτηθεί) και τα επικουρικά κατατεθειμένα προσόντα κατά την κρίση της.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το νόμο (ΠΔ 524/80) η υποβολή ενστάσεων.
Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο αντικείμενο. Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησής τους θα καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα που εξαρτάται από τη ζήτηση, όπως αυτές θα διαμορφωθούν. Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες δεν θα μπορούν να καλύψουν για οποιοδήποτε λόγο το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα τους ανατεθεί, παρέχουν στο φορέα το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον αξιολογικό πίνακα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email της ΚΕΠΑΠ kepap@pilea-hortiatis.gr, είτε αυτοπροσώπως μέσω ραντεβού έως τη λήξη της προθεσμίας μαζί με τα ζητούμενα  δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Κυριακή 07.11.2021, ήτοι από την Δευτέρα 08.11.2021 έως και την Τετάρτη 17.11.2021 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη (Διεύθυνση Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία Κ.Ε.Π.Α.Π., τηλ. 2313 301099 & 2313 301013), τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00. Η ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με την μορφή PDF αρχείου, και δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά email .Στις περιπτώσεις που τα αρχεία λόγω όγκου δεν μπορούν να σταλούν με email θα πρέπει να σταλούν αποκλειστικά με wetransfer. Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ώρα 14.00 της τελευταίας μέρας υποβολής.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στα γραφεία της ΚΕΠΑΠ, του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του https://www.pilea-hortiatis.gr/
Η  Πρόεδρος
του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ

Λιόλιου Παρασκευή
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς