Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
13/12/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπά επιμορφωτές/ διδάσκοντες, με ειδικότητες ξυλογλυπτικής και χαλκογραφίας
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ. Ε. Π. Α. Π)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55236
Τηλ: 2313.301054, Fax: 2310.346760


Πανόραμα, 13/12/2013
Αριθ. Πρωτ. 1538
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Ο Πρόεδρος  της Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιωάννης Καρτάλης

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/ 1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγεται στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω του ΑΣΕΠ «οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους», καθώς και το αρ.10 του Ν.3812/09 «οι καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων»
 4. Την υπ’ αρ. οικ.23414/ 03.05.2010 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 της παρ.1 της αρ. 6/05.05.2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70 Α’/07.05.2009) «Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού- Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α’ 22).
 5. Την υπ’ αρ. 31305/31.07.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών (ΚΥΑ).
 6. Την υπ’ αρ. 10/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. (προγραμματισμός προσλήψεων).
 7. Τη βεβαίωση του ΑΣΕΠ με αρ. πρωτ.: 13635/28.11.2012, με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα της Κ.Ε.Π.Α.Π. για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ειδικότητες ξυλογλυπτικής και χαλκογραφίας.
 8. Το υπ’ αριθμόν πρωτ. οικ. 7999/28-02-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο εγκρίθηκαν οι παραπάνω θέσεις.
 9. Την υπ’ αριθμόν 76841/20.11.2013 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Κ.Ε.Π.Α.Π.
 10. Την 109/2013 απόφαση του ΔΣ της Κ.Ε.Π.Α.Π. που εγκρίνει την ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) επιμορφωτών με σύμβαση μίσθωσης έργου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπά επιμορφωτές/ διδάσκοντες, με ειδικότητες ξυλογλυπτικής και χαλκογραφίας, για την κάλυψη αναγκών των πολιτιστικών τμημάτων της  «Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος» του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕ, ΔΕ Επιμορφωτή/ Δάσκαλο Ξυλογλυπτικής 1
 • Βεβαίωση Εκμάθησης Αντικειμένου
 •  Προϋπηρεσία (διδακτική ή εργασίας σε μουσεία, πολιτιστικού χώρους, gallery)
 • Καλλιτεχνική Παρουσία
 • Εντοπιότητα
Δώδεκα (12) Μήνες
ΤΕ, ΔΕ Επιμορφωτή/ Δάσκαλο Χαλκογραφίας 1
 • Βεβαίωση Εκμάθησης Αντικειμένου
 •  Προϋπηρεσία (διδακτική ή εργασίας σε μουσεία, πολιτιστικού χώρους, gallery)
 •  Καλλιτεχνική Παρουσία
 • Εντοπιότητα
Δώδεκα (12) Μήνες
 
 
Η τελική επιλογή βάσει των ανωτέρω κριτηρίων θα γίνει με απόφαση προέδρου.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης του τίτλου σπουδών τους και τα αποδεικτικά της εμπειρίας τους.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής  προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
Aνάρτηση της προκήρυξης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης, θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας: 2313301099).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης και έως και την Τετάρτη 18/12/2013 και ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας.
                                                                                                             
Ο Πρόεδρος
της Κ.Ε.Π.Α.Π.
 
Ιωάννης Καρτάλης
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς