Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
09/12/2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έντεκα (11) μηνών, συνολικό αριθμό δεκαπέντε (15) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικότητα κολύμβησης
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π)
Απ. Σαμανίδη 21
Πανόραμα ΤΚ 55236
Τηλ: 2313301098 fax: 3210346760
Αριθ. Πρωτ. 1501/09.12.2013
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ύστερα από τις υπ’ αριθ. 107/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ και σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ. οικ. 36437/13-09-2013 εγκριτική απόφαση της Διεύθυνσης ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και με την υπ’ αριθ. 80/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ ,
ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2013- 2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έντεκα (11) μηνών, συνολικό αριθμό δεκαπέντε (15) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικότητα κολύμβησης
Η αξιολόγηση του προσωπικού  θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα.
 
Σπουδές Βασικές σπουδές ειδικότητας
Ναυαγοσωστική
30%
Εμπειρία Διδακτική προϋπηρεσία
Προϋπηρεσία στο φορέα
20%
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα, παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας 35%
Κοινωνικά , οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια Οικογενειακή κατάσταση( πολύτεκνος , μονογονέας,  γονέας, ΑΜΕΑ). 10%
Εντοπιότητα Δημότης Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη
 
5%
 
Η μοριοδότηση θα γίνει ως εξής
1.ΣΠΟΥΔΕΣ :ΣΥΝΟΛΟ  30
1.1 Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης φυσικής αγωγής ειδικότητα κολύμβησης
1- έτος        2 μόρια
2-3 έτη       6 μόρια
4-6 έτη       10 μόρια
7-10 έτη     16 μόρια
10-και πλέον έτη   20 μόρια
 
1.2 Πτυχίο ναυαγοσωστικής : 10 μόρια
 
2.ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ 20
2.1 α) προϋπηρεσία διδακτική ως καθηγητής κολύμβησης  (σε ακαδημαϊκά έτη)(μέγιστο 10 )
1- έτος        1 μόριο
2-3 έτη       2 μόρια
4-6 έτη       4 μόρια
7-10 έτη     6 μόρια
11-και πλέον έτη   10 μόρια
 
2.1 β)προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα ως καθηγητής κολύμβησης  (σε ακαδημαϊκά έτη)(μέγιστο 10)
  1. έτη : 2 μόρια
  2. 4-6  έτη : 4 μόρια
  3. 7-9  έτη : 6 μόρια
  4. 10 έτη και άνω : 10 μόρια
3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 35
4.1. Συνέντευξη – Ακρόαση (μέγιστο 35 μόρια)
Συνέντευξη: Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 20 μόρια
Ακρόαση, ικανότητες : 15 μόρια
 
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :  ΣΥΝΟΛΟ 10
Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 1 μόριο για κάθε παιδί
Μονογονέας : 4 επιπλέον μόρια
Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 5 επιπλέον μόρια
 
5.  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  : ΣΥΝΟΛΟ 5
Δημότης Πυλαίας -Χορτιάτη : 5 μόρια
 
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και τα παρακάτω  δικαιολογητικά :
1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής  ταυτότητας τους
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Έγγραφο που να αποδεικνύει πολυτεκνία ή μονογονεϊκή οικογένεια ή ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
7. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, πρωτότυπη ή νομίμως επικυρωμένη, συνοδευόμενη από αποδεικτικά παραστατικά (ένσημα ΙΚΑ, δελτία παροχής υπηρεσιών κλπ)
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Ότι ο επιμορφωτής γνωρίζει και τα τέσσερα στυλ κολύμβησης, ότι αφού επιλεγεί θα διδάξει σε όποιο κολυμβητικό πρόγραμμα του υποδειχθεί και ότι θα διδάσκει σε προγράμματα παιδιών 4-6 ετών μέσα στο νερό, τουλάχιστον δύο (2) ώρες καθημερινά
9. Βεβαίωση Εντοπιότητας
 
ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με τις υπ. αριθ. 100/2012 και 107/2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την επομένη της  ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313.301099), κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από την Τετάρτη 11/12/2013 και για δέκα (10)  ημέρες έως και την Παρασκευή 20/12/2013.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ
 
Ιωάννης Β. Καρτάλης
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς